Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Prof. dr hab. Andrzej Matlak

  prof. dr hab. Andrzej Matlak
  ORCID:0000-0002-4811-0407

  Redaktor naczelny czasopisma Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej, profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Promotor oraz recenzent w kilkunastu przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych. Członek Komisji Prawa Autorskiego w latach 1998-2018. Specjalista z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa mediów. Uczestnik wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.

  Wybrane publikacje:

  Telewizja kablowa w świetle prawa autorskiego, ZNUJ PWiOWI, z. 70, Kraków 1998, ss. 152

  Prawo autorskie w europejskim prawie wspólnotowym,  ZNUJ PWiOWI, z. 79, Kraków 2002, ss. 428

  Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków, ZAKAMYCZE 2004, ss. 203

  Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów, Wolters Kluwer Warszawa-Kraków 2007, ss. 262

  Aspects of Poland's new Copyright Law (współaut. A. Wojciechowska), Copyright World, September 1994, s. 25‑28

  The Broadcast of Radio and Television Programmes in the Polish Copyright and Neighbouring Rights Act, Copyright World, May 1995, s. 31‑34

  Dochodzenie i egzekucja praw własności intelektualnej: procedura cywilna [w:] Własność  intelektualna w Światowej Organizacji Handlu pod red. J. Barty i R. Markiewicza, Kraków 1998, s. 117-132

  Adjusting Polish copyright law to the standards in force in the European Union, Copyright World, February 2000, s. 25-28

  Basic changes to Polish Copyright and Related Rights Act (June 2000), Copyright World, March 2001, s. 25-28

  Teleturniej w świetle przepisów kodeksu cywilnego, ZNUJ PWiOWI 2003, z. 83, s. 211-246

  Cywilnoprawna ochrona wizerunku, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2004, z. 2, s. 317-358

  Międzynarodowe regulacje prawne dotyczące działalności telewizyjnej (s. 82-100), Radiofonia i telewizja (s. 142-194), Platformy cyfrowe (s. 219-235), Prawo autorskie i prawa pokrewne (s. 526-555, s. 564-613) [w:] Prawo mediów wyd. 2 pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, LexisNexis, Warszawa 2008

  Prawo do nadań programów radiowych i telewizyjnych w świetle postępu technicznego [w:] Zarys prawa własności intelektualnej. Prawa pokrewne pod red. M. Kępińskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 91-112

  Implementacja do polskiego prawa dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych [w:] Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 241-265

  Postępowanie w sprawach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania z perspektywy Komisji Prawa Autorskiego [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 753-766

  Udostępnianie utworów na zamówienie indywidualnych odbiorców (tzw. VoD) w świetle dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 539-570

  Problem przyznania praw autorskich w świetle orzecznictwa, Ochrona części utworu, Specyficzne problemy dotyczące niektórych kategorii utworów, Utwory zależne, Zbiory, Wyłączenia spod ochrony (s. 31-78), Prawa do pierwszych wydań oraz prawa do wydań naukowych lub krytycznych (s. 478-489), Konwencja berneńska (s. 973-988), Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym (s. 1079-1126) (uzupełnienie i aktualizacja wskazanych wyżej rozdziałów - współaut. J. Barta, R. Markiewicz) [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie”, tom 13 pod red. J. Barty, wyd. 3 i 4; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013 i 2017

  Prawna ochrona zabezpieczeń technicznych utworów na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 23.01.2014 r. w sprawie Nintendo, ZNUJ PWiOWI 2014, z. 126, s. 71-83

  Must carry z perspektywy prawa autorskiego [w:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi”, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 327-350

  Cytat w świetle prawa autorskiego [w:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple” (red.) P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Wolters Kluwer Warszawa 2017, s. 311-326

  Odtwarzanie programów telewizyjnych w miejscach dostępnych za opłatą wstępu jako odrębne pole eksploatacji, ZNUJ PWiOWI 2018, z. 140, s. 60-73

  Projekt unijnego rozporządzenia dotyczącego nadawania oraz reemisji programów radiowych i telewizyjnych z wykorzystaniem cyfrowych kanałów dystrybucyjnych [w:] Qui bene dubitat, bene sciet: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Wolters Kluwer Warszawa 2018, s. 375-391

  Opisy patentowe i ochronne w świetle prawa autorskiego [w:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce: księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Wolters Kluwer Warszawa 2018, s. 595-608

  Czytaj więcej
 • Dr hab. Anna Tischner

  dr hab. Anna Tischner, prof. UJ
  ORCID: 0000-0001-8297-4578

  Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawie ochrony konsumentów. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół ochrony designu w prawie własności intelektualnej. Stypendystka Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium (2004, 2013 i 2018), członek Prezydium międzynarodowej organizacji naukowej International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property - ATRIP (2015-2019), recenzent (peer-reviewer) czasopisma International Journal of Intellectual Property and Competition Law (IIC), członek External Advisory Board programu EIPIN Innovation Society, uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym Fairness, Morality and Equality in International and European Intellectual Property Law (FAME-IP  2018-2022), kieruje międzynarodowym programem Kraków Intellectual Property Law Summer School.

