Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Orzecznictwo Sądów Polskich 4/2018

  W numerze 4/2018 „Orzecznictwa Sądów Polskich” polecamy lekturę glosy Roberta Zawłockiego do wyroku Sądu Najwyższego z 21.06.2017 r., II KK 98/17, która dotyczy właściwej oceny przestępstwa wypadku mniejszej wagi i właściwego w tym celu użycia instytucji społecznej szkodliwości czynu.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 3/2018

  W numerze 3/2018 „Orzecznictwa Sądów Polskich” polecamy lekturę glosy Aleksandra Chłopeckiego do wyroku SN z 20.10.2016 r., II CSK 549/15, która poświęcona jest kwestii istnienia (lub nie) zobowiązania inkorporowanego w papierze wartościowym po tzw. „utracie ważności” tego papieru wartościowego.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 2/2018

  W numerze 2/2018 „Orzecznictwa Sądów Polskich” polecamy glosę Ariadny H. Ochnio do postanowienia SN z 24.08.2016 r. (V KK 67/16). W komentowanym postanowieniu SN określił adresata obowiązku uzyskania tłumaczenia aktu oskarżenia, którym nie jest oskarżyciel, lecz sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 12/2017

  W numerze 12 Redakcja poleca lekturę glosy Aleksego Goettela do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 15.05.2017 r. (II FPS 2/17), w której poruszono problem odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia. Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalając zasady opodatkowania dochodu osiągniętego z tytułu zbycia rzeczy (praw majątkowych) przed upływem wskazanego w tejże ustawie czasu od daty ich nabycia, nie wprowadza w tym względzie specjalnych reguł wynikających z pozostawania małżonków w ustroju wspólności majątkowej.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 11/2017

  W numerze 11 Redakcja poleca lekturę glosy Agnieszki Jurzec-Jasieckiej i Andrzeja Jasieckiego do uchwały SN z 8.10.2015 r., III CZP 57/15, w której autorzy omówili propozycję rozwiązania pojawiającego się często w praktyce problemu pozywania wspólnoty mieszkaniowej przez członka jej zarządu. Zaproponowane przez Sąd rozwiązanie oparte na analogicznym stosowaniu art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie wydaje się według glosatorów prawidłowe.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 10/2017

  W numerze 10 Redakcja poleca lekturę glosy Pawła Mazura do uchwały składu siedmiu sędziów SN z 19.10.2016 r., III CZP 5/16 na temat rękojmi za wady fizyczne po darowiźnie udziału we współwłasności przedmiotu sprzedaży. W omawianym wyroku SN stwierdził, że uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu wady fizycznej przechodzi na następców prawnych kupującego jedynie w wyjątkowych przypadkach (takich jak darowizna udziału we współwłasności rzeczy ruchomej przez jednego z dwóch współwłaścicieli na rzecz drugiego).

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 9/2017

  W numerze 9 Redakcja poleca lekturę glosy Antoniego Bojańczyka do wyroku SN z 19.11.2015 r. (II KK 212/15). Autor krytycznie ocenia stanowisko SN, który przyjął, że zeznania świadka składane w toku różnych stadiów jednego postępowania stanowią ten sam dowód (fikcja prawna procesowej jedności wielu dowodów) i w związku z tym powinny być traktowane identycznie także z punktu widzenia oceny ich dopuszczalności.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 7–8/2017

  W wakacyjnym numerze Redakcja poleca lekturę glosy Krystiana Markiewicza do uchwały SN z 13.05.2016 r. (III CZP 6/16) na temat podziału majątku wspólnego. Autor zauważa, że obowiązkiem sądu w sprawach działowych, w których zawarto wniosek o ustalenie nierównych udziałów, jest rozstrzyganie o tym dziale w sentencji orzeczenia, zarówno w sposób pozytywy, jak i negatywny. Rozstrzygnięcie takie musi przybrać formę wyraźnej i wyodrębnionej jednostki. Zdaniem glosatora brak orzeczenia oznacza, że sąd nie rozstrzygnął o żądaniu, a tym samym uczestnik powinien złożyć wniosek o uzupełnienie orzeczenia w zakresie ustalenia nierównych udziałów.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 6/2017

  W niniejszym numerze Redakcja poleca lekturę glosy Anety Łazarskiej do uchwały SN z 11.12.2013 r. (III CZP 78/13), która dotyczy doniosłej kwestii, jaką jest problematyka nadużycia praw procesowych w postępowaniu cywilnym. Uchwała SN wprawdzie dotyczy oceny przez sąd wniosku o odroczenie rozprawy, ale ma tym większe znaczenie, że przesądza możliwość odwołania się przez sąd wprost do konstrukcji nadużycia prawa w celu oceny czynności procesowej strony, nawet w sytuacji, gdy przepisy szczególne nie przewidują konkretne sankcji za takie naruszenie.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 5/2017

  W niniejszym numerze Redakcja poleca lekturę glosy Teresy Liszcz do wyroku SN z 13.09.2016 r. (III PK 146/15), która aprobuje oficjalną tezę glosowanego wyroku, że o odpowiedzialności deliktowej pracodawcy za skutki wypadku przy pracy w postaci napadu rabunkowego decyduje brak wdrożenia efektywnych mechanizmów ochronnych pracownika. Nie zgadza się natomiast z rozstrzygnięciem sprawy, w której zapadł glosowany wyrok i z jego uzasadnieniem.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 4/2017

  W niniejszym numerze Redakcja poleca lekturę glosy Mirosława Nesterowicza do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18.01.2016 r. (VI ACa 1405/14), przyznającego zadośćuczynienie pieniężne na rzecz rodziców dziecka, które na skutek winy lekarzy przy porodzie urodziło się ciężko upośledzone. Jako podstawę rozstrzygnięcia Sąd przyjął naruszenie więzi rodzinnej – prawa do niezakłóconego życia w pełnej rodzinie jako dobra osobistego (art. 23–24, 448 k.c.).

