Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Finanse Komunalne 3/2018

  Stanisław Witkowski, Organ drugiej instancji w egzekucji świadczeń niepieniężnych z wniosku Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Artykuł poświęcony jest zagadnieniu działania organu II instancji w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w którym egzekwowane jest świadczenie niepieniężne polegające na wykonaniu decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 1–2/2018

  Wojciech Robaczyński, Zbigniew Zieliński, Dopuszczalność zawarcia ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych

  Możliwość zawarcia ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych od dawna budziła pewne wątpliwości. Skłoniły one ustawodawcę do nowelizacji ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 12/2017

  Krzysztof S. Cichocki, Finansowanie rozwoju samorządu terytorialnego – doświadczenia międzynarodowe
  W artykule omówiono różne aspekty finansowania rozwoju samorządu terytorialnego na podstawie doświadczeń innych krajów. Pokazano, że aby zwiększyć potencjał rozwojowy, jednostki samorządu terytorialnego powinny ściślej połączyć proces planowania strategicznego z planowaniem finansowym i inwestycji oraz implementacją tych planów.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 11/2017

  Marek Dylewski, Finansowanie zwrotne w JST – dylematy i ograniczenia
  Od początku 2014 r. obowiązuje model limitacji zadłużenia w oparciu o indywidualny wskaźnik zadłużenia, który jest obliczany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie reguły zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pomimo krytycznych uwag płynących zarówno ze strony naukowców, jak i praktyków samorządowych nowy system funkcjonuje niezmiennie od momentu jego wprowadzenia.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 10/2017

  Teresa Lubińska, Finansowanie zadań samorządowych w świetle zasady adekwatności oraz wymogów stabilności finansów publicznych
  Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego stanowi w Polsce stały dylemat zmiany modelu decentralizacji Sektora Finansów Publicznych. Dylemat ten skoncentrowany jest na zasadzie adekwatności źródeł dochodów odpowiednio do zadań oraz na szeroko rozumianej zasadzie samodzielności finansowej samorządów.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 9/2017

  Daniel Jurewicz, Zadłużenie a zrównoważony rozwój jednostek samorządu terytorialnego
  Równoważenie rozwoju i jego rozpatrywanie w wielu aspektach ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionalnego i lokalnego. Efektem niezrównoważenia finansowego w okresie ostatnich kilkunastu lat jest znaczący rozmiar zadłużenia polskich jednostek samorządu terytorialnego.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 7-8/2017

  Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak, Krajowy bank samorządowy, komunalne kasy oszczędności i Komunalny Fundusz Pożyczkowo-Zapomogowy jako źródła przychodów zwrotnych samorządu terytorialnego
  Przedmiotem artykułu są zagadnienia międzywojennego krajowego banku samorządowego, jakim był Polski Bank Komunalny, komunalnych kas oszczędności i Komunalnego Funduszu Pożyczkowo-Zapomogowego jako źródeł zwrotnych środków finansowych samorządu terytorialnego, a głównym celem publikacji jest ocena możliwości ustanowienia podobnych źródeł w Polsce współczesnej.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 6/2017

  Paweł Dziekański, Zróżnicowanie kondycji finansowej miast na prawach powiatu Polski Wschodniej
  Gospodarowanie posiadanymi zasobami przez podmioty sektora publicznego charakteryzuje się złożonością i niestabilnością wpływów otoczenia, wielością i niejednoznacznością celów, dlatego Autor zwraca uwagę w artykule na przestrzenne zróżnicowanie i ocenę kondycji finansowej miast na prawach powiatu Polski Wschodniej (województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie). Do oceny kondycji finansowej miast wykorzystał wiele zmiennych przeliczonych na mieszkańca w obszarze relacji budżetowych oraz wskaźnik syntetyczny. 

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 5/2017

  W numerze 5 „Finansów Komunalnych” Redakcja poleca następujące artykuły:

  Jan Czempas, Nierówności dochodowe – ukryta determinanta lokalnych nierówności społecznych
  Autor w artykule zwraca uwagę, że rozwój gmin ma charakter wieloaspektowy, na który składają się przemiany o charakterze nie tylko ekonomicznym, lecz także społecznym, techniczno-technologicznym i środowiskowym.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 4/2017

  W numerze 4 „Finansów Komunalnych” Redakcja poleca następujące artykuły:

