Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Stanisław Biernat

  Stanisław Biernat
  redaktor naczelny Europejskiego Przeglądu Sądowego
  ORCID: 0000-0001-8923-0766

  Obecna pozycja naukowa
  Profesor zwyczajny nauk prawnych od 1995 r.
  Kierownik Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1994-2018)
  Jean-Monnet Professor of European Law (od 2001)
  Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Jenie – (Friedrich-Schiller-Universität Jena) (2015)

  Ważniejsze stypendia naukowe za granicą:  

  Stypendium – Fellowship w Wissenschaftliches Kolleg zu Berlin (2018)
  Stypendium fundacji Alexander von Humboldt Stiftung – Uniwersytet w Heidelbergu (1989–1990)
  Stypendium Oxford Colleges Hospitality Scheme – Oxford University, Alls Souls College, (1984)
  Stypendium University of Wisconsin-Stevens Point, USA (1981)

  Udział w życiu naukowym:

  Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2004–2007) i wiceprzewodniczący Komitetu (2007–2011)
  Członek Societas Humboldtiana Polonorum (od 1992 r.)
  Członek korespondent Gesellschaft für Rechtsvergleichung (Niemcy) (od 2014 r.)
  Członek Zarządu stowarzyszenia The Polish European Community Studies Association (PECSA) (1999–2002) 
  Członek European Constitutional Law Network (od 2004 r.) 
  Członek European Group of Public Law (od 2004 r.)
  Członek Societas Iuris Publici Europeaei (od 2004 r.) członek zarządu (2007–2011)
  Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego – the Polish Branch of FIDE (od 2004 r.), Prezes stowarzyszenia (2004–2009)
  Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności (od 2000 r.)
  Członek Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (od 2002 r.)

  Udział w życiu publicznym:

  Sędzia Trybunału Konstytucyjnego (2008–2017)
  Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego (2010–2017)
  Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (2001–2008)
  Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (2005–2008)
  Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1989–1992 i w latach 1998–2001
  Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (1991–2004)

  Obecny udział w redakcjach lub radach naukowych czasopism naukowych:

  Redaktor naczelny miesięcznika „Europejski Przegląd Sądowy”
  Członek komitetu redakcyjnego miesięcznika „Państwo i Prawo”
  Członek rady programowej czasopisma „Studia Europejskie”
  Członek rady programowej czasopisma „Przegląd Prawa Europejskiego”
  Członek rady programowej czasopisma „Kwartalnik Prawa Publicznego”
  Członek rady programowej czasopisma „Nowa Europa”

  Wykłady na uniwersytetach i referaty na konferencjach prawniczych:

  Wiele wykładów i referatów w Polsce, w wielu państwach europejskich (Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Czechy, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Ukraina) i poza Europą (USA, Kanada).

  Publikacje w ostatnich trzech latach:

  1. The Role of the Polish Constitution (Pre-2016): Development of a Liberal Democracy in the European and International Context (z M. Kawczyńska), w: A. Albi and S. Bardutzky (eds.), National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law, Springer 2019, p. 745–793.

  2. Though this be Madness, yet there’s Method in’t: Pitting the Polish Constitutional Tribunal against the Luxembourg Court https://verfassungsblog.de/though-this-be-madness-yet-theres-method-int-the-application-of-the-prosecutor-general-to-the-polish-constitutional-tribunal-to-declare-the-preliminary-ruling-procedure-unconstitut/ Verfassungsblog (z M. Kawczyńską) Verfassungsblog, 2018/10/26.

  3. Działalność gospodarcza poddana reglamentacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (na przykładzie prowadzenia gier hazardowych), Acta Universitstis Wratislaviensis, Nr. 3833, Przegląd Prawa i Administracji CXIV, Wrocław 2018, s. 411–427.

  4. Why the Polish Supreme Court’s Reference on Judicial Independence to the CJEU is Admissible after all, (z M. Kawczyńską) Verfassungsblog, 2018/8/23, https://verfassungsblog.de/why-the-polish-supreme-courts-reference-on-judicial-independence-to-the-cjeu-is-admissible-after-all/.

  5. How to Assess the Independence of Member State Courts?, Verfassungsblog, 2018/07/28, https://verfassungsblog.de/how-to-assess-the-independence-of-member-state-courts/.

  6. The Rule of Law in Poland, Trema 2018/05, https://trema.nvvr.org/editie/2018-05/the-rule-of-law-in-poland. 

  7. Unia Europejska jako wspólnota konstytucyjna, w: M. Wyrzykowski (red.), Państwo konstytucyjne – Der Verfassungsstaat, Warszawa 2018, s. 111–123.

