Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Znaki towarowe i ich ochrona

  W dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Lublinie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „Znaki towarowe i ich ochrona”. Organizatorami Konferencji są Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica i Katedra Prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem konferencji jest poruszenie problematyki ochrony znaków towarowych w szerokiej perspektywie.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 (135)/2017

  W pierwszym tegorocznym, marcowym numerze ZNUJ polecamy intersujący artykuł dr. Krzysztofa Gienasa. Oprogramowanie komputerowe stwarza obecnie możliwość przetwarzania danych dla celów analiz na szeroką skalę. Zadaniem postawionym sobie przez autora w opracowaniu pt. Data mining jako problem prawa autorskiego jest przybliżenie relacji pomiędzy konstrukcjami prawa autorskiego a tzw. data minig.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4 (134)/2016

  W numerze 134 ZNUJ (ostatnim z 2016 r.) zwracamy Państwa uwagę na artykuł prof. Anny Wojciechowskiej pt. „Uwagi do nowelizacji postanowień art. 108 - Prawo własności przemysłowej dotyczących zgłoszenia wzorów przemysłowych”. W artykule są omawiane istotne zmiany, jakie nastąpiły w 2015 r. w obszarze ochrony wzorów przemysłowych w wyniku nowelizacji ustawy - prawo własności przemysłowej z 2000 r.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3 (133)/2016

  W najnowszym numerze kwartalnika „ZNUJ” (133/3/2016) polecamy m.in. artykuł prof. Wojciecha Machały dotyczący dozwolonego użytku informacyjnego w prawie autorskim (uwagi na tle art. 25 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.). Efektywna i szybka informacja należy obecnie do podstawowych potrzeb społecznych. Powstałe na wcześniejszych etapach rozwoju cywilizacyjnego instytucje prawne - w tym prawa własności intelektualnej - bywają postrzegane jako przeszkody w zaspokajaniu tych potrzeb.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 2 (132)/2016

  XXXV Kongres International Association for Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property - ATRIP  (Międzynarodowe stowarzyszenie wykładowców i badaczy prawa własności intelektualnej z całego świata)
  Czerwcowy numer ZNUJ jest w całości poświęcony XXXV Kongresowi ATRIP (Międzynarodowe stowarzyszenie wykładowców i badaczy prawa własności intelektualnej z całego świata).

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4 (130)/2015

  Zwrot opłaty reprograficznej
  W grudniowym numerze kwartalnika ZNUJ zachęcamy do lektury ciekawego artykułu prof. Doroty Sokołowskiej poświęconego zwrotowi opłaty reprograficznej. Problematyka zwrotu tzw. opłaty reprograficznej, uiszczonej przez zobowiązany podmiot, została uwzględniona m.in. w wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z 5.03.2015 r. w sprawie C-463/12, Copydan Bandkopi. Copydan (duńska organizacja zbiorowego zarądzania prawami autorskimi do utworów dźwiękowych i audiowizualnych) wniósł przeciwko Nokii przed sądem krajowym powództwo z żądaniem opłaty reprograficznej z tytułu importu kart pamięci do telefonów komórkowych w latach 2004–2009.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3 (129)/2015

  Dr Agnieszka Damasiewicz „Czy film fabularny jest sposobem rozpowszechnienia scenariusza filmowego (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)?”
  W najnowszym, wrześniowym numerze kwartalnika zapraszamy do lektury interesującego artykułu dr Agnieszki Damasiewicz dotyczącego kwestii autorskoprawnych związanych z rozpowszechnianiem scenariuszy filmowych. Zasadnicze pytanie sprowadza się do tego: czy film jest, czy nie jest, sposobem rozpowszechniania scenariusza, na podstawie którego został zrealizowany, i jakie są konsekwencje prawne rozstrzygnięcia tej kwestii?