  – Anna Szafranek, Uwarunkowania prawne i wydatki samorządów w zakresie potrzeb rozwojowych pracowników ośrodków pomocy społecznej
  Artykuł podejmuje tematykę rozwoju osobistego pracowników ośrodków pomocy społecznej. Omówiono w nim umiejętności komunikacyjne i zasady zarządzania zespołem, wydatki jednostek samorządu terytorialnego przeznaczane na pomoc społeczną, prawne uwarunkowania rozwoju, przykładowe zadania pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz wybraną ofertę szkoleniową.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 3/2017

  W numerze 3 „Finansów Komunalnych” Redakcja poleca następujące artykuły:

  – Ireneusz Rosiek, Skuteczność zarządzania ryzykiem instytucji publicznej a dostęp do informacji publicznej
  Celem artykułu jest zaprezentowanie zależności pomiędzy dostępnością informacji publicznej a skutecznością niektórych narzędzi zarządczych stosowanych w instytucjach publicznych.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 1–2/2017

  Zagadnienia budżetowania zadaniowego i efektywności w latach 2006–2015 były w Polsce ważnym tematem dyskusji wielu naukowych konferencji, w tym samorządowych. Dorobek publikacyjny jest też dość obszerny. Celem artykułu prof. Teresy Lubińskiej pt. „Efektywność i budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w budżecie państwa – analiza i ocena dorobku naukowo-badawczego i wskazanie kierunków zmian” jest ocena poglądów na temat roli i istoty efektywności i budżetowania zadaniowego oraz podejść metodycznych do tego zagadnienia, na bazie dorobku publikacyjnego lat 2012–2015.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 12/2016

  Ryszard Paweł Krawczyk, Problem skuteczności rozwiązań prawnych zapobiegających nadmiernemu zadłużaniu się samorządu terytorialnego
  Tworzenie nowych konstrukcji prawnych z punktu widzenia aksjologii systemu prawa obowiązującego w danym państwie dyktowane jest na ogół potrzebami społecznymi oraz oczekiwaniami ustawodawcy stanowiącego standardy zachowania w sytuacjach określonych w obowiązującym prawie.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 11/2016

  Ósma Konferencja „Finansów Komunalnych”: Planowanie wieloletnie w finansach samorządowych
  W listopadowym numerze czasopisma prezentujemy dorobek ósmej Konferencji Finansów Komunalnych „Planowanie wieloletnie w finansach samorządowych”, stanowiący większość wygłoszonych referatów, które przybrały formę artykułów i wypowiedzi.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 10/2016

  Marek Dylewski, Finansowanie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – wybrane problemy
  W artykule zaprezentowano wybrane problemy w zakresie finansowania deficytu jednostek samorządu terytorialnego w szczególności nadwyżkami budżetu z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi w danym roku lub latach ubiegłych instrumentami dłużnymi.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 9/2016

  Krzysztof Surówka, Pozyskiwanie środków unijnych a problem zadłużenia JST w okresie 2007–2013 – wnioski dla władz samorządowych w nowej perspektywie
  Kondycja finansowa polskiego samorządu terytorialnego uległa istotnemu pogorszeniu po roku 2007. Przyczyną kryzysu są zbyt niskie dochody własne jednostek samorządu terytorialnego przy wzrastającej liczbie zadań. Tymczasem pozyskiwanie środków unijnych wymaga wkładu własnego, którym – przy spadających nadwyżkach operacyjnych – stają się zaciągane kredyty i pożyczki.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 7-8/2016

  Grzegorz Czarnocki, Perspektywy zastosowań nurtu behawioralnego ekonomicznej analizy prawa w praktyce prawodawczej jednostek samorządu terytorialnego
  Wykorzystanie możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej będzie dla wielu samorządów prawdziwym wyzwaniem. Absorpcja środków unijnych wymaga wygenerowania po stronie jednostek samorządu terytorialnego środków na udział własny oraz na sfinansowanie kosztów eksploatacji inwestycji w przyszłości.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 6/2016

  Iwona Zyman, Efekty działań restrukturyzacyjnych szpitali samorządowych na tle ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli
  Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2015 r. kontrolę restrukturyzacji wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej korzystających z pomocy ze środków publicznych.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 5/2016

  Mirosław Paczocha, Ustalanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego
  Inspiracją do napisania artykułu stał się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 17.02.2015 r. wydany w sprawie I SA/Gd 17/15.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 4/2016

  Urszula Zawadzka-Pąk, Instrumenty prawne ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego w Szwajcarii na szczeblu federalnym i wybranych kantonów
  Ostatni kryzys finansowy skłonił niemal wszystkie państwa do poszukiwania skutecznych sposobów ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.