Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Przegląd Sądowy 4/2018

  Maciej Giaro w artykule „Zarys koncepcji posłannictwa biernego” przybliża germańską koncepcję posłannictwa biernego w odniesieniu do polskiego prawa cywilnego. Autor zwraca uwagę, że mimo jej dostrzeżenia w polskim piśmiennictwie prawniczym, pozostaje ona nienaświetlona nawet w jej głównych zrębach.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 3/2018

  Grzegorz Tylec w artykule „Zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej. Uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz orzecznictwa sądów polskich” omawia i porównuje orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące ochrony życia rodzinnego oraz orzeczenia sądów polskich dotyczące ochrony dobra osobistego w postaci więzi rodzinnych.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 2/2018

  Bartosz Kucharski w artykule Odpowiedzialność ubezpieczyciela za czynności agenta szczegółowo omawia zakres art. 11 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, na mocy którego zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody wyrządzone przez agenta w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych.

  Czytaj więcej
 • IX edycja Konkursu Wolters Kluwer i „Przeglądu Sądowego” rozstrzygnięta

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu IX edycji Konkursu Wolters Kluwer i „Przeglądu Sądowego”na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości w 2016 roku

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 1/2018

  Formalizm procesowy jest cechą cywilnego prawa procesowego. Zapewnia przejrzystość oraz przewidywalność działalności jurysdykcyjnej sądów, jak również chroni przed uznaniowością, dowolnością i ryzykiem nierównego traktowania uczestników postępowania sądowego. W judykaturze zwraca się uwagę na szczególną rolę i znaczenie zasady formalizmu jako zjawiska koniecznego i pożytecznego w prawie procesowym cywilnym.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 11–12/2017

  Kwestia legalności wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w październiku i w grudniu 2015 r. dominuje w sporach wokół funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Jakub Zieliński w artykule Kilka uwag na marginesie sporu o legalność obsady stanowisk sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym w 2015 r. podjął próbę pogłębionej analizy naukowej zagadnień odnoszących się do skuteczności wyborów sędziów TK dokonanych w 2015r.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 10/2017

  Z dniem 1.01.2017 r. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa została zastąpiona przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wynika z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15.12.2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, dotychczasowe zadania PGSP zostały przejęte przez PGRP. Oprócz tego Prokuratorii Generalnej RP zostały powierzone liczne nowe zadania, m.in. w zakresie zastępstwa osób prawnych.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 9/2017

  Magdalena Wilejczyk w artykule Majątkowe odzwierciedlenie osobistego zaangażowania w sprawy rodziny. Udziały małżonków w majątku wspólnym i ratio legis zachowku przedstawia uzasadnienie aksjologiczne zachowku. Wskazuje przy tym na dążenie ustawodawcy do stworzenia mechanizmów umożliwiających majątkowe odzwierciedlenie osobistego zaangażowania w sprawy rodziny.

  Czytaj więcej
 • IX edycja konkursu „Przeglądu Sądowego”

  Redakcja „Przeglądu Sądowego” ogłasza IX edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 7-8/2017

  W dniu 1.09. września 2017 r. przypada kolejna rocznica utworzenia Sądu Najwyższego, a tym samym powstania sądownictwa polskiego w XX w. Setna rocznica powstania Sądu Najwyższego, która jest jednocześnie rocznicą wznowienia działalności sądów polskich, stanowi istotny punkt odniesienia dla polskiej tradycji wymiaru sprawiedliwości. Robert Jastrzębski w artykule Stulecie Sądu Najwyższego – geneza, organizacja, działalnośćprzedstawia w zarysie genezę, organizację oraz działalność Sądu Najwyższego – najważniejszej instytucji sądowej państwa polskiego. 

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 6/2017

  Artykuł Piotra Tulei, Wpływ przesłanki funkcjonalnej na sposób rozpoznania pytania prawnego przez Trybunał Konstytucyjny, przedstawia ustrojowe podstawy pytań prawnych, charakterystykę pytań prawnych oraz znaczenie przesłanki funkcjonalnej dla rozgraniczenia kompetencji sądów i Trybunału Konstytucyjnego. Autor wskazuje na wpływ przesłanki funkcjonalnej na sposób rozstrzygania spraw przez Trybunał Konstytucyjny i szuka odpowiedzi na pytanie, czy przesłanka funkcjonalna ma wpływ na wybór rodzaju wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 5/2017

  Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są funkcjonariuszami publicznymi zatrudnionymi w specyficznym organie kontroli przestrzegania prawa przez organy legislacyjne oraz władzę wykonawczą. Andrzej Marian Świątkowski szczegółowo analizuje status pracowniczy sędziów Trybunału Konstytucyjnego w artykule Służbowy stosunek pracy sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Część I. Cechy charakterystyczne, nawiązanie służbowego stosunku pracy.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 4/2017

  Hanna Kuczyńska w artykule O modelowym podejściu do postępowania karnego analizuje dokonane w ostatnich latach zmiany przepisów Kodeksu postępowania karnego dotyczące istoty całego procesu karnego i stawia pytanie o to, czy w Polsce uległ zmianie model postępowania karnego, czy też nadal funkcjonuje ten sam model od 1997 r. Na tle tych rozważań Autorka definiuje znaczenie pojęcia „model” w kontekście postępowania karnego.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 3/2017

  Przemysław Domagała i Maciej Kiełbik, Nowelizacja ustawy o skardze na przewlekłość postępowania
  W wyroku w sprawie Rutkowski i in. przeciwko Polsce Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że ustawa z 17.06.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki nie jest środkiem skutecznym i efektywnym w rozumieniu Europejskiej konwencji praw człowieka.

  Czytaj więcej
 • Rozstrzygnięcie VIII edycji Konkursu Wolters Kluwer SA i „Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości w 2015 roku

  Organizator konkursu wraz z Kolegium Redakcyjnym „Przeglądu Sądowego” powołał sąd konkursowy w składzie:

  1. prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, Uniwersytet Warszawski, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, redaktor naczelny „Przeglądu Sądowego” (przewodniczący sądu)
  2. Teresa Bielska-Sobkowicz, sędzia Sądu Najwyższego

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 2/2017

  Walerian Sanetra, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Sąd Najwyższy
  Zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji RP pozostaje w ścisłym związku z rolą, jaką przypisuje się temu aktowi prawnemu. Jest ona następstwem uznania, że Konstytucja RP stanowi najwyższe prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Konsekwencją tego jest także zasada, że przepisy Konstytucji RP stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja RP stanowi inaczej. Szczegółowo tę kwestię analizuje Walerian Sanetra w artykule Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Sąd Najwyższy.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 1/2017

  Michał Krakowiak, Wykaz majątku dłużnika składany przed komornikiem sądowym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 10.07.2015 r.
  Skuteczność postępowania egzekucyjnego w egzekucji świadczeń pieniężnych jest determinowana majątkiem dłużnika, do którego można skierować środki przymusu w celu uzyskania należności pieniężnej stwierdzonej tytułem wykonawczym lub tytułem egzekucyjnym.

  Czytaj więcej
 • VIII edycja Konkursu „Przeglądu Sądowego” - lista książek i Sąd konkursowy

  W terminie wyznaczonym w regulaminie zgłoszono do Konkursu następujące książki:

  1. Izabela Adrych-Brzezińska, Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym
  2. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych
  3. Michał Bieniak, Odpowiedzialność karna menadżerów

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 11-12/2016

  Radosław Krajewski, Warunki dopuszczalności wręczania i przyjmowania zwyczajowych dowodów wdzięczności
  Wręczanie i przyjmowanie dowodów wdzięczności opiera się na utartej praktyce postępowania, która w prawie karnym traktowana jest jako pozaustawowa okoliczność uchylająca bezprawność. Szczegółowo tę kwestię omawia Radosław Krajewski w swoim artykule Warunki dopuszczalności wręczania i przyjmowania zwyczajowych dowodów wdzięczności.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 10/2016

  Artykuł 190 ust. 2 Konstytucji RP formułujący nakaz niezwłocznego ogłoszenia w stosownym organie urzędowym każdego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie określa skutków prawnych orzeczenia, które wbrew temu nakazowi nie zostało opublikowane. Orzeczenie Trybunału ogłoszone przez przewodniczącego składu orzekającego, lecz nieopublikowane, istnieje w obrocie prawnym, a tym samym wywołuje określone skutki prawne. Analizie tego zagadnienia poświęcony jest artykuł Moniki Florczak-Wątor, O skutkach prawnych nieopublikowanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Rozważania na tle oczekującego na publikację wyroku z 9.03.2016 r. (K 47/15).

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.