Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Stanisław Biernat

  redaktor naczelny Europejskiego Przeglądu Sądowego

  nr ORCID: 0000-0001-8923-0766

  Obecna pozycja naukowa

  Profesor zwyczajny nauk prawnych od 1995 r.

  Kierownik Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1994-2018)

  Jean-Monnet Professor of European Law (od 2001)

  Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Jenie – (Friedrich-Schiller-Universität Jena) (2015)

  Czytaj więcej
 • Ireneusz C. Kamiński

  ORCID 0000-0002-5033-5023

  Prawnik i socjolog, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Europejskiej Akademii Teorii Prawa w Brukseli. Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego) i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji). Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy naukowej (m.in. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Fundację Prawa Europejskiego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego). Członek Rady Narodowego Centrum Nauki (2012–2016). Sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (kadencja 2014–2016).

  Czytaj więcej
 • Krystyna Kowalik-Bańczyk

  ORCID: 0000-0001-7007-3203
  Profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, dr hab., absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, stypendystka rządu francuskiego w latach 1999/2000, ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Tuluzie (Francja). Stypendystka rządu polskiego w Kolegium Europejskim w Brugii (Belgia) w latach 2001/2002, uzyskała tytuł Master of European Studies. Uzyskała stopień doktora (2004) i doktora habilitowanego (2014) w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Stypendystka Europejskiej Akademii Prawa oraz Fundacji Natolin w Instytucie Europejskim we Florencji (2005, 2009), Fundacji Van Calkera w Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie (2012) oraz Fundacji Nauki Polskiej (Program Pomost-Powroty 2010–2012, Program Mentoring 2014–2015). Prowadziła zajęcia dydaktyczne m.in. w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Studium Prawa Europejskiego dla sędziów sądów powszechnych i administracyjnych oraz prokuratorów, a także na Studiach Podyplomowych z prawa konkurencji prowadzonych przez INP PAN. Jako visiting profesor wykładała m.in. na Uniwersytecie Panthéon Assas w Paryżu, Uniwersytecie Nice-Sophia Antipolis w Nicei, Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie, Uniwersytecie w Luksemburgu. Członek kolegium redakcyjnego Europejskiego Przeglądu Sądowego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa europejskiego. Od 20 września 2016 r. sędzia Sądu Unii Europejskiej.
  Publikacje w ostatnich trzech latach:
  1. La protection des droits fondamentaux en matière de concurrence dans le droit européen : quelques éléments de réflexion, Pedone, Paryż 2018, 124 s.
  2. Access to leniency documents and actions for damages – an uneasy match, Market and Competition Law Review 2017, vol. 1, nr 1, s. 173–186.
  3. Nieograniczona jurysdykcja Sądu Unii Europejskiej w sprawach dotyczących ochrony konkurencji w świetle wyroku C-603/13 P Galp Energia España [w:] M. Bernatt, A. Jurkowska-Gomółka, M. Namysłowska, A. Piszcz (red.), Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 299–308.
  4. The Application of EU Competition Law in Poland in: A. Almasan, P. Whelan (red.), The Consistent Application of EU Competition Law. Substantial and Procedural Challenges, Springer International 2017, s. 271–285.
  5. Horyzontalne stosowanie Karty Praw Podstawowych UE na przykładzie ochrony prawa do prywatności w Internecie [w:] S. Dudzik, B. Iwańska, N. Półtorak (red.), Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 3–14.
  6. The rule of law in the European Union – is there a common definition?, „Przegląd Prawa i Administracji” pod red. D. Kornobis-Romanowskiej, tom CVII, 2016, s. 165–180.
  7. Wraz z M. Krasnodębską-Tomkiel i G. Materną, Administrative Competition Procedure and Judicial Review in Poland in: S.I. Nagy, The Procedural Aspects of the Application of Competition Law, Europa Law Publishing, Groeningen 2016, s. 206-235 (30 procent publikacji).
  8. Wraz z M. Król-Bogomilską i A. Zientarą, The Legal Consequences of Breaching Competition Rules in Poland in: S.I. Nagy, The Procedural Aspects of the Application of Competition Law, Europa Law Publishing, Groeningen 2016, s. 312–336 (30 procent publikacji).
  9. Prawo do nieobciążania się w prawie unijnym i polskim w sprawach z zakresu ochrony konkurencji [w:] W. Jasiński (red.), Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym i prawem karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 19–39.
  10. Wraz z Oreste Pollicino, Migration of European Judicial Ideas Concerning Jurisdiction over Google on Withdrawal of Information, German Law Journal 2016, nr 3, s. 315–337.
  11. Terytorialny zakres unieważnienia decyzji zatwierdzającej umowę międzynarodową zawartą przez Unię Europejską – glosa do wyroku Sądu (UE) z 10.12.2015 r. w sprawie T-512/12 Front Polisario przeciwko Radzie Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, nr 6, s. 29–37.
  12. International Constitutionalisation of Protection of Privacy in the Internet – the Google Case Example, [w:] A. Jakubowski, K. Wierczyńska (red.), Fragmentation vs the Constitutionalisation of International Law: A Practical Inquiry, Routledge 2016, s. 106–117.
  13. Poland: Taming of the Shrew in: P. Popelier, S. Lambrecht, K. Lemmens (red.), Shifting the Convention System: Counter-dynamics at the National and EU Level, Intersentia 2016, p. 199–238.
  14. Znaczenie (nie)przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dla ochrony praw podmiotów gospodarczych [w:] A. Bodnar, A. Ploszka (red.), Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 41–61.
  15. Constitutional adjudication on internet issues in Poland [w:] O. Pollicino, G. Romeo (red.), The Internet and Constitutional Law. The Protection of Fundamental Rights and Constitutional Adjudication in Europe, Routledge 2016, s. 176–191.
  16. Do not adjust your seat. The passengers rights are assured in: M. Bobek, J. Prassl (eds.), Air Passenger Rights. Ten Years on, Hart Publishing 2016, p. 187–204.
  17. Recenzja książki M. Michałek, Right to defence in EU Competition Law: the case of inspections, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 431 w: internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 8 (4), s. 130–132.
  18. Prawo do dobrej administracji z Karty praw podstawowych UE w postępowaniach krajowych [w:] D. Kornobis-Romanowska (red.), Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych, Currenda, Sopot 2016, s. 143–164.