  Rozprawa doktorska pt. Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego została w 2007 r. nagrodzona nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Urząd Patentowy RP, zaś monografia habilitacyjna pt. Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej w 2016 roku nagrodzona została w tym konkursie nagrodą specjalną Ministra Rozwoju oraz w 2018 r. najwyższą nagrodą w konkursie miesięcznika "Państwo i Prawo" na najlepsze prace habilitacyjne.   

  Wybrane publikacje:

  Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej, C.H. Beck, Warszawa 2015

  Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008

  Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej (rozdz. XXVI); Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (rozdz. XXVII § 153, 154, 155), Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (rozdz. XIX § 165 III) (w:) R. Skubisz (ed.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, t. 14B, Wyd. II, Warszawa 2017, s. 1-51, 74-153, s. 233-240

  Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej (rozdział XXV, s. 1-47), Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (Rozdział XXVI § 136, 137, 138 s. 68-143), Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (Rozdział XXVIII § 147 III, s. 233-240) (w:) R. Skubisz (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, tom 14B, (Wydanie II) Warszawa 2017

  Kolizje praw podmiotowych w prawie własności przemysłowej (rozdział 3.6.8); Prawo własności przemysłowej a prawo autorskie (rozdział 3.6.11); Ochrona firmy (rozdział 6.4.1) (w:) System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 434-453

  Design Rights and Designer’s Rights (in:) Research Handbook on Design Law (ed. H. Hartwig), Edward Elgar 2019

  Licencja firmy. O naturze prawa do firmy po nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004, z. 1, s. 51-70

  Harmonizacja prawa polskiego z wymogami dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, cz. 1 Monitor Prawniczy, 2005, nr 13, s. 623-636; cz. 2 nr 14, s. 687-691

  Niezarejestrowany wzór wspólnotowy, Przegląd Prawa Handlowego 2006, nr 7, s. 36-42

  Model przeciętnego konsumenta w prawie europejskim, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2006, nr 1, s. 199-244

  Dokąd zmierza prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, ZNUJ PIPWI 2007, z. 100, s. 499-513 (współautor: Janusz Szwaja)

  Implementacja dyrektywy 2005/29/WE o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych do prawa polskiego, MoP 2007/20, s. 1117-1122 (współautor: Janusz Szwaja)

  Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 2007, z. 97, s. 79-143 (współautor: Tomasz Targosz)

  Spór z zakres ochrony części zamiennych prawem do wzoru przemysłowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2008, z. 2 (102), s. 141-160

  Pojęcia „utwór w wersji oryginalnej” oraz „utwór w postaci opracowania” na tle stosowania art. 116 pr. aut. i pr. pokr., ZNUJ PzPWI, z. 106/2009, s. 79-91 (współautor: Anna Wojciechowska)

  Focus on the Polish regulation of copyright & design overlap after the judgment of the Court of Justice in Case 168/09 (Flos v Semeraro), International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC) 2012, nr 2, s. 202

  Implementation of the Enforcement Directive into Polish law – substantive law aspects (w:) Enforcing Intellectual Property Rights: Necessary Instruments versus Over-Enforcement, red. H.P. Götting, M.du Vall, H. Röder-Hitschke, Schriften zum geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht, Baden-Baden 2012, nr 34, s. 11-23

  Ocena zgodności prawa polskiego z Porozumieniem ACTA (współaut. T. Targosz, M. Wyrwiński), ZNUJ PPWI 2012, nr 3 (117), s. 5-65

  Dziecko jako adresat nieuczciwych praktyk rynkowych w zakresie reklamy. Rozważania na tle art. 9 pkt 5 u.p.n.p.r. (w:) M. Namysłowska (red.) Reklama. Aspekty prawne, Warszawa 2012, s. 237-255

  Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2015, z. 2, s. 121-137

  Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. w kontekście rozbudowanej ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa UE (w:) „Prawo konkurencji. 25 lat” red.  T. Skoczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 695-712

  Wynalazek „wzorniczy” czy wzór „wynalazczy”? O potrzebie utrzymywania wzorów użytkowych jako odrębnej kategorii przedmiotów własności przemysłowej w prawie polskim (w:) Księga pamiątkowa dedykowana Prof. Michałowi du Vallowi, red. J. Ożegalska-Trybalska i D. Kasprzycki, Warszawa 2015, s. 771-780

  Graficzne przedstawienie wzoru przemysłowego a przedmiot i zakres ochrony wzorniczej (w:) Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana prof. E. Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 699-712

  The role of unregistered rights—a European perspective on design protection, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2018, Vol. 13, No. 4, s. 303-314

  W ekosystemie ochrony własności intelektualnej (w:) 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, red. A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 1071-1085

  Na drodze do liberalizacji rynku części zamiennych w UE - uwagi po wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.12.2017 r., C-397/16 i C-435/16, Acacia Srl przeciwko Pneusgarda Srl i Audi AG oraz Acacia Srl i Rolando D’Amato przeciwko Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, EPS 2019, nr 2, s. 44-48

  Lost in communication. A few thoughts on the object and purpose of the EU design protection (in:) The Object and Purpose of Intellectual Property, ed. S. Frankel, Edward Elgar 2019 (forthcoming)

  Chopping off Hydra’s heads. Spare parts in the EU design and trade mark law  (in:) Transition and Coherence in Intellectual Property Law, Cambridge 2020 (forthcoming)

  Czytaj więcej
 • Dr Justyna Ożegalska-Trybalska

  dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska
  ORCID: 0000-0003-0206-1918

  Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca prawa patentowego i prawa znaków towarowych oraz prawa Internetu na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Stypendystka The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (2002) oraz Instytutu Maxa Plancka w Monachium (2017). Członek stałej rektorskiej Komisji ds. Własności Intelektualnej UJ, European Intellectual Property Teachers’ Network (EIPTN), krajowej grupy International Literary and Artistic Association (ALAI) oraz Stowarzyszenia Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji. Ekspert w krajowych i unijnych projektach badawczych (m.in.: IPR-Helpdesk, NetFinTex, IP-Unlink, HEIP-Link, PILA, CipaNet). Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Kierownik oraz członek Steering Committee studiów magisterskich II stopnia „Intellectual Property Law and New Technologies”, realizowanych we współpracy z WIPO Academy oraz Urzędem Patentowym RP.

  Autorka kilkudziesięciu polskich i zagranicznych publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych z zakresu prawa autorskiego i patentowego, nowych technologii, zarządzania i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Jej praca doktorska „Domeny internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne” uzyskała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w konkursie na najlepszą pracę doktorską z okazji „Roku Ochrony własności przemysłowej w Polsce (2004 r.).

  Wybrane publikacje:

  Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne, ZNUJ Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, Kraków 2003, ss. 506

  Znaki towarowe a domeny internetowe, System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, R. Skubisz, Warszawa, 2017, s. 695-776

  Wyłączność korzystania z praw własności przemysłowej. Wyłączność powstająca wraz z dokonaniem dobra niematerialnego, Prawo własności przemysłowej. System Prawa Handlowego, tom 3, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015, XXVII, s. 242-290

  Wzory użytkowe i ich ochrona, M Du Vall, J. Ożegalska-Trybalska, System Prawa Prywatnego Prawo własności przemysłowej / red. Skubisz Ryszard. - wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 1023-1078

  Poland (‘.pl’) Domain name law and practice: an international handbook, red. T. Bettinger, A  Waddell - ed. 2,  New York: Oxford University Press, 2015, s. 711-732

  Polen (.pl), Handbuch des Domainrechts: nationale, Schutzsysteme und internationale Streitbeilegung / red. Bettinger Torsten. - wyd. 2. - Köln: Carl Heymanns Verlag, 2017, s. 845-866

  National Domain Name Systems and Conflicts with Domestic Intellectual Property Rights Regimes. Poland, w: Domain Name Law and Practice, pod red. Thorstena Bettinger, Oxford University Press, New York 2005, s. 613-640

  Przedmiot prawa, Du Vall Michał, Ożegalska-Trybalska Justyna. w: Prawo patentowe  red. E. Traple wyd. 2., Warszawa, 2017, s. 223-298

  Jednolity patent – jednolite SPC – Księga pamiątkowa z okazji 100-lecia Urzędu patentowego RP., Warszawa 2018, s. 657-677

  Znaki towarowe a zła wiara, w: Qui bene dubitat, bene sciet, księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, red. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz P. Wasilewski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2018. s. 489-503

  The defenses in patent litigation: When can a patent not be enforceable? (Polish and German Perspective), s.111-125 [w:] Enforcing intellectual Property Rights. Necessary instruments versus Over Enforcement, red: P. Götting, M. du Vall, H. Röder-Hitschke, Nomos, Baden-Baden, 2012

  Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną na uczelniach: zagadnienia wybrane, Kasprzycki Dariusz, Ożegalska-Trybalska Justyna, w: Spory o własność intelektualną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa, 2013. S. 399-427

  Nieuczciwe wykorzystywanie oznaczeń odróżniających w reklamie i promocji on-line, s. 468-483, w: Reklama. Aspekty prawe, red. Naukowa M. Namysłowska, LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012

  Naruszenie dóbr osobistych w Internecie w świetle orzecznictwa sądowego, s. 361-384, w: Dobra osobiste w XXI wieku, Nowe zasady, wartości, technologie, red. 2, J. Balcarczyk, LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012

  Resolving IP Disputes on the Internet – is the Court Litigation the Only Option?, w: KnowRight 2008, red. J.Gaster, E.Schweighofer, P.Sint, Austrian Computer Society 2008

  Ochrona programów komputerowych i wynalazków implementowanych za pomocą komputera. w: Komputer – Człowiek – Prawo. Księga pamiątkowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 2007, s. 111-122

  Podmiot praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki: komentarz, red. Sieńczyło-Chlabicz Joanna, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2017, s. 165-188

  Zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji: umowy dotyczące praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych, sposobu i trybu komercjalizacji zawierane pomiędzy uczelnią a pracownikiem, Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki: komentarz, red. Sieńczyło-Chlabicz Joanna,  Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 489-512

  Współautorstwo wynalazku, Ochrona, wyczerpanie i korzystanie z praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem prawa i orzecznictwa unijnego oraz praktyki EPO/ red. Adamczak Alicja, Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Departament Wydawnictw, 2013, s.127-139

  Zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego a zakres prawa ochronnego na wzór użytkowy. Studium przypadku, w: Wybrane zagadnienia ochrony i komercjalizacji dóbr intelektualnych w świetle regulacji prawnych i judykatury (współ. A. Tischner), pod red. A. Adamczak, WOWI 2011, Nr 35

  Czytaj więcej
 • dr Michał Markiewicz

  dr Michał Markiewicz
  ORCID: 0000-0003-1906-7996

  Doktor nauk prawnych, radca prawny, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej” oraz recenzent Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ.

