Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Przegląd Prawa Publicznego 3/2018

  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 3/2018 polecamy lekturę artykułu Macieja Borskiego „Czy zmiany w ustawie o pomocy społecznej wprowadzone ustawą z 22.06.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” realizują założenia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”? Specyfiką analizowanej nowelizacji jest to, że cel, jakim kierował się wnioskodawca, wynika nie tylko z uzasadnienia projektu omawianej ustawy, lecz także z kompleksowego programu dla rodzin „Za życiem”.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 2/2018

  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2018/2 polecamy lekturę artykułu Haliny Zięby-Załuckiej „Wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez Senat”.
  W artykule autorka wskazuje na potrzebę wykonywania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który sam nie stanowi prawa. Dlatego do przywrócenia stanu konstytucyjności potrzebna jest reakcja prawodawcy, który uzupełnia system prawny o normy zgodne z Konstytucją. Wówczas stan konstytucyjności konkretnego aktu normatywnego zostaje przywrócony.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 1/2018

  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2018/1 polecamy lekturę artykułu Hanny Duszki-Jakimko i Beaty Kozickiej, Jasność prawa a (nie)przejrzystość języka prawnego.
  Tekst przedstawia problematykę znaczenia postulatów jasności prawa oraz przejrzystości języka prawnego w procesie jego stosowania, jak również wpływ tych postulatów na jakość wykładni prawa.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 12/2017

  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/12 polecamy lekturę artykułu Beaty Stępień-Załuckiej „Stabilność prawa. Zadanie na dziś czy na wczoraj?”. Zasadniczym przedmiotem niniejszej wypowiedzi jest, zgodnie z tytułem, ukazanie istoty stabilności prawa. Niemniej jednak równie ważne było dla autorki ukazanie najważniejszych czynników wpływających na utrzymanie tej stabilności i destabilizację prawa inicjowaną przede wszystkim wskutek konkretnych decyzji sądowych.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 11/2017

  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/11 polecamy lekturę artykułu Rafała Chybińskiego „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania w oparciu o ustawę o zmianie ustawy − Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z 11.03.2016 r.” Artykuł koncentruje się przede wszystkim na odnalezieniu, a także zbadaniu rzeczywistego celu, który przyświecał autorom projektu ustawy. Głównym skutkiem omawianego projektu była zmiana brzmienia przepisu art. 168a kodeksu karnego. Po nowelizacji umożliwiał on uznanie dowodu za dopuszczalny, nawet w sytuacji uzyskania go z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego. W niniejszym artykule autor brał pod uwagę nie tylko treść projektów ustaw i ich uzasadnień, ale uwzględniono również opinie doktryny oraz Trybunału Konstytucyjnego.

  Kolejny ciekawy artykuł autorstwa Anny Kasperskiej „Problemy zastosowania sztucznych sieci neuronalnych w praktyce prawniczej” prezentuje problematykę sztucznej sieci neuronalnej, wykorzystywanej przez prawników, a nie informatyków, jako narzędzia informatycznego znajdującego zastosowanie i wykorzystanie w przetwarzaniu informacji w zakresie stosowania rozwiązań prawniczych oraz samego stosowania prawa. Celem tego opracowania jest opisanie zastosowania sztucznej sieci neuronalnej w rozumowaniach prawniczych. Autorka skupia się na szczególnych problemach występujących jedynie na gruncie rozumowań prawniczych oraz na trudnościach z zastosowaniem sztucznej sieci neuronalnej w praktyce w przyszłości.

  Andrzej Marian Świątkowski w tekście „Prawo do ochrony w przypadku zwolnienia z pracy bez uzasadnionego powodu a kwestia ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. Część II – Odpowiednie wynagrodzenie szkody” pisze o tym, że art. 24 ZEKS gwarantuje pracownikom zwolnionym z pracy bez uzasadnionego powodu prawo do odpowiedniego zadośćuczynienia lub do innego odpowiedniego wynagrodzenia szkody. Według „judykatury” EKPS państwa członkowskie nie dopełniają wymagania dostosowania krajowych przepisów prawa pracy do art. 24 ZEKS wtedy, gdy zagwarantowana w krajowych przepisach prawa pracy wysokość odszkodowania była równa 6,12 oraz 24-miesięcznemu wynagrodzeniu za pracę. Zdaniem EKPS jakikolwiek pułap ograniczający wysokość odszkodowania należnego poszkodowanemu pracownikowi nie może być uznany za odpowiednie wynagrodzenie wyrządzonej szkody. Z tego względu ustalona w przepisach Kodeksu pracy w Polsce kwota odszkodowania nieprzekraczająca 3-miesięcznego wynagrodzenia za pracę nie może być uznana za zgodną z wymaganiami określonymi przez EKPS – instytucję Rady Europy nadzorującą przestrzeganie międzynarodowych standardów prawa pracy przez państwa członkowskie, które ratyfikowały ZEKS.

  Ponadto polecamy lekturze:
  – Jolanta Pacian, Charakter prawny zgody pacjenta małoletniego na czynność medyczną
  – Aleksander Gołębiewski, Postępowanie wyjaśniające w sprawie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
  – Magdalena Gurdek, Uwagi na tle ustawowych zmian w zakresie regulacji dotyczących końca terminu przypadającego na sobotę (część 1)
  – Monika Adamczyk, Prejudycjalne ustalanie bezprawności aktów władzy publicznej jako ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotów publicznych
  – Anna Gross, Wysłuchanie publiczne jako szczególna forma aktywności obywatelskiej w kontekście procesów partycypacyjnych
  – Renata Płaszowska, Analiza zasad realizacji zadań z zakresu promocji gminy i powiatu w świetle orzecznictwa sądowego

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 10/2017

  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/10 polecamy lekturę artykułu Rafała Chybińskiego, „Odkodowanie rzeczywistego celu ustawodawcy uchylającego pierwszy próg ostrożnościowy i ocena jego realnego wpływu na obniżenie państwowego długu publicznego”. Autor koncentruje się przede wszystkim na poszukiwaniu, a następnie zbadaniu realnego, rzeczywistego celu przyświecającego autorom projektu ustawy, którego zadaniem było usunięcie z porządku prawnego pierwszej z trzech procedur ostrożnościowych.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 9/2017

  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 9/2017 szczególną część numeru stanowią teksty referatów wygłoszonych na XXII Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa, jaki odbył się pod hasłem „Prawo – polityka – sfera publiczna” w dniach 18−21.09.2016 r. we Wrocławiu.
  Jednym z elementów Zjazdu był panel pt. „Prawo jako instrument realizacji celów partykularnych”, prowadzony pod patronatem Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 7-8/2017

  Wakacyjny numer „Przeglądu Prawa Publicznego” 2017/7–8 ukazuje się pod hasłem „Prawo w konfrontacji z presją polityczną”. Jak zauważa Redaktor Naczelny prof. Paweł Chmielnicki, tworzenie prawa jest zawsze, w większym czy mniejszym zakresie, funkcją gry politycznej.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 6/2017

  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/6 została opublikowana kolejna praca nagrodzona w konkursie „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania”, zorganizowanym między innymi przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA: Sylwia Banaś, Analiza ustawy z 22.07.2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 5/2017

  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/5 została opublikowana kolejna praca nagrodzona w konkursie „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania”, zorganizowanym między innymi przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer SA: Monika Iwaniec, Społeczno-gospodarcze determinanty ustawy z 29.08.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 4/2017

  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/4 została opublikowana kolejna praca nagrodzona w konkursie „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania” zorganizowanym między innymi przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer SA: Jakub Sukiennik, Ustawa z 10.06.2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, prawa i ekonomii. W artykule podjęto próbę przedstawienia ścieżki przeobrażeń i kształtowania się regulacji rynku narkotyków w Polsce.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 3/2017

  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/3 została opublikowana praca autorstwa Agnieszki Bednarczyk-Płachty, Zysk założyciela szkoły wyższej niepublicznej jako inwestora w odniesieniu do zmian w prawie o szkolnictwie wyższym, która została nagrodzona w konkursie „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania” zorganizowanym między innymi przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer SA. Autorka zauważa, że wprowadzane zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym, a w szczególności ostatnia jego nowelizacja z 2014 r., oraz zmiany demograficzne w Polsce stanowią olbrzymie wyzwanie zwłaszcza dla szkół niepublicznych.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 2/2017

  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/2 została opublikowana praca autorstwa Magdaleny Gurdek i Sławomira Gurdka, Aktorzy kompletu normatywnego określonego ustawą o zmianie ustawy − Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych i ich cele działania, która zajęła czwarte miejsce w konkursie „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania” zorganizowanego między innymi przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer SA.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 1/2017

  „Przegląd Prawa Publicznego” 1/2017 to numer jubileuszowy – czasopismo obchodzi 10-lecie istnienia. Z tej okazji Redaktor Naczelny prof. Paweł Chmielnicki dzieli się z Czytelnikami krótką historią powstania czasopisma, dziękując Pani Wandzie Dukanowić-Prauzińskiej za przychylność i pomoc w pojawieniu się periodyku na rynku wydawniczym, a zastępca Redaktora Naczelnego dr Andrzej Adamczyk podkreśla, że „Przegląd Prawa Publicznego” nie jest przedsięwzięciem konkretnej korporacji prawniczej, lecz tworem idealistów przekonanych o sensowności tworzenia forum wymiany myśli naukowej w dziedzinie prawa publicznego. Komitet Redakcyjny – przy okazji swojego dziesięciolecia – deklaruje chęć kontynuowania debaty nad najbardziej aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi stanu prawa publicznego, jego tworzenia i stosowania, prowadzoną z różnych perspektyw badawczych.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 12/2016

  Ewelina Żelasko-Makowska i Patrycja Sołtysiak, Finansowanie publiczne niepublicznych szkół dla dorosłych
  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2016/12 została opublikowana kolejna praca nagrodzona w konkursie naukowym „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 11/2016

  Katarzyna Grotkowska, Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania na przykładzie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk sejmowy nr 244 z 23.01.2012 r.)
  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2016/11 została opublikowana kolejna praca nagrodzona w konkursie naukowym „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 10/2016

  „Przegląd Prawa Publicznego” 10/2016 otwiera tekst Dobrochny Minich dotyczący uroczystego zamknięcia konkursu naukowego „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Współorganizatorem konkursu było między innymi Wydawnictwo Wolters Kluwer SA.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 9/2016

  Administracja a strategie i polityki publiczne
  „Przegląd Prawa Publicznego” 2016/9 ukazuje się pod hasłem „Administracja a strategie i polityki publiczne”. W niniejszym numerze zamieszczono wybór tekstów, które w swej pierwotnej, referatowej formie zostały wygłoszone przez uczestników konferencji „Administracja a strategie i polityki publiczne”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w dniach 19−20 listopada 2015 r.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 7-8/2016

  Anna Kociołek-Pęksa i Jerzy Menkes, Z zagadnień legitymacji i legalności prawa w krajowym, międzynarodowym oraz europejskim porządkach prawnych
  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2016/7–8 warto polecić uwadze artykuł Anny Kociołek-Pęksy oraz Jerzego Menkesa „Z zagadnień legitymacji i legalności prawa w krajowym, międzynarodowym oraz europejskim porządkach prawnych”.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 6/2016

  Bogusława Dobkowska i Kamil Klonowski, Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji ustalającej warunki zabudowy
  Celem opracowania jest przedstawienie jednego z trybów nadzwyczajnych weryfikacji ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj. postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności tych aktów, analizy jego przesłanek w kontekście podstaw wydania tych aktów oraz ewentualnych skutków stwierdzenia nieważności dla pozwolenia na budowę wydanego na ich podstawie.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.