Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Przegląd Prawa Handlowego 3/2018

  Artur Nowacki, Uzależnienie dopuszczalności podwyższenia od opłacenia dotychczasowego kapitału zakładowego. Przedmiotem artykułu jest analiza art. 431 § 3 Kodeksu spółek handlowych, który uzależnia dopuszczalność podwyższenia kapitału zakładowego od całkowitego wpłacenia co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Handlowego 2/2018

  Andrzej Szumański, Spór wokół zasad wynagradzania zarządców instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk 
  Artykuł dotyczy określenia relacji pomiędzy ustawą z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk a tzw. ustawą kominową w kwestii ustalenia wynagrodzeń dla zarządców instytutów naukowych PAN: prawa do nagrody z „funduszu nagród”, stosowania zasady wyłącznego wynagrodzenia miesięcznego tylko do części związanej z zarządzaniem instytutem, a nie zaś z wykonywaniem funkcji pracownika naukowego instytutu, a także zakresu prawa do nagrody jubileuszowej za wieloletnią pracę w instytucie.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Handlowego 1/2018

  Jacek Wantoch-Rekowski, Robert Kwaśniewski, Pełnienie funkcji członka zarządu spółki na podstawie powołania a podleganie ubezpieczeniom społecznym – w świetle decyzji interpretacyjnych ZUS i orzecznictwa sądowego 
  Przedmiotem publikacji jest analiza problematyki oskładkowania wynagrodzeń członków zarządu spółki powołanych uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z o.o. lub uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Handlowego 12/2017

  Aleksander Kappes, Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej za zobowiązania tej spółki.

  Spółka komandytowa, w której w roli komandytariusza występuje spółka z o.o., jest bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Handlowego 11/2017

  Dominika Wajda, Zgrupowania spółek w orzecznictwie sądowym. W Polsce istnieją jedynie szczątkowe regulacje prawne w odniesieniu do grup spółek, mimo że większość spółek kapitałowych funkcjonuje właśnie jako zgrupowania. Problematyka ta jest jednak coraz częściej przedmiotem zainteresowania judykatury, która stara się wypełniać „legislacyjną białą plamę”.

  Czytaj więcej
 • Konkurs na najlepsze prace magisterskie z prawa handlowego

  Ogłoszenie konkursu „Przeglądu Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie z prawa handlowego
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA – wydawca miesięcznika – oraz redakcja „Przeglądu Prawa Handlowego” po raz kolejny ogłaszają konkurs na prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego.
  Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Handlowego 10/2017

  Andrzej Szumański, Szczególna regulacja sankcji z tytułu wadliwych czynności prawnych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Przedmiotem opracowania jest analiza szczególnych regulacji prawnych sankcji z tytułu wadliwych czynności prawnych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zamieszczonych w różnych ustawach, pojawiających się w polskim ustawodawstwie począwszy od końca XX wieku.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Handlowego 9/2017

  Numer 9 „Przeglądu Prawa Handlowego” w całości został poświęcony konferencji naukowej Forum Prawa Spółek, która odbyła się 19.05.2017 r. w Łodzi. Przedmiotem konferencji była szeroko rozumiana ochrona wierzycieli w spółkach handlowych. Problematyka ta stanowi jedno z kluczowych zagadnień będących przedmiotem analiz i dociekań teoretycznych, jak również zajmuje ważne miejsce w dorobku orzeczniczym Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Handlowego 8/2017

  W numerze 8 polecamy m.in. następujące artykuły:

  Mateusz Rodzynkiewicz, W kwestii odpowiedzialności wspólnika spółki kapitałowej za jej zobowiązania de lege ferenda. Zaprezentowana analiza problemu tzw. odpowiedzialności przebijającej zasłonę korporacyjną pokazuje, że w realiach współczesnej gospodarki wprowadzenie regulacji tworzącej ramy subsydiarnej odpowiedzialności wspólników (akcjonariuszy) za zobowiązania spółki kapitałowej, w której oni uczestniczą, stanowi postulat ze wszech miar uzasadniony.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Handlowego 7/2017

  W numerze 7 polecamy m.in. następujące artykuły:

  Marek Krzysztof Kolasiński, Ugody patentowe o odwróconej płatności jako porozumienia o antykonkurencyjnym celu 
  Artykuł poświęcony jest zagadnieniu dopuszczalności traktowania ugód patentowych o odwróconej płatności jako porozumień mających antykonkurencyjny cel. Autor przedstawia pojęcie porozumień o antykonkurencyjnym celu oraz zarysowuje aktualną linię unijnej judykatury w tej kwestii.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Handlowego 6/2017

  W numerze 6 polecamy m.in. następujące artykuły:

  Krzysztof Felchner, Anna Tischner, Karnoprawna ochrona wzoru wspólnotowego 
  Karnoprawna ochrona unijnych praw własności intelektualnej na podstawie przepisów prawa polskiego jest zagadnieniem złożonym i kontrowersyjnym. Nie doczekała się jak dotąd pogłębionych rozważań w nauce prawa.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Handlowego 5/2017

  W numerze 5 polecamy m.in. następujące artykuły:
  Wojciech Gierszewski, Marcin Trzebiatowski, Ochrona prawa do prywatności „osoby zamożnej” 
  Artykuł przedstawia problematykę ochrony prawa do prywatności osób zamożnych w kontekście publikacji informacji dotyczących ich majątku.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Handlowego 4/2017

  W numerze 4 polecamy m.in. następujące artykuły:
  Anna Zbiegień-Turzańska, Specjalne zasady reprezentacji spółdzielni 
  W niniejszym artykule przedstawiono najistotniejsze problemy prawne, jakie wiążą się z wykonywaniem szczególnych zasad reprezentacji w prawie spółdzielczym.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Handlowego 3/2017

  W numerze 3/2017 polecamy m.in. następujące artykuły:

  Andrzej Szumański, Nowe regulacje prawne spółek z udziałem Skarbu Państwa z uwzględnieniem zmian w kodeksie spółek handlowych obowiązujących od 1.01.2017 r.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Handlowego 2/2017

  Joanna Dominowska, Reprezentacja fundacji w stosunkach z jej zarządem 
  Zagadnienie reprezentacji fundacji w stosunkach z jej zarządem nie jest uregulowane prawnie, nie stało się także do tej pory przedmiotem szerszego zainteresowania doktryny.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Handlowego 1/2017

  Roman Uliasz, Dopuszczalność stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników w przedmiocie zdjęcia z porządku obrad głosowania nad inną uchwałą
  W artykule podjęto się oceny, czy uchwała zgromadzenia wspólników spółki z o.o. o zdjęciu z porządku obrad punktu dotyczącego głosowania nad inną uchwałą może być uznana za sprzeczną z ustawą, a w konsekwencji, czy może być skutecznie zaskarżona powództwem o stwierdzenie nieważności (art. 252 § 1 k.s.h.).

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Handlowego 12/2016

  Jan Stranz, Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na procedurę podwyższania kapitału zakładowego spółki akcyjnej 
  Artykuł dotyka problematyki podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej, która posiada nieruchomość rolną. Zgodnie z brzmieniem znowelizowanej ustawy z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego obrót akcjami spółek akcyjnych będących właścicielami nieruchomości rolnych podlega istotnym ograniczeniom. Zdaniem autora ograniczenia te dotyczą również procedury podwyższenia kapitału zakładowego, w szczególności zaś objęcia akcji nowej emisji.

  Czytaj więcej
 • Konkurs PPH na najlepsze prace magisterskie z prawa handlowego

  Wolters Kluwer SA oraz Redakcja „Przeglądu Prawa Handlowego” ogłaszają konkurs na najpsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego.
  Do konkursu mogą być zgłaszane prace obrionione w roku akademickim 2015/2016.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Handlowego 11/2016

  Monika Namysłowska, Artykuł 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w świetle dyrektywy 2016/943 o ochronie tajemnic przedsiębiorstwa
  Dnia 5.07.2016 r. weszła w życie dyrektywa 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Handlowego 10/2016

  W numerze 10 „Przeglądu Prawa Handlowego” polecamy m.in. następujące artykuły:

  Wojciech J. Kocot, Dalsza modernizacja kodeksowej regulacji formy pisemnej czynności prawnej 

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.