  Czytaj więcej
 • Justyna Maliszewska-Nienartowicz

  ORCID 0000-0001-8266-3104

  Profesor zwyczajny nauk prawnych od 2016 r. Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prawnik, specjalność: prawo europejskie. Jej zainteresowania badawcze obejmują: zagadnienia związane z porządkiem prawnym Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza z zasadami ogólnymi tego prawa; formy dyskryminacji w prawie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich; współpracę sądową w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej; politykę ochrony konsumenta oraz różne aspekty funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

  Czytaj więcej
 • Monika Namysłowska

  ORCID: 0000-0003-3379-2940

  Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Od października 2016 r. kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Prywatnego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej na Uniwersytecie Łódzkim we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster (Niemcy), studiów podyplomowych z prawa konkurencji i ochrony konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, kursu prawa porównawczego na Międzynarodowym Fakultecie Prawa Porównawczego w Strasburgu (Francja) i kursu prawa konkurencji w Akademii Prawa Europejskiego (ERA) w Trewirze (Niemcy).

  Czytaj więcej
 • Nina Półtorak

  ORCID 0000-0003-1218-0718

  Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1995); doktor prawa (2001); doktor habilitowany nauk prawnych (2011); asystent (1995–2003), adiunkt (2003–2013), a następnie (od 2013 r.) profesor w Katedrze Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim; kierowniczka podyplomowych studiów prawa europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim; kierowniczka Jean Monnet European Module, stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, visiting scholar na uniwersytecie oksfordzkim oraz Europejskim Instytucie Uniwersyteckim w Florencji; laureatka nagród „Państwa i Prawa” na najlepszą rozprawę doktorską oraz habilitacyjną, nagrody MNiSW za osiągnięcia naukowe, nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską, key speaker i prelegentka w ramach wielu konferencji naukowych w kraju i za granicą, promotorka i recenzentka w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, od 2005 r. członkini kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, od 2017 r. komitetu redakcyjnego „Państwa i Prawa”, radca prawny (2000–2012); sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (2012–2016); sędzia delegowany do Naczelnego Sądu Administracyjnego (2014–2016); naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego (2013–2016); autorka licznych publikacji z zakresu prawa europejskiego; sędzia Sądu Unii Europejskiej od dnia 13 kwietnia 2016 r.

  Czytaj więcej
 • Maciej Szpunar

  ORCID: 0000-0001-7035-0805

  Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, dr. hab. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz College of Europe (Bruges). Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Warszawskim (British Centre for English and European Legal Studies at the University of Warsaw), Collegium Civitas, College of Europe, Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadził również wykłady dotyczące rozmaitych aspektów prawa Unii Europejskiej m.in. w: Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Izbie Radców Prawnych, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2005-2008 Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Unii Europejskiej dla Sędziów (zorganizowanego we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości) Uniwersytet Śląski – Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej
 • Monika Szwarc

  ORCID 0000-0001-7885-8021

  Profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, kierowniczka Zakładu Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2000). Związana z Instytutem Nauk Prawnych, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych (2004), a następnie doktora habilitowanego (2012). Stypendystka Fundacji van Calkera w Institute Suisse de Droit Comparé w Lozannie (2003), Fundacji „Centrum Europejskie Natolin” w European University Institute we Florencji (2006). Członkini kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, stała recenzentka „Studiów Prawniczych”.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.