Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2/2019

  Drugi numer ZNSA z 2019 r. otwiera opracowanie autorstwa prof. dr hab. Huberta Izdebskiego, zatytułowane U progu odrodzonego sądownictwa II Rzeczypospolitej. Autor poświęcił w tym opracowaniu uwagę 100 rocznicy powstania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie oraz początkom kształtowania się polskiego sądownictwa.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1/2019

  Pierwszy numer ZNSA z 2019 r. otwiera artykuł prof. dr. hab. J.P. Tarno oraz dr hab. Moniki A. Król, zatytułowany Przyznanie sumy pieniężnej jako środek dyscyplinowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 6/2018

  Ostatni numer ZNSA z 2018 r. otwiera opracowanie autorstwa prof. dr hab. Roberta Stefanickiego, zatytułowane Desygnaty rękojmi należytego sprawowania funkcji zarządczych w instytucjach finansowych w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5/2018

  Piąty numer ZNSA z 2018 r. otwiera artykuł prof. SGH dr. hab. Dominika Gajewskiego oraz dr. Tomasza Grzybowskiego, zatytułowany Nadużycie prawa w podatku od wartości dodanej.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4/2018

  Nowy numer Zeszytów otwiera artykuł prof. dr hab. Małgorzaty Jaśkowskiej zatytułowany Postępowanie uproszczone w kodeksie postępowania administracyjnego i w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 3/2018

  Trzeci numer czasopisma otwierają materiały z obrad dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, które odbyło się dnia 12 marca 2018 r. w Warszawie. 

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2/2018

  Drugi tegoroczny numer ZNSA otwiera artykuł prof. dr hab. Romana Hausera oraz mgr Marty Szustkiewicz, zatytułowany Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach niektórych uchwał samorządu terytorialnego na przykładzie regulaminu usług cmentarnych.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1/2018

  Numer 1(76)/2018 ZNSA otwiera artykuł prof. dr. hab. Wojciecha Chróścielewskiegozatytułowany Niektóre zagadnienia związane z funkcjonowaniem Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich. W opracowaniu tym dokonana została analiza charakteru prawnego Komisji, w tym zagadnień związanych z jej powołaniem i funkcjonowaniem.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 3/2017

  Numer 3/2017 ZNSA otwiera wystąpienie Prezesa NSA profesora Marka Zirk-Sadowskiego, które zostało wygłoszone podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, dnia 8 maja 2017 r. w Warszawie. Dokonując analizy działalności sądownictwa administracyjnego w 2016 r. Prezes NSA zwrócił uwagę na podejmowane wysiłki zmierzające do poprawy efektywności kontroli sądowej, pozytywnie oceniając trafność rozwiązań legislacyjnych na podstawie których w 2002 r. powstało dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne oraz jego reformę dokonaną mocą ustawy z 9 kwietnia 2015 r.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2/2017

  Numer 2(71) 2017 ZNSA otwiera artykuł dr. hab. Wojciecha Piątka na temat Wyroku reformatoryjnego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor dokonuje w nim analizy nowego brzmienia art. 188 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi argumentując, że z uwagi na szybkość oraz efektywność postępowania sądowego powinien on znajdować częste zastosowanie w praktyce orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1/2017

  W pierwszym numerze ZNSA, który ukazał się w 2017 r., została przedstawiona problematyka z zakresu szeroko pojmowanego prawa konstytucyjnego oraz administracyjnego, zarówno w ujęciu prawnomaterialnym, jak i procesowym.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 6/2016

  Szósty numer ZNSA otwiera artykuł prof. dr hab. Małgorzaty Jaśkowskiej zatytułowany Wybrane problemy dostępu do informacji publicznej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zarówno liczba, jak i rozpiętość przedstawionego w artykule orzecznictwa wskazują, że zagadnienia z zakresu dostępu do informacji publicznej z biegiem czasu nie tracą na aktualności.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5/2016

  W piątym numerze ZNSA zamieszczona została bogata problematyka z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, w tym m.in. aktualnych w bieżącym orzecznictwie sądów administracyjnych zagadnień z zakresu dopuszczalności wymierzania kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy o grach hazardowych.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4/2016

  prof. B. Banaszak i dr Justyna Michalska, Artykuł 145 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w świetle Konstytucji RP 
  Artykuł dotyczy ważkich zagadnień w sprawie konstytucyjności wprowadzonych do p.p.s.a. zmian umożliwiających w wyjątkowych sytuacjach merytoryczne rozstrzyganie przez sądy administracyjne.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 3/2016

  W numerze 3/2016 opublikowano materiały z obrad dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA w dniu 18 kwietnia 2016 r.: wystąpienie Prezesa NSA prof. Marka Zirk-Sadowskiego, w którym przedstawił informację o działalności sądów administracyjnych w 2015 r., oraz listy od Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów. Zamieszczono - także w przekładzie na język angielski, sprawozdanie z przebiegu obrad, w którym warto zwrócić uwagę m.in. na wystąpienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf i Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2/2016

  prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski, Przepisy porządkowe w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym – racjonalne odmienności czy nieuzasadnione zróżnicowanie rozwiązań prawnych?
  Autor podejmuje się analizy odmienności proceduralnych instytucji technicznoprocesowych występujących w ustawach: kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa oraz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stawiając jednocześnie pytanie co do celowości utrzymywanie różnic w tym względzie.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1/2016

  prof. dr hab. Andrzej Bałaban i dr Przemysław Kledzik, Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej – na przykładzie unormowań dotyczących wydawania decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego
  Artykuł dotyczy kwestii ostateczności oraz prawomocności decyzji administracyjnej. Problematykę tę autorzy rozważają na tle ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4/2015

  Trzeba zauważyć pierwsze w literaturze, po zmianach ustawodawczych, studium współautorstwa Romana Hausera, Andrzeja Skoczylasa i Wojciecha Piątka pt. Środki odwoławcze w postępowaniu sądowoadministracyjnym w świetle ustawy nowelizującej  z  dnia 9 kwietnia 2015 r. - analiza najistotniejszych zmian. Autorzy wnikliwie dociekają skutków nowelizacji dla praktyki orzeczniczej sądów administracyjnych.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2/2015

  Wart zainteresowania jest artykuł Zbigniewa Czarnika pt. W sprawie charakteru prawnego tzw. postępowań hybrydowych, w którym przeprowadzono analizę zagadnień  związanych z postępowaniami będącymi mieszanką cech pochodzących przynajmniej z dwóch procedur prawnych o różnej naturze.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1/2015

  Zeszyt zawiera m.in. studium autorstwa Romana Hausera pt. Konstytucyjna zasada niezawisłości sędziowskiej. Jest to zasada  ustrojowa, określającą sposób wykonywania funkcji sędziego w sposób bezstronny, zgodnie z własnym sumieniem bez nacisków zewnętrznych. 

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.