Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Europejski Przegląd Sądowy 3/2018

  Numer 3 „Europejskiego Przeglądu Sądowego” został poświęcony zagadnieniom dotyczącym prawa azylowego i imigracyjnego.
  Polecamy w szczególności:
  Barbara Mikołajczyk, Mechanizm dubliński na rozdrożu – uwagi w związku z pracami nad rozporządzeniem Dublin IV. Artykuł dotyczy bardzo aktualnej sprawy opracowywanego nowego rozporządzenia ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej (tzw. Dublin IV).

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 2/2018

  Grzegorz Kozieł, Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 25.10.2017 r., C 106/16, Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o.
  W glosie odniesiono się do stanowiska TS zawartego w wyroku z 25.10.2017 r., w bardzo doniosłej – zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia – sprawie C-106/16, Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o., dopuszczającego tzw. transgraniczne przeniesienie statutowej siedziby polskiej spółki z o.o. do innego państwa członkowskiego UE w celu jej przekształcenia w inną spółkę podlegającą prawu tego innego państwa członkowskiego UE.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 1/2018

  Piotr Bogdanowicz, Maciej Taborowski, Brak niezależności sądów krajowych jako uchybienie zobowiązaniu w rozumieniu art. 258 TFUE (cz. 1)
  Równolegle do prowadzonego przez Komisję Europejską postępowania w sprawie praworządności, poprzedzającego zainicjowanie procedury z art. 7 TUE, Komisja wszczęła przeciwko Polsce precedensowe postępowanie z art. 258 TFUE ze względu na zagrożenie dla niezależności sądów krajowych.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 12/2017

  Jacek Skrzydło, Granice kompetencji Trybunału Sprawiedliwości do wydawania orzeczeń prejudycjalnych.

  Współpraca Trybunału Sprawiedliwości z sądami państw członkowskich Unii Europejskiej to jedno z największych osiągnięć z dorobku acquis communautaire.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 11/2017

  Monika Tomaszewska, Michał Szypniewski. Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika delegowanego – kilka uwag krytycznych. Rzetelna informacja jest cenioną wartością w prawie pracy, gdyż jest ona warunkiem koniecznym swobody nawiązania stosunku prawnego, włączając w to wybór podstawy zatrudnienia, a ponadto swobody kształtowania treści i relacji pomiędzy stronami. Stan wiedzy wynikający z dostępnych bądź udzielonych informacji wpływa na świadomość istniejących praw i zakresu obowiązków będących następstwem podjętych czynności prawnych.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 10/2017

  Leszek Mitrus, Modernizacja rynków pracy i systemów zabezpieczenia społecznego w ramach strategii Unii Europejskiej „Europa 2020”. Opracowanie dotyczy wymiaru socjalnego strategii „Europa 2020”. Autor prezentuje założenia dotyczące poprawy sytuacji na rynku pracy oraz efektywności systemu ubezpieczeń społecznych. Wskazuje zalecenia adresowane w ostatnich latach do Polski w ramach tzw. semestru europejskiego.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 9/2017

  W numerze polecamy następujące artykuły:
  Paweł Marcisz, Sąd obowiązany do zadania pytania prejudycjalnego w polskim postępowaniu cywilnym. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy w polskiej sprawie cywilnej o charakterze kasacyjnym obowiązany do zadania pytania prejudycjalnego jest jedynie Sąd Najwyższy, czy również sąd drugiej instancji.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 8/2017

  W sierpniowym numerze EPS zachęcamy do lektury artykułu Marii Lewandowicz, pt. „Wybrane aspekty nowelizacji ustawy o grach hazardowych w świetle prawa unijnego”. Celem niniejszego artykułu jest eksplikacja niektórych zmian dotyczących polskiego prawa hazardowego, wprowadzonych ustawą z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 88), ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego swobody przepływu usług i swobody przedsiębiorczości.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 7/2017

  Lipcowy numer EPS, trzeci już tegoroczny numer jednotematyczny, jest poświęcony ochronie powietrza i środowiska. Smog zalegający nad polskimi miastami i miasteczkami w zimowych miesiącach przełomu lat 2016/2017 był impulsem dla jego powstania, a numer zawiera interesujące artykuły omawiające różne uwarunkowania prawne ochrony powietrza ukształtowane przez prawo UE.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 6/2017

  W czerwcowym numerze EPS zachęcamy do lektury artykułu dr. Jakuba Kociubińskiego pt. „Efekt zachęty w kontroli pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej”. Stosowanie efektów zachęty w kontroli pomocy państwa w prawie unijnym zawsze budziło kontrowersje. Zagadnienie to nabiera na znaczeniu w związku z reformą systemu pomocy publicznej, która wprowadziła obowiązek oceny niemal wszystkich środków pomocowych pod kątem występowania efektów zachęty.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 5/2017

  Majowy numer EPS jest kolejnym tegorocznym numerem specjalnym (po numerze lutowym o 25-leciu Polski w Radzie Europy), tym razem poświęconym nowemu prawu unijnemu o ochronie danych osobowych. Zmiany technologiczne, jakie nastąpiły w ostatnich latach, integracja społeczno-gospodarcza w ramach rynku wewnętrznego i konieczność podejmowania skutecznych działań w celu walki z przestępczością międzynarodową wymusiły podjęcie działań zmierzających do pilnej reformy systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 4/2017

  W kwietniowym numerze EPS pragniemy zwrócić Państwa uwagę na artykuł otwierający numer autorstwa dr. Łukasza Kułagi pt. Unia Europejska a zmiana paradygmatu w międzynarodowym prawie inwestycyjnym. Przejęcie kompetencji przez UE w zakresie inwestycji bezpośrednich wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony (1.12.2009 r.) nastąpiło równocześnie do procesu zintensyfikowania globalnej debaty dotyczącej międzynarodowego prawa inwestycyjnego, w szczególności w państwach członkowskich UE.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 3/2017

  Małgorzata Ciechomska, Tarcza Prywatności UE-USA (EU-U.S. Privacy Shield) - nowy instrument transatlantyckiej wymiany danych osobowych
  Tarcza Prywatności UE-USA (EU-U.S. Privacy Shield) to nowy instrument umożliwiający transatlantycką wymianę danych osobowych europejskich konsumentów do USA.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 2/2017

  Lutowy numer EPS jest w całości poświęcony 25-leciu członkowstwa Polski w Radzie Europy. Autorami ośmiu artykułów są badacze związani z uczelniami wyższymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 1/2017

  W styczniowym numerze EPS zachęcamy do lektury ciekawego artykułu dr Aleksandry Sołtysińskiej dot. interesu w uzyskaniu zamówienia publicznego w świetle prawa unijnego i prawa polskiego. Interes w uzyskaniu zamówienia stanowi przesłankę legitymującą do wniesienia środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 12/2016

  prof. Jan Barcz, Brexit - w sprawie interpretacji postanowień art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej
  W grudniowym EPS zwracamy przede wszystkim uwagę na interesujący i aktualny artykuł prof. Jana Barcza pt. „Brexit - w sprawie interpretacji postanowień art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej”.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 11/2016

  dr Michał Zaremba, Europejskie i krajowe standardy swobody wypowiedzi na przykładzie „polskich spraw” w Europejskim Trybunale Praw Człowieka
  W listopadowym EPS zwracamy uwagę czytelników na część pierwszą (cz. II w EPS 12/2016) interesującego artykułu dr. Michała Zaremby pt. „Europejskie i krajowe standardy swobody wypowiedzi na przykładzie „polskich spraw” w Europejskim Trybunale Praw Człowieka”.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 10/2016

  Transgraniczne spory sądowe w Europie
  Październikowy numer „EPS” jest ponownie (po nr 8) numerem jednotematycznym, tym razem w całości poświęconym badaniom nad transgranicznymi sporami sądowymi w Europie w ramach projektu „Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union”.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 9/2016

  prof. Ireneusz C. Kamiński, Europejska Konwencja Praw Człowieka i prawo do niezależnego wymiaru sprawiedliwości
  We wrześniowym numerze EPS zachęcamy m.in. do lektury interesującego artykułu prof. Ireneusza C. Kamińskiego pt. „Europejska Konwencja Praw Człowieka i prawo do niezależnego wymiaru sprawiedliwości”.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 8/2016

  Sierpniowy numer EPS jest kolejnym numerem specjalnym (poprzednio był to EPS 10/2015) poświęconym Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej – tym razem w świetle doświadczeń polskich i francuskich sądów.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.