  8. Die Europäische Union als Verfassungsgemeinschaft, w: M. Wyrzykowski (red.), Państwo konstytucyjne – Der Verfassungsstaat, Warszawa 2018, s. 125–137. 

  9. Wydawanie wyroków przez Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniach niejawnych, w: M. Aleksandrowicz, M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak (red.), Demokracja. Teoria prawa, Sądownictwo konstytucyjne, Białystok 2018, s. 629–646.

  10. Różnorodność i konkurencja w realizacji prawa do nauki w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w: Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku, Warszawa 2017, s. 733–743.

  11. Konstytucyjne uwarunkowania wystąpienia Polski z Unii Europejskiej, w: M. Zubik (red.), Minikomentarz dla maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, Warszawa 2017, s. 652–669.

  Czytaj więcej
 • Ireneusz C. Kamiński

  Ireneusz C. Kamiński
  ORCID 0000-0002-5033-5023

  Prawnik i socjolog, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Europejskiej Akademii Teorii Prawa w Brukseli. Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego) i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji). Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy naukowej (m.in. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Fundację Prawa Europejskiego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego). Członek Rady Narodowego Centrum Nauki (2012–2016). Sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (kadencja 2014–2016).
  Autor ośmiu książek i niemal dwustu innych publikacji naukowych. Publikował również wielokrotnie w „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku Polskim”.
  Specjalizuje się w prawie praw człowieka, zwłaszcza w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Pozostałe obszary zainteresowań badawczych to prawo międzynarodowe publiczne, prawo porównawcze (m.in. analiza kultur prawnych), teoria prawa.
  Ekspert Rady Europy w zakresie swobody wypowiedzi oraz wolności mediów. Współpracownik oraz ekspert prawny wielu krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka, m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Article XIX, Amnesty International, Justice Initiative, Open Society Institute, Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.
  Redaktor naczelny „Kwartalnika o Prawach Człowieka”. Członek kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego” i stały recenzent kilku krajowych oraz zagranicznych periodyków naukowych.
  Pełnomocnik prawny w licznych postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu; reprezentował m.in. rodziny ofiar zbrodni katyńskiej.

  Publikacje w ostatnich trzech latach:

  1. Spółka i inne podmioty gospodarcze jako „skarżący” w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (Companies and other economic entities as „complainants” in the sense of the European Convention of Human Rights), w: Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu (Impact of the European Convention of Human Rights on the functioning of bisness) (red. A. Bodnar, A. Ploszka), Warszawa: Wolters Kluwer 2016, s. 309–328.
  2. Prawo do uzyskania informacji w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – cicha strasburska rewolucja (The right to receive information in the European Convention of Human Rights – a quiet and unreported revolution), „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2016, vol. XIV, s. 7–25.
  3. Anforderungen der EMRK in Bezug auf die sexuelle Orientierung, w: „Sexuelle Orientierung“ als Diskriminierungsgrund: Regelungsbedarf in Deutschland und Polen? (res. Claus Dieter Classen, Dagmar Richter, Bernard Łukańko), Tübingen: Mohr Siebeck 2016, s. 13–27.
  4. Źródła prawa w systemie common law (Sources of law in the common law system), „Rejent” 2016/3, s. 9–28.
  5. Kilka aktualnych uwag o Europejskiej konwencji praw człowieka i strasburskim Trybunale (Several up-to-date reflections on the European Convention of Human Rights and the Strasbourg Court), w: Europejska konwencja o ochronie praw człowieka – praktyka stosowania i funkcjonowanie w przestrzeni europejskiej (The European Convention of Human Rights – its application practice and functioning in the European legal space) (red. M. Haczkowska, F. Tereszkiewicz), Opole 2016, s. 9–23.
  6. Wolność wypowiedzi a ochrona uczuć osób wierzących w Europejskim Trybunale Praw Człowieka – uwagi na kanwie sprawy Pussy Riot (Freedom of expression and the protection of believers’ feelings in the case law of the European Court of Human Rights – some thoughts on the Pussy Riot case), w: O wolności słowa i religii. Praktyka i teoria (On freedom of expression and freedom of religion. Praxis and theory) (red. F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki), Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2016, s. 244–262.
  7. Europejska Konwencja Praw Człowieka i prawo do niezależnego wymiaru sprawiedliwości (The European Convention of Human Rights and the right to an independent judicial system), „Europejski Przegląd Sądowy” 2016/9, s. 4–10.
  8. Prowokacja dziennikarska a Europejska Konwencja Praw Człowieka (Journalist’s provocation and the European Convention of Human Rights), w: Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi (Between Clio and Themis. Book offered to Professor Jacek Sobczak) (red. J.W. Adamowski, T. Wallas, K. Kakareko), Warszawa: Wydawnictwo Silva Rerum 2016, s. 506–518.
  9. Prawo sędziego do własnej niezależności (The right of judge to his/her own independence), „In Gremio” październik 2016, s. 26–29.
  10. Media pluralism in Poland, w: A comparative analysis of media freedom and pluralism in the EU Member States (co-authored with D. Bychawska-Sinarska), Brussels 2016, s. 155–172.
  11. Decyzje w sprawach cudzoziemców a ochrona informacji niejawnych (Decisions taken in aliens’ cases and the protection of classified infotmation, w: Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych (Legal status of aliens in Poland and contemporary international challenges) (red. D. Pudzianowska), Warszawa: Wolters Kluwer 2016, s. 230–246.
  12. Działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 2014 r. (Activities of the European Court of Human Rights in 2014), „Europejski Przegląd Sądowy” 2016/11, s. 35-43.
  13. Czy sędzia ma prawo do własnej niezależności? (Does judge has a right to his/her own independance?), „Kwartalnik o Prawach Człowieka” 2016/3–4, s. 25–31.
  14. Swoboda wypowiedzi a zachowanie powagi i bezstronności wymiaru sprawiedliwości – uwagi na kanwie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Freedom of expression and the issue of maintaining the authority and impartiality of the judiciary – remarks on the case law of the European Court of Human Rights, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2017/1, s. 5–28.
  15. Czy spółki są podmiotami praw człowieka? (Does business companies benefit human rights protection?), in: Biznes i prawa człowieka – współczesny stan dyskusji (Business and human rights – present-day state of debate) (red. A. Ploszka), Warszawa 2017, s. 78–84.
  16. Kilka uwag o standardach prawnych Rady Europy i Unii Europejskiej dotyczących traktowania uchodźców w państwie przyjmującym (Some remarks on the standards of the Council of Europe and the European Union regarding treatment of refugees in the hosting state), w: O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego (On Human Rights. Book in Honour of Profesor Roman Wieruszewski) (red. G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska), Warszawa: Wolters Kluwer 2017, s. 419–434.
  17. Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie zbrodni katyńskiej – od nadziei do rozczarowania (Judgments of the European Court of Human Rights in the case of Katyń Massacre – from hope to disappointment), „Zeszyty Katyńskie” 2017, vol. 26, s. 70–97.
  18. Czy standardy prawne dotyczące prasy sprawdzają się w przypadku Internetu? (Does legal standards applicable to the press are feasible in the Internet area), in: Prawo do prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego (Right to privacy as a rule of the information society) (red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko, J. Sobczak), Warszawa: Beck 2017, s. 63–80.
  19. Koncepcja praw człowieka w islamie a prawa człowieka – szkic problemu (The concept of human rights in Islam and human rights – an outline of the problem), in: Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej (Islam in domestic and international legal perspective) (red. P. Czubik, K. Magdoń), Kraków 2017, s. 9–24.
  20. Europejska Konwencja Praw Człowieka z bezpieczeństwo podróży i transportu (The European Convention of Human Rights and safety of travelling and transportation), in: Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone Pamięci Profesora Janusza Sondla (Legal aspects of travelling and tourism. Works dedicated to Professor Janusz Sondel) (red. P. Cybula), Kraków 2018, s. 231–246.
  21. Sprawa Kudła v. Poland z 2000 r.: zasada skuteczności w porządku prawnym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (The case of Kudła v. Poland from 2000: the effectiveness principle in the legal order of the European Convention of Human Rights), w: Polska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Sprawy wiodące: Sprawa Kudła przeciwko Polsce z 2000 r. (Poland before the European Court of Human Rights. Leading Cases: the case of Kudła v. Poland from 2000), Warszawa 2019, s. 143–160.

  Czytaj więcej
 • Krystyna Kowalik-Bańczyk

  Krystyna Kowalik-Bańczyk
  ORCID: 0000-0001-7007-3203
  Profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, dr hab., absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, stypendystka rządu francuskiego w latach 1999/2000, ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Tuluzie (Francja). Stypendystka rządu polskiego w Kolegium Europejskim w Brugii (Belgia) w latach 2001/2002, uzyskała tytuł Master of European Studies. Uzyskała stopień doktora (2004) i doktora habilitowanