Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Cezary Wiśniewski

  dr Cezary Wiśniewski
  ORCID: 0000-0003-2281-0859

  1979–1984 – Uniwersytet Warszawski, 1990–1991 – Uniwersytet w Bonn, 1995 – Doktorat w zakresie Nauk Prawnych, Uniwersytet Warszawski, 1984–2004 – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; 

  Obecnie: Przewodniczący Rady Ekspertów Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego wykładowca na Podyplomowym Studium Prawa Spółek, Prezes ICC Polska (International Chamber of Commerce), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Law Society (jako prawnik zagraniczny).

  Dr Cezary Wiśniewski dysponuje bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie doradztwa związanego z przejęciami i łączeniami spółek. Doradzał także wielu instytucjom finansowym. Ma bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów. Orzekał jako arbiter oraz występował w charakterze pełnomocnika w licznych postępowaniach arbitrażowych. Jako pełnomocnik reprezentował Rzeczpospolitą Polską w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych wynikających na tle roszczeń inwestorów zagranicznych wobec Skarbu Państwa w związku z wykonywaniem umów o wzajemnej ochronie i popieraniu inwestycji. 

  Prelegent na międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych praktyce prawa handlowego i arbitrażu. Autor kilkudziesięciu artykułów i innych publikacji w kraju i za granicą z zakresu prawa handlowego, cywilnego oraz arbitrażu handlowego i inwestycyjnego. 

  Ważniejsze publikacje z ostatnich lat:

  1.Dziurda M., Wiśniewski C., Wpływ umów BIT na suwerenność państw, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 12.

  2.Furtek M., Wiśniewski C, Polski arbitraż z widokami na przyszłość, „Rzeczpospolita” 2014, nr 181.

  3.Wiśniewski C., Arbitration – Friendly for Whom?, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2015, nr 1.

  4.Jurcewicz W., Wiśniewski C., Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych - perspektywa polska, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 10.

  5.Wiśniewski C., Zielińska A., Who Should Know The Law: The Arbitrators Or The Parties?, w: Kluwer Arbitration Blog, [online], Wolters Kluwer 2016, [dostęp: 13 lutego 2019], dostępny: http://kluwerarbitrationblog.com/2016/10/03/who-should-know-the-law-the-arbitrators-or-the-parties

  6.Jurcewicz W., Wiśniewski C., Арбітрабельність корпоративних спорів, w: Альтернативні та судові процедури вирішення спорів: сучасний стан і нові тенденції в Україні, Німеччині та Польщі. Alternative und gerichtliche Verfahren der Streitbegleitung: Aktueller Stand und neue Tendenzen in der Ukraine, Deutschland und Polen, Kijów 2016. 

  7.Jurcewicz W., Pörnbacher K., Wiśniewski C. (red. nauk.), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka. Gesellschaftliche Streitigkeiten in der Praxis der Schiedsgerichtsbarkeit – polnische und deutsche Perspektiven, Warszawa 2017.

  8.Jurcewicz W., Wiśniewski C., Arbitrability of Corporate Disputes, w: Die Förderung der Rule of Law durch außergerichtliche Streitbegleitung. Deutschland, Polen, Ukraine, red. T. de Vries, Berlin 2018.

   

  Czytaj więcej
 • Małgorzata Modrzejewska

  doc. dr Małgorzata Modrzejewska
  nr ORCID 0000-0002-2946-3100
  Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: prawo handlowe i umowy handlowe, prawo ochrony konkurencji, prawo reklamy i mediów, prawo własności intelektualnej, prawo farmaceutyczne.
  Uczestniczka zagranicznych staży naukowych (Amsterdam, Londyn, Trydent, Paryż).

  Autorka i współautorka licznych opracowań naukowych (artykuły, glosy, wydawnictwa podręcznikowe, komentatorskie).
  Prelegent, uczestnik i organizator wielu konferencji naukowych poświęconych prawu handlowemu.
  Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  Członek Rady Arbitrażowej i Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
  Członek sekcji polskiej Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (Competition Law Association).

  Publikacje z ostatnich lat:
  1. Prawna ochrona produktów leczniczych w postaci wyłączności danych i wyłączności rynkowej [w:] Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, red. K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski, Warszawa 2019.
  2. Sądownictwo polubowne jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów konsumenckich [w:] Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukasiewicza, red. J. Olszewski, Ł. Błaszczyk, R. Morek, Rzeszów 2018.
  3. Prawo do dywidendy a uchwała walnego zgromadzenia wyłączająca zysk od podziału – uwagi na tle przykładów orzeczniczych [w:] Kodeks Spółek Handlowych po 15 latach obowiązywania, red. J. Frąckowiak, Warszawa 2018.
  4. Zdolność aportowa know-how [w:] Societates et obligationes – tradycja współczesność, przyszłość, Księgi jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, red. A. Olejniczak, T. Sójka, Poznań 2018.
  5. Karnoprawna ochrona znaków towarowych na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej – kilka uwag szczegółowych [w:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Adamczak, Warszawa 2018.
  6. Reklama usług sensytywnych na przykładzie reklamy gier hazardowych [w:] Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Wrocław 2018.
  7. Wykorzystanie w nazwie domeny internetowej cudzych oznaczeń identyfikacyjnych jako czyn nieuczciwej konkurencji [w:] Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, red. M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2017.
  8. Prawa własności przemysłowej jako przedmiot aportu; Korzystanie z wyłączności faktycznej; Rozporządzanie wyłącznością faktyczną; Wyłączność faktyczna jako przedmiot aportu (rozdział IV pkt 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) [w:] System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015.

  Czytaj więcej
 • Małgorzata Modrzejewska

  doc. dr Małgorzata Modrzejewska
  ORCID No. 0000-0002-2946-3100
  Scientific and didactic employee at the Department of Commercial Law of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. Scientific interests: commercial law and commercial contracts/agreements, competition law, advertising and media law, intellectual property law, pharmaceutical law.
  Participant of foreign scientific internships (Amsterdam, London, Trento, Paris).
  Author and co-author of numerous scientific studies (articles, glosses, textbooks, commentaries).
  Speaker, participant and organizer of numerous scientific conferences devoted to commercial law.
  Head of the Postgraduate Studies in Company Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw.
  Member of the Arbitration Council and Arbitrator at the Court of Arbitration of the Polish Chamber of Commerce.
  Member of the Polish section of the Competition Law Association.
  Recent Publications:
  1. Prawna ochrona produktów leczniczych w postaci wyłączności danych i wyłączności rynkowej [in:] Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, red. K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski, Warszawa 2019.
  2. Sądownictwo polubowne jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów konsumenckich [in:] Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukasiewicza, red. J. Olszewski, Ł. Błaszczyk, R. Morek, Rzeszów 2018.
  3. Prawo do dywidendy a uchwała walnego zgromadzenia wyłączająca zysk od podziału – uwagi na tle przykładów orzeczniczych [in:] Kodeks Spółek Handlowych po 15 latach obowiązywania, red. J. Frąckowiak, Warszawa 2018.
  4. Zdolność aportowa know-how [in:] Societates et obligationes – tradycja współczesność, przyszłość, Księgi jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, red. A. Olejniczak, T. Sójka, Poznań 2018.
  5. Karnoprawna ochrona znaków towarowych na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej – kilka uwag szczegółowych [in:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Adamczak, Warszawa 2018.
  6. Reklama usług sensytywnych na przykładzie reklamy gier hazardowych [in:] Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Wrocław 2018.
  7. Wykorzystanie w nazwie domeny internetowej cudzych oznaczeń identyfikacyjnych jako czyn nieuczciwej konkurencji [in:] Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, red. M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2017.
  8. Prawa własności przemysłowej jako przedmiot aportu; Korzystanie z wyłączności faktycznej; Rozporządzanie wyłącznością faktyczną; Wyłączność faktyczna jako przedmiot aportu (rozdział IV pkt 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) [in:] System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015.

  Czytaj więcej
 • Cezary Wiśniewski

  dr Cezary Wiśniewski
  ORCID: 0000-0003-2281-0859

  1979–1984 - University of Warsaw, 1990–1991 - University of Bonn, 1995 – a PhD degree in Legal Sciences, University of Warsaw, 1984–2004 – scientific-didactic employee at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw;
  Currently: Chairman of the Expert Council of the Faculty of Law and Administration of the Lazarski University, lecturer at Postgraduate Studies in Company Law, President of ICC Poland (International Chamber of Commerce), member of the District Chamber of Legal Advisors in Warsaw and Law Society (as a foreign lawyer).
  Dr Cezary Wiśniewski can boast extensive practical experience in consultancy related to acquisitions, mergers and takeovers of companies. He has also advised numerous financial institutions on a variety of matters. He can also boast extensive experience in litigation. He has adjudicated as an arbitrator and has acted as a legal representative in numerous arbitration proceedings. As a legal representative, he has also represented the Republic of Poland in international arbitration proceedings arising from claims of foreign investors against the State Treasury in connection with the performance of agreements on mutual protection and investment promotion.
  Speaker at international scientific conferences on the practice of commercial law and arbitration. Author of several dozen articles and other publications in the country and abroad in the field of commercial law, civil law as well as commercial and investment arbitration.
  Most Recent Major Publications:
  1. Dziurda M., Wiśniewski C., Wpływ umów BIT na suwerenność państw, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 12.
  2. Furtek M., Wiśniewski C, Polski arbitraż z widokami na przyszłość, „Rzeczpospolita” 2014, nr 181.
  3. Wiśniewski C., Arbitration – Friendly for Whom?, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2015, nr 1.
  4. Jurcewicz W., Wiśniewski C., Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych - perspektywa polska, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 10.
  5. Wiśniewski C., Zielińska A., Who Should Know The Law: The Arbitrators Or The Parties?, in: Kluwer Arbitration Blog, [online], Wolters Kluwer 2016, [access: 13 lutego 2019], available: http://kluwerarbitrationblog.com/2016/10/03/who-should-know-the-law-the-arbitrators-or-the-parties
  6. Jurcewicz W., Wiśniewski C., Арбітрабельність корпоративних спорів, w: Альтернативні та судові процедури вирішення спорів: сучасний стан і нові тенденції в Україні, Німеччині та Польщі. Alternative und gerichtliche Verfahren der Streitbegleitung: Aktueller Stand und neue Tendenzen in der Ukraine, Deutschland und Polen, Kijów 2016.
  7. Jurcewicz W., Pörnbacher K., Wiśniewski C. (sc. ed.), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka. Gesellschaftliche Streitigkeiten in der Praxis der Schiedsgerichtsbarkeit – polnische und deutsche Perspektiven, Warszawa 2017.
  8. Jurcewicz W., Wiśniewski C., Arbitrability of Corporate Disputes, w: Die Förderung der Rule of Law durch außergerichtliche Streitbegleitung. Deutschland, Polen, Ukraine, ed. T. de Vries, Berlin 2018.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.