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 3/2017

  W numerze 3/2017 „Orzecznictwa Sądów Polskich” Redakcja poleca lekturę glosy Anny Rakowskiej-Treli do postanowienia SN z 14.04.2016 r. (III SW 4/16), odnoszącego się do kwestii granic sądowej kontroli ważności wyborów. Autorka zwraca wagę, że przepisy kodeksu wyborczego regulujące postępowanie w sprawie protestów wyborczych powinny podlegać prokonstytucyjnej wykładni, zgodnej z dyspozycją art. 101 Konstytucji RP.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 2/2017

  W niniejszym numerze Redakcja poleca lekturę wyroku SN z 16.06.2016 r. (V CSK 625/15) z glosą Tomasza Justyńskiego na temat zagadnienia nadużycia prawa (art. 5 kodeksu cywilnego) przez osobę uprawnioną do zachowku. W komentowanym wyroku SN uznał, wbrew poglądowi dominującemu w polskim piśmiennictwie, że możliwe jest stwierdzenie nadużycia i definitywne oddalenie przez sąd żądania kierowanego do spadkobierców o zapłatę zachowku, a podstawą takiego oddalenia może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego zachowanie uprawnionego względem spadkodawcy. Komentator odrzuca pogląd SN, przytaczając argumenty wykluczające takie stanowisko.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 1/2017

  W niniejszym numerze Redakcja poleca lekturę wyroku SN z 27.04.2016 r. (II CSK 518/15) z glosą Wojciecha J. Kocota dotyczącą jednolitego charakteru prawnego pojęcia „podpis” oraz określenia minimalnych wymagań do uznania znaku pisarskiego (w tym złożonego „drukowanymi” literami) za podpis w rozumieniu 78 kodeksu cywilnego i art. 92 ustawy – Prawo o notariacie.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 12/2016

  W niniejszym numerze polecamy lekturę wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 18.09.2013 r. (I ACa 355/13) z glosą Jana Ciechorskiego dotyczącą ochrony dóbr osobistych i zadośćuczynienia z tytułu niepouczenia pacjenta o wszystkich możliwych sposobach leczenia. W wyroku tym Sąd wskazał, że kompleksowa informacja udzielana pacjentowi jest warunkiem koniecznym do wyrażenia prawnie niewadliwej zgody na zabieg.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 11/2016

  W niniejszym numerze polecamy lekturę wyroku SN z 8.10.2015 r. (III KRS 34/12) z glosą Marcina Wiącka na temat przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe w przypadku zmian w organizacji sądownictwa lub zniesienia sądu. Glosa dotyczy wyroku Sądu Najwyższego wydanego po skierowaniu przez ten Sąd pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego (na podstawie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). 

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 10/2016

  W 10/2016 numerze polecamy lekturę uchwały składu siedmiu sędziów SN z 28.01.2016 r. (I KZP 15/15) z glosą Tadeusza Bojarskiego. Sąd Najwyższy rozpatrywał problem z zakresu stosowania art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czy czyny określone w tym przepisie popełnione za granicą powodują odpowiedzialność zgodnie z zasadą sformułowaną w art. 113 k.k.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 9/2016

  W niniejszym numerze polecamy lekturę postanowienia SN z 28.05.2015 r. (III CSK 352/14) z glosą Grzegorza Matusika. W komentowanym orzeczeniu SN zaprezentował, odmienne od dotychczasowego, rozwiązanie trudnego z teoretycznego punktu widzenia i praktycznie doniosłego problemu wpływu postępowania przed sądem opiekuńczym w sprawie o zezwolenie przedstawicielowi ustawowemu małoletniego na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku na bieg terminu zawitego do złożenia tego oświadczenia (art. 1015 § 1 k.c.). W orzeczeniu słusznie dopuszczono przerwanie biegu terminu zawitego na skutek złożenia wniosku do sądu opiekuńczego.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 7-8/2016

  Postanowienie SN z 26.08.2015 r. (V KK 20/15) w sprawie orzekania przepadku korzyści lub jej równowartości wobec sprawcy tzw. przestępstwa bazowego, z glosą Ariadny H. Ochnio
  W niniejszym numerze 7-8/2016 polecamy lekturę postanowienia SN z 26.08.2015 r. (V KK 20/15) z glosą Ariadny H. Ochnio.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 6/2016

  Wyrok SN z 17.09.2014 r. (I CSK 682/13) w sprawie bezprawności działania banku nieudostępniającemu klientom toalety, z glosą Pawła Księżaka
  W numerze 6/2016 polecamy lekturę wyroku SN z 17.09.2014 r. (I CSK 682/13) z glosą Pawła Księżaka. W komentowanym orzeczeniu SN przyjął, że bank działa bezprawnie, jeśli nie udostępni klientowi toalety, mimo że żaden przepis nie nakłada na bank obowiązku posiadania i udostępniania toalety.
  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.