Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Polski Proces Cywilny 1/2018

  W „Polskim Procesie Cywilnym” 1/2018 warto polecieć artykuł Feliksa Zedlera, Pozbawienie wierzycieli prawa głosowania nad układem zawieranym w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. W artykule przedstawiono cel regulacji prawnej dotyczącej pozbawiania niektórych wierzycieli prawa głosowania nad układami zawieranymi w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz postępowaniach upadłościowych, jak również podstawy takiego pozbawienia i postępowanie związane z ustalaniem podstaw pozbawienia.

  Czytaj więcej
 • Polski Proces Cywilny 4/2017

  W „Polskim Procesie Cywilnym” 2017, nr 4 warto polecieć artykuł Roberta Obrębskiego, Zarys istoty legitymacji w procesie cywilnym. Autor zauważa, że instytucja legitymacji procesowej nie jest pojmowana jednolicie ani w doktrynie, ani w orzecznictwie. Różnie bywa także definiowana.

  Czytaj więcej
 • Polski Proces Cywilny 3/2017

  W „Polskim Procesie Cywilnym” 2017, nr 3 warto polecieć artykuł Marcina Dziurdy „Zastępstwo Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu cywilnym”. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa została 1.01.2017 r. zastąpiona przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Nowa instytucja wykonuje obligatoryjne zastępstwo Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych.

  Czytaj więcej
 • Polski Proces Cywilny 2/2017

  W „Polskim Procesie Cywilnym” 2017, nr 2 warto polecieć tekst Marty Romańskiej, „Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na kształt i sprawność systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym”, który jest poświęcony systemowi środków zaskarżenia znanych polskiej procedurze cywilnej oraz orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego, w których wypowiadał się o zgodności przepisów dotyczących poszczególnych środków zaskarżenia z Konstytucją RP.

  Czytaj więcej
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego

  Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych oraz Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego nt.: „Nadużycie prawa procesowego cywilnego”

  Czytaj więcej
 • Polski Proces Cywilny 1/2017

  W „Polskim Procesie Cywilnym” 2017, nr 1 warto polecieć tekst Roberta Obrębskiego, „Zarys istoty zdolności procesowej w postępowaniu cywilnym”, poświęcony zdolności procesowej, określanej pojęciem zdolności do czynności procesowych, jako podmiotowej przesłance procesowej powiązanej ze sposobem działania wszystkich podmiotów prawa w obrocie.

  Czytaj więcej
 • Polski Proces Cywilny 4/2016

  Robert Stefanicki, Moc wiążąca skazującego wyroku w postępowaniu cywilnym. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 14.07.2015 r. (II PK 86/14)
  Autor zaznacza, że art. 11 kodeksu postępowania cywilnego stanowi regulację procesową o istotnym znaczeniu dla praktyki, a sposób jego ukształtowania przesądza o dużej roli orzecznictwa, zwłaszcza wyroków Sądu Najwyższego w dookreślaniu granic jego stosowania.

  Czytaj więcej
 • Polski Proces Cywilny 3/2016

  „Polski Proces Cywilny” 3/2016, to numer szczególny, który jest dedykowany Profesorowi Tadeuszowi Erecińskiemu, Prezesowi Sądu Najwyższego kierującemu pracami Izby Cywilnej, który w sierpniu 2016 r. zakończył wieloletnią służbę sędziowską i przeszedł w stan spoczynku. We wrześniu 2016 r. przypada Jubileusz 70. Urodzin Profesora i z tej okazji Jego przyjaciele i uczniowie – członkowie Redakcji i Rady Programowej „Polskiego Procesu Cywilnego”, pamiętając także o szczególnym wsparciu Profesora w pracach nad reaktywacją czasopisma, postanowili dedykować Jubilatowi opracowania, które składają się na niniejszy specjalny numer kwartalnika.

  Czytaj więcej
 • Polski Proces Cywilny 2/2016

  Robert Obrębski, Zdolność sądowa redaktora naczelnego w sprawach o sprostowanie publikacji prasowej
  Autor – po omówieniu wszystkich obecnych w doktrynie i orzecznictwie koncepcji – stawia tezę, że w sprawach, w których udział osób fizycznych związany jest z piastowaniem stanowiska określającego podmiotowy zakres stosunków stanowiących ich przedmiot, czyli w których takie osoby fizyczne nie mogą działać we własnym imieniu, źródła zdolności sądowej stron nie należy upatrywać w podmiotowości osoby fizycznej piastującej określone stanowisko, lecz w podmiotowym statusie samego stanowiska, także redaktora naczelnego w sprawach o sprostowanie publikacji prasowej.

  Czytaj więcej
 • Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze prace magisterskie w dyscyplinie postępowanie cywilne

  Komisja Konkursowa Towarzystwa Naukowego Procesualistów Polskich podjęła uchwałę w przedmiocie przyznania nagrody za najlepszą pracę magisterską w dyscyplinie postępowania cywilnego w roku akademickim 2014/2015.

  Czytaj więcej
 • Polski Proces Cywilny 1/2016

  Robert Obrębski, Istota zdolności sądowej w postępowaniu cywilnym
  W tym numerze szczególnej uwadze polecamy tekst Roberta Obrębskiego „Istota zdolności sądowej w postępowaniu cywilnym”. Autor prezentuje różne poglądy doktryny i orzecznictwa na istotę zdolności sądowej w postępowaniu cywilnym. Wyraźnie podkreśla, że należy odejść od utożsamiania zdolności sądowej z występowaniem jako strona czy też uczestnik postępowania cywilnego.

  Czytaj więcej
 • III Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę "Polskiego Procesu Cywilnego" za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego

  Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych wraz z Komitetem Redakcyjnym kwartalnika Polski Proces Cywilny ogłasza III Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego.

  Czytaj więcej
 • Polski Proces Cywilny 4/2015

  Odmowa nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wygenerowanemu w celu obejścia prawa. Uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 4.12.2013 r. (III CZP 85/13)

  Czytaj więcej
 • Polski Proces Cywilny 3/2015

  W „Polskim Procesie Cywilnym” 3/2015 szczególnej uwadze polecamy tekst Andrzeja Torbusa pt. „Wytoczenie powództwa przed sądem państwa obcego jako przyczyna przerwy biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.)”, w którym autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy w wypadku wytoczenia powództwa przed sądem państwa obcego nastąpi przerwa biegu terminu przedawnienia zgodnie z przepisem art. 123 § 1 pkt 1 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.

  Czytaj więcej
 • Polski Proces Cywilny 2/2015

  W „Polskim Procesie Cywilnym” 2017, nr 1 warto polecieć tekst Roberta Obrębskiego, „Zarys istoty zdolności procesowej w postępowaniu cywilnym”, poświęcony zdolności procesowej, określanej pojęciem zdolności do czynności procesowych, jako podmiotowej przesłance procesowej powiązanej ze sposobem działania wszystkich podmiotów prawa w obrocie.

  Czytaj więcej
 • Polski Proces Cywilny 1/2015

  Feliks Zedler, Zmiany w regulacji postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
  W „Polskim Procesie Cywilnym” 2015/1 na szczególną uwagę zasługuje artykuł Feliksa Zedlera, Zmiany w regulacji postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w którym autor omawia ustawę z 29.08.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1306), pod kątem zmian przepisów ustawy z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.