  W 2017 r. Michał Markiewicz obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską pt. Zarząd wspólnym prawem autorskim. Za którą otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej organizowanym przez Urząd Patentowy RP. W 2014 r. ukończył aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, a w 2015 r. po zdaniu egzaminu radcowskiego został radcą prawnym. Jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem własności intelektualnej, w tym przede wszystkim prawem autorskim oraz prawem cywilnym, w szczególności dobrami osobistymi, w tym prawem do wizerunku oraz ochrony korespondencji.

  Wybrane publikacje:

  Zarząd wspólnym prawem autorskim, Warszawa 2018

  Tymczasowe tabele wynagrodzeń sposobem na szybkie i sprawiedliwe rozwiązanie konfliktów pomiędzy organizacjami zbiorowego zarządzania a reemitentami kablowymi [w:] Komisja Prawa Autorskiego de lege lata i de lege ferenda, Warszawa 2015

  Ustawowa konstrukcja wspólności autorskich praw majątkowych [w:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji, red. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Warszawa 2015

  Roszczenie organizacji zbiorowego zarządzania o zaniechanie reemisji utworów przez operatorów sieci kablowych, ZNUJ 2013, z. 122

  Licencja ustawowa do korzystania z utworu dla celów bezpieczeństwa publicznego lub na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub prawodawczych oraz sprawozdań z tych postępowań [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

  Cywilnoprawna ochrona korespondencji, ZNUJ 2012, z. 115

  Czytaj więcej
 • Prof. dr hab. Andrzej Matlak

  prof. dr hab. Andrzej Matlak
  ORCID: 0000-0002-4811-0407
  Editor-in-chief of the journal Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej, professor of legal sciences, head of the Department of Intellectual Property Law at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Cracow. Supervisor and reviewer of several PhD dissertations and in several habilitation processes. Member of the Copyright Commission in the years 1998-2018. Specialist in the field of copyright and related laws, as well as media law. Participant of numerous international and national scientific conferences.
  Selected publications:
  Telewizja kablowa w świetle prawa autorskiego, ZNUJ PWiOWI, z. 70, Kraków 1998, ss. 152
  Prawo autorskie w europejskim prawie wspólnotowym, ZNUJ PWiOWI, z. 79, Kraków 2002, ss. 428
  Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków, ZAKAMYCZE 2004, ss. 203
  Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów, Wolters Kluwer Warszawa-Kraków 2007, ss. 262
  Aspects of Poland's new Copyright Law (co-author: A. Wojciechowska), Copyright World, September 1994, s. 25 28
  The Broadcast of Radio and Television Programmes in the Polish Copyright and Neighbouring Rights Act, Copyright World, May 1995, s. 31 34
  Dochodzenie i egzekucja praw własności intelektualnej: procedura cywilna [in:] Własność intelektualna w Światowej Organizacji Handlu pod red. J. Barty i R. Markiewicza, Kraków 1998, s. 117-132
  Adjusting Polish copyright law to the standards in force in the European Union, Copyright World, February 2000, s. 25-28
  Basic changes to Polish Copyright and Related Rights Act (June 2000), Copyright World, March 2001, s. 25-28
  Teleturniej w świetle przepisów kodeksu cywilnego, ZNUJ PWiOWI 2003, z. 83, s. 211-246
  Cywilnoprawna ochrona wizerunku, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2004, z. 2, s. 317-358
  Międzynarodowe regulacje prawne dotyczące działalności telewizyjnej (s. 82-100), Radiofonia i telewizja (s. 142-194), Platformy cyfrowe (s. 219-235), Prawo autorskie i prawa pokrewne (s. 526-555, s. 564-613) [in:] Prawo mediów wyd. 2 pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, LexisNexis, Warszawa 2008
  Prawo do nadań programów radiowych i telewizyjnych w świetle postępu technicznego [in:] Zarys prawa własności intelektualnej. Prawa pokrewne pod red. M. Kępińskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 91-112
  Implementacja do polskiego prawa dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych [in:] Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 241-265
  Postępowanie w sprawach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania z perspektywy Komisji Prawa Autorskiego [in:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 753-766
  Udostępnianie utworów na zamówienie indywidualnych odbiorców (tzw. VoD) w świetle dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych [in:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 539-570
  Problem przyznania praw autorskich w świetle orzecznictwa, Ochrona części utworu, Specyficzne problemy dotyczące niektórych kategorii utworów, Utwory zależne, Zbiory, Wyłączenia spod ochrony (s. 31-78), Prawa do pierwszych wydań oraz prawa do wydań naukowych lub krytycznych (s. 478-489), Konwencja berneńska (s. 973-988), Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym (s. 1079-1126) (completion and updates of the above-mentioned chapters – co-author: J. Barta, R. Markiewicz) [in:] System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie”, tom 13 pod red. J. Barty, wyd. 3 i 4; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013 i 2017
  Prawna ochrona zabezpieczeń technicznych utworów na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 23.01.2014 r. w sprawie Nintendo, ZNUJ PWiOWI 2014, z. 126, s. 71-83
  Must carry z perspektywy prawa autorskiego [in:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi”, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 327-350
  Cytat w świetle prawa autorskiego [in:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple” (red.) P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Wolters Kluwer Warszawa 2017, s. 311-326
  Odtwarzanie programów telewizyjnych w miejscach dostępnych za opłatą wstępu jako odrębne pole eksploatacji, ZNUJ PWiOWI 2018, z. 140, s. 60-73
  Projekt unijnego rozporządzenia dotyczącego nadawania oraz reemisji programów radiowych i telewizyjnych z wykorzystaniem cyfrowych kanałów dystrybucyjnych [in:] Qui bene dubitat, bene sciet: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Wolters Kluwer Warszawa 2018, s. 375-391
  Opisy patentowe i ochronne w świetle prawa autorskiego [in:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce: księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Wolters Kluwer Warszawa 2018, s. 595-608