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 (123)/2014

  Przedsiębiorcy planujący kampanie reklamowe z oczywistych względów uwzględniają okoliczność, że dzieci stanowią znaczącą grupę nabywców różnego rodzaju produktów, wywierają także wpływ na wybory rynkowe dorosłych. Wiedzę  o rynku i jego ofercie czerpią przede wszystkim z reklam.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4 (122)/2013

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z 25.10.2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z dzieł osieroconych stanowi symptomatyczny dowód transformacji prawa autorskiego w dobie współczesnej. Starając się zwięźle ująć istotę rzeczy, należałoby to przedstawić następująco: o ile do tej pory postęp techniczny powodował znaczący wzrost sposobów eksploatowania utworów, o tyle głównym celem dyrektywy jest zwiększenie zasobów wiedzy i kultury, które mogą być przedmiotem eksploatacji nawet wtedy, gdy identyfikacja twórcy jest niemożliwa lub utrudniona, ponieważ dzieło zostało „osierocone”.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3 (121)/2013

  Nie ulega wątpliwości, że od chwili wynalezienia druku żadna technologiczna zmiana nie może być zrównywana z Internetem, z punktu widzenia znaczenia osiągnięcia technicznego dla kształtu prawa autorskiego. Przy czym chodzi tu nie tylko o niedostosowanie aktualnego prawa autorskiego do potrzeb społeczeństwa informacyjnego, lecz także o zasadnicze wzmocnienie możliwości wpływu konsumentów (użytkowników utworów) na kształt regulacji prawnych.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 (119)/2013

  Zmiana modelu ochrony znaków towarowych, jaka nastąpiła w ostatnich latach, skłania do postawienia pytania: czy posłużenie się cudzym znakiem towarowym w wypowiedzi komercyjnej może stanowić naruszenie prawa ochronnego? Rezygnacja z wymogu stwierdzenia niebezpieczeństwa konfuzji jako przesłanki naruszenia prawa wyłącznego w przypadku znaków renomowanych oraz tzw. podwójnej identyczności wywołuje obawy, że prawo ochronne na znak towarowy może stanowić przeszkodę dla swobodnego wyrażania opinii i poglądów, jeśli wypowiedź taka łączy się z użyciem chronionego oznaczenia.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 2 (120)/2013

  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych w jednym z przepisów reguluje odpowiedzialność za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych. W związku z tym powstaje pytanie: czy w przypadkach bezprawnego wkroczenia w monopol prawnoautorski uzasadnione jest stosowanie ogólnych przepisów prawa cywilnego dotyczących instytucji deliktowych?
  Ewa Laskowska szeroko omawia trzy koncepcje, stanowiące konkurencyjne odpowiedzi na to pytanie.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4 (118)/2012

  Dzięki nowym możliwościom technicznym archiwa, muzea i biblioteki mogą spełniać swoje funkcje o wiele bardziej skutecznie niż wcześniej. Dokonując jednak zwielokrotniania, użyczania lub publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nie mogą one naruszać praw autorskich.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3 (117)/2012

  Porozumienie ACTA jest po Porozumieniu TRIPS oraz dyrektywie 2004/48/WE kolejną inicjatywą legislacyjną, która z założenia ma doprowadzić do poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej. Ratyfikacja Porozumienia ACTA przez Polskę i UE została odłożona ad acta. Konfrontacja wymogów przewidzianych w Porozumieniu z obowiązującym prawem polskim, przeprowadzona po opadnięciu największych emocji wywołanych przez ACTA, może prowadzić do nie całkiem spodziewanych konkluzji.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 (115)/2012

  Czy współautorstwo może polegać na usunięciu z utworu niektórych zdań? W tym właśnie duchu orzekł Sąd Najwyższy
  w wyroku z 25.05.2011 r., uznając wkład twórczy trzech lekarzy, którzy z artykułu naukowego usunęli kilka tez nieznajdujących potwierdzenia w obecnej wiedzy medycznej.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4 (114)/2011

  Problem dzieł inspirowanych w prawie autorskim jest zagadnieniem wymagającym wnikliwej analizy. Wyzwanie to zostało podjęte przez Jakuba Michała Dolińskiego, który w 114 numerze kwartalnika ZNUJ publikuje artykuł „Utwór inspirowany w prawie autorskim”. Autor porusza w nim zarówno kwestie różnic pomiędzy dziełami tworzonymi z podniety a utworami pochodnymi, jaki i ukazuje problematykę sporów w doktrynie prawniczej oraz uznawanych przez nią za kontrowersyjne niektórych orzeczeń sądowych.

  Czytaj więcej
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3 (113)/2011

  W najnowszym numerze „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” zapraszamy do lektury artykułu Joanny Banasiuk pt. „Wspólność praw autorskich do utworu współautorskiego”. W tekście zostało przedstawione stanowisko polskiej i niemieckiej doktryny i judykatury, omówiono także charakter wspólności autorskich prawa majątkowych oraz zbadano dopuszczalność objęcia wspólności autorskich praw osobistych.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.