  Czytaj więcej
 • dr Michał Markiewicz

  dr Michał Markiewicz
  ORCID: 0000-0003-1906-7996
  PhD degree in legal sciences; legal advisor, assistant at the Department of Intellectual Property Law of the Jagiellonian University, editor of Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej and reviewer of the Internet Legal Review TBSP UJ.
  In 2017 dr Michał Markiewicz defended his PhD dissertation entitled Management of Shared Copyright at the Jagiellonian University. The dissertation was awarded by the Minister of Science and Higher Education in the competition for the best scientific study on intellectual property organized by the Patent Office of the Republic of Poland. In 2014 he successfully completed legal advisor’s training held and organized by the District Chamber of Legal Advisors in Cracow, and in 2015 upon successfully sitting for the legal advisor’s examination, he was officially awarded the title of legal advisor. A graduate of the Jagiellonian University, where he studied law at the Faculty of Law and Administration.
  Mainly interested in issues related to intellectual property law, above all copyright and civil law, in particular personal rights, goods and chattels, including the Right of Publicity and protection of correspondence.
  Selected publications:
  Zarząd wspólnym prawem autorskim, Warszawa 2018
  Tymczasowe tabele wynagrodzeń sposobem na szybkie i sprawiedliwe rozwiązanie konfliktów pomiędzy organizacjami zbiorowego zarządzania a reemitentami kablowymi [in:] Komisja Prawa Autorskiego de lege lata i de lege ferenda, Warszawa 2015
  Ustawowa konstrukcja wspólności autorskich praw majątkowych [in:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji, ed. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Warszawa 2015
  Roszczenie organizacji zbiorowego zarządzania o zaniechanie reemisji utworów przez operatorów sieci kablowych, ZNUJ 2013, z. 122
  Licencja ustawowa do korzystania z utworu dla celów bezpieczeństwa publicznego lub na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub prawodawczych oraz sprawozdań z tych postępowań [in:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
  Cywilnoprawna ochrona korespondencji, ZNUJ 2012, z. 115

  Czytaj więcej
 • Dr Justyna Ożegalska-Trybalska

  dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska
  ORCID: 0000-0003-0206-1918
  Assistant professor at the Department of Intellectual Property Law of the Jagiellonian University, lecturer in patent law and trademark law, as well as Internet law at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University. Scholarship holder of The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (2002) and the Max Planck Institute in Munich (2017). Member of the Permanent Provost’s Commission for the Intellectual Property of the Jagiellonian University, European Intellectual Property Teachers' Network (EIPTN), the national group of the International Literary and Artistic Association (ALAI) and the Association of Intellectual Property and Competition Law. Expert in national and EU research projects (including: IPR-Helpdesk, NetFinTex, IP-Unlink, HEIP-Link, PILA, CipaNet). Arbitrator of the Court of Arbitration for Internet Domains of the Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications and the Mediation and Arbitration Center of the World Intellectual Property Organization (WIPO). Head and member of the Steering Committee of the 2nd degree MA programme entitled "Intellectual Property Law and New Technologies", implemented and run in cooperation with the WIPO Academy and the Patent Office of the Republic of Poland.
  Author of several dozen Polish and foreign scientific publications and conference papers in the field of copyright and patent law, new technologies, management and commercialization of the results of scientific research and development studies. Her PhD thesis "Internet Domains. Civil Law Issues” obtained the award of the Minister of National Education and Sport in the competition for the best PhD dissertation on the occasion of the "Year of Protection of Industrial Property in Poland” (2004).
  Selected publications:
  Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne, ZNUJ Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, Kraków 2003, ss. 506
  Znaki towarowe a domeny internetowe, System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, R. Skubisz, Warszawa, 2017, s. 695-776
  Wyłączność korzystania z praw własności przemysłowej. Wyłączność powstająca wraz z dokonaniem dobra niematerialnego, Prawo własności przemysłowej. System Prawa Handlowego, tom 3, ed. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015, XXVII, s. 242-290
  Wzory użytkowe i ich ochrona, M Du Vall, J. Ożegalska-Trybalska, System Prawa Prywatnego Prawo własności przemysłowej / red. Skubisz Ryszard. - wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 1023-1078
  Poland (‘.pl’) Domain name law and practice: an international handbook, ed. T. Bettinger, A Waddell - ed. 2, New York: Oxford University Press, 2015, s. 711-732
  Polen (.pl), Handbuch des Domainrechts: nationale, Schutzsysteme und internationale Streitbeilegung / ed. Bettinger Torsten. - wyd. 2. - Köln: Carl Heymanns Verlag, 2017, s. 845-866
  National Domain Name Systems and Conflicts with Domestic Intellectual Property Rights Regimes. Poland, in: Domain Name Law and Practice, ed. Thorstena Bettinger, Oxford University Press, New York 2005, s. 613-640
  Przedmiot prawa, Du Vall Michał, Ożegalska-Trybalska Justyna. in: Prawo patentowe ed. E. Traple wyd. 2., Warszawa, 2017, s. 223-298
  Jednolity patent – jednolite SPC – Księga pamiątkowa z okazji 100-lecia Urzędu patentowego RP., Warszawa 2018, s. 657-677
  Znaki towarowe a zła wiara, w: Qui bene dubitat, bene sciet, księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, ed. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz P. Wasilewski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2018. s. 489-503
  The defenses in patent litigation: When can a patent not be enforceable? (Polish and German Perspective), s.111-125 [in:] Enforcing intellectual Property Rights. Necessary instruments versus Over Enforcement, ed: P. Götting, M. du Vall, H. Röder-Hitschke, Nomos, Baden-Baden, 2012
  Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną na uczelniach: zagadnienia wybrane, Kasprzycki Dariusz, Ożegalska-Trybalska Justyna, in: Spory o własność intelektualną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa, 2013. S. 399-427
  Nieuczciwe wykorzystywanie oznaczeń odróżniających w reklamie i promocji on-line, s. 468-483, w: Reklama. Aspekty prawe,red. Naukowa M. Namysłowska, LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012
  Naruszenie dóbr osobistych w Internecie w świetle orzecznictwa sądowego, s. 361-384, in: Dobra osobiste w XXI wieku, Nowe zasady, wartości, technologie, ed. 2, J. Balcarczyk, LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012
  Resolving IP Disputes on the Internet – is the Court Litigation the Only Option?, in: KnowRight 2008, ed. J.Gaster, E.Schweighofer, P.Sint, Austrian Computer Society 2008
  Ochrona programów komputerowych i wynalazków implementowanych za pomocą komputera. in: Komputer – Człowiek – Prawo. Księga pamiątkowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 2007, s. 111-122
  Podmiot praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki: komentarz, ed. Sieńczyło-Chlabicz Joanna, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2017, s. 165-188
  Zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji: umowy dotyczące praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych, sposobu i trybu komercjalizacji zawierane pomiędzy uczelnią a pracownikiem, Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki: komentarz, ed. Sieńczyło-Chlabicz Joanna, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 489-512
  Współautorstwo wynalazku, Ochrona, wyczerpanie i korzystanie z praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem prawa i orzecznictwa unijnego oraz praktyki EPO/ ed. Adamczak Alicja, Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Departament Wydawnictw, 2013, s.127-139
  Zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego a zakres prawa ochronnego na wzór użytkowy. Studium przypadku, in: Wybrane zagadnienia ochrony i komercjalizacji dóbr intelektualnych w świetle regulacji prawnych i judykatury (co-op. A. Tischner), ed. A. Adamczak, WOWI 2011, Nr 35

  Czytaj więcej
 • Dr hab. Anna Tischner

  dr hab. Anna Tischner, prof. UJ
  ORCID: 0000-0001-8297-4578
  Researcher at the Department of Intellectual Property Law of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Cracow. She specializes in industrial property law, unfair competition law and consumer protection law. Her scientific interests focus around design protection in intellectual property law. Scholarship holder of Max Planck Institute for Innovation and Competition in Munich (2004, 2013 and 2018), Presidium Member of the international scientific organization International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property - ATRIP (2015-2019), peer-reviewer of the journal International Journal of Intellectual Property and Competition Law (IIC), member of the External Advisory Board of the EIPIN Innovation Society program, participates in the international research project Fairness, Morality and Equality in International and European Intellectual Property Law (FAME-IP 2018-2022), manages the international program Cracow Intellectual Property Law Summer School.
  Her PhD dissertation entitled “Property Liability for Trademark Law Infringement” was awarded in 2007 by the Minister of Science and Higher Education in the competition for the best PhD dissertation, held and organized by the Patent Office of the Republic of Poland, and her postdoctoral monograph entitled “Cumulative Protection of Industrial Design in Intellectual Property Law” was awarded a dedicated prize of the Minister of Development in the very same competition in 2016, whereas in 2018 – the 1st prize in the competition held and organized by the monthly "Państwo i Prawo" for the best postdoctoral dissertation.
  Selected publications:
  Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej, C.H. Beck, Warszawa 2015
  Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008
  Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej (ch. XXVI); Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (ch. XXVII § 153, 154, 155), Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (ch. XIX § 165 III) (in:) R. Skubisz (ed.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, t. 14B, Wyd. II, Warszawa 2017, s. 1-51, 74-153, s. 233-240
  Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej (ch. XXV, s. 1-47), Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (ch. XXVI § 136, 137, 138 s. 68-143), Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (ch. XXVIII § 147 III, s. 233-240) (in:) R. Skubisz (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, tom 14B, (Wydanie II) Warszawa 2017
  Kolizje praw podmiotowych w prawie własności przemysłowej (ch. 3.6.8); Prawo własności przemysłowej a prawo autorskie (ch. 3.6.11); Ochrona firmy (rozdział 6.4.1) (in:) System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 434-453
  Design Rights and Designer’s Rights (in:) Research Handbook on Design Law (ed. H. Hartwig), Edward Elgar 2019
  Licencja firmy. O naturze prawa do firmy po nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004, z. 1, s. 51-70
  Harmonizacja prawa polskiego z wymogami dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, cz. 1 Monitor Prawniczy, 2005, nr 13, s. 623-636; cz. 2 nr 14, s. 687-691
  Niezarejestrowany wzór wspólnotowy, Przegląd Prawa Handlowego 2006, nr 7, s. 36-42
  Model przeciętnego konsumenta w prawie europejskim, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2006, nr 1, s. 199-244
  Dokąd zmierza prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, ZNUJ PIPWI 2007, z. 100, s. 499-513 (co-author: Janusz Szwaja)
  Implementacja dyrektywy 2005/29/WE o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych do prawa polskiego, MoP 2007/20, s. 1117-1122 (co-author: Janusz Szwaja)
  Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 2007, z. 97, s. 79-143 (co-author: Tomasz Targosz)
  Spór z zakres ochrony części zamiennych prawem do wzoru przemysłowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2008, z. 2 (102), s. 141-160
  Pojęcia „utwór w wersji oryginalnej” oraz „utwór w postaci opracowania” na tle stosowania art. 116 pr. aut. i pr. pokr., ZNUJ PzPWI, z. 106/2009, s. 79-91 (co-author: Anna Wojciechowska)
  Focus on the Polish regulation of copyright & design overlap after the judgment of the Court of Justice in Case 168/09 (Flos v Semeraro), International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC) 2012, nr 2, s. 202
  Implementation of the Enforcement Directive into Polish law – substantive law aspects (w:) Enforcing Intellectual Property Rights: Necessary Instruments versus Over-Enforcement, red. H.P. Götting, M.du Vall, H. Röder-Hitschke, Schriften zum geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht, Baden-Baden 2012, nr 34, s. 11-23
  Ocena zgodności prawa polskiego z Porozumieniem ACTA (co-author. T. Targosz, M. Wyrwiński), ZNUJ PPWI 2012, nr 3 (117), s. 5-65
  Dziecko jako adresat nieuczciwych praktyk rynkowych w zakresie reklamy. Rozważania na tle art. 9 pkt 5 u.p.n.p.r. (in:) M. Namysłowska (ed.) Reklama. Aspekty prawne, Warszawa 2012, s. 237-255
  Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2015, z. 2, s. 121-137
  Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. w kontekście rozbudowanej ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa UE (in:) „Prawo konkurencji. 25 lat” ed. T. Skoczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 695-712
  Wynalazek „wzorniczy” czy wzór „wynalazczy”? O potrzebie utrzymywania wzorów użytkowych jako odrębnej kategorii przedmiotów własności przemysłowej w prawie polskim (in:) Księga pamiątkowa dedykowana Prof. Michałowi du Vallowi, ed. J. Ożegalska-Trybalska i D. Kasprzycki, Warszawa 2015, s. 771-780
  Graficzne przedstawienie wzoru przemysłowego a przedmiot i zakres ochrony wzorniczej (in:) Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana prof. E. Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 699-712
  The role of unregistered rights—a European perspective on design protection, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2018, Vol. 13, No. 4, s. 303-314
  W ekosystemie ochrony własności intelektualnej (in:) 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, ed. A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 1071-1085
  Na drodze do liberalizacji rynku części zamiennych w UE - uwagi po wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.12.2017 r., C-397/16 i C-435/16, Acacia Srl przeciwko Pneusgarda Srl i Audi AG oraz Acacia Srl i Rolando D’Amato przeciwko Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, EPS 2019, nr 2, s. 44-48
  Lost in communication. A few thoughts on the object and purpose of the EU design protection (in:) The Object and Purpose of Intellectual Property, ed. S. Frankel, Edward Elgar 2019 (forthcoming)
  Chopping off Hydra’s heads. Spare parts in the EU design and trade mark law (in:) Transition and Coherence in Intellectual Property Law, Cambridge 2020 (forthcoming)

  Czytaj więcej
 • dr Dariusz Kasprzycki

  dr Dariusz Kasprzycki
  ORCID: 0000-0001-6397-1750
  Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz tematyce zarządzania własnością intelektualną w środowisku uniwersyteckim. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się w ostatnich latach wokół problematyki relacji pomiędzy prawami własności intelektualnej a zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz ochrony wynalazków biotechnologicznych. W ostatnich 15 latach wielokrotny uczestnik i koordynator projektów krajowych i międzynarodowych z zakresu zarządzania własnością intelektualną w szkolnictwie wyższym, m.in.: China Intellectual Property Management Network (CIPnet) 2017-2020; La Red de Propriedad Intelectual de Latin America (PILA) 2008-2011; Legal support in implementation activities for ERDF R&D projects in Poland 2011-12 oraz prawa konsumenckiego: Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych 2009-2011. Współkoordynator anglojęzycznych studiów magisterskich Intellectual Property and New Technologies prowadzonych we współpracy z WIPO i UPRP.
  Wybrane publikacje:
  Spam, czyli niezamawiana komercyjna poczta elektroniczna. Zagadnienia cywilnoprawne. Warszawa 2005
  Trends in Regulating Unsolicited Commercial Communication, Computer Law Review International, 2004 (vol. 3)
  The Abuse of Dominant Position on the Software Market. The Microsoft Example, ZN UJ PIPWI 2007
  Agresywne praktyki rynkowe (w:) D. Kasprzycki, E. Nowińska (red.) Nieuczciwe praktyki handlowe. Ocena regulacji. Kraków 2011
  Funkcjonowanie zwalczania nieuczciwej konkurencji w relacji do praw własności intelektualnej [w:] D. Kasprzycki, J. Ożegalska-Trybalska (red.) Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vall, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
  Kontrowersje wokół zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych. Białostockie Studia Prawnicze, z. 19, 2015
  Prawo uczelni do komercjalizacji (rozdział II.3); Nabycie przez uczelnię praw do pracowniczej twórczości wynalazczej (rozdział III.9); Pracownicza twórczość wynalazcza powstała w wyniku wykonywania umowy z przedsiębiorcą lub przy pomocy przedsiębiorcy (rozdział III.10); Centrum transferu technologii oraz akademicki inkubator przedsiębiorczości (rozdział VI), [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz, Warszawa 2017
  Skarga passing off jako forma zwalczania nieuczciwej konkurencji w Wielkiej Brytanii [w:] J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (red.) Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018

  Czytaj więcej
 • dr Dariusz Kasprzycki

  dr Dariusz Kasprzycki
  ORCID: 0000-0001-6397-1750
  Researcher at the Department of Intellectual Property Law of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Cracow. He specializes in industrial property law, unfair competition law and intellectual property management in the scientific-educational context and environment. In recent years, his scientific interests have focused around the issue of mutual relations between intellectual property rights and combating unfair competition, as well as the protection of biotechnological inventions. Within the last 15 years, participant – multiple times – and coordinator of national and international projects in the field of intellectual property management in higher education, including: China Intellectual Property Management Network (CIPnet) 2017-2020; La Red de Propriedad Intellectual de Latin America (PILA) 2008-2011; Legal support in implementation activities for ERDF R&D projects in Poland 2011-12 and consumer law: Consumer against unfair market practices 2009-2011. Co-coordinator of English-language Master's Degree Studies in Intellectual Property and New Technologies, conducted in cooperation with WIPO and UPRP.
  Chosen publications:
  Spam, czyli niezamawiana komercyjna poczta elektroniczna. Zagadnienia cywilnoprawne. Warszawa 2005;
  Trends in Regulating Unsolicited Commercial Communication, Computer Law Review International, 2004 (vol. 3)
  The Abuse of Dominant Position on the Software Market. The Microsoft Example, ZN UJ PIPWI 2007;
  Agresywne praktyki rynkowe (in:) D. Kasprzycki, E. Nowińska (ed.) Nieuczciwe praktyki handlowe. Ocena regulacji. Kraków 2011
  Funkcjonowanie zwalczania nieuczciwej konkurencji w relacji do praw własności intelektualnej [in:] D. Kasprzycki, J. Ożegalska-Trybalska (ed.) Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vall, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
  Kontrowersje wokół zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych. Białostockie Studia Prawnicze, z. 19, 2015

  Prawo uczelni do komercjalizacji (chapter II.3); Nabycie przez uczelnię praw do pracowniczej twórczości wynalazczej (chapter III.9); Pracownicza twórczość wynalazcza powstała w wyniku wykonywania umowy z przedsiębiorcą lub przy pomocy przedsiębiorcy (chapter III.10); Centrum transferu technologii oraz akademicki inkubator przedsiębiorczości (chapter VI), [in:] J. Sieńczyło-Chlabicz (ed.), Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz Warszawa 2017,

  Skarga passing off jako forma zwalczania nieuczciwej konkurencji w Wielkiej Brytanii, [in:] J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (ed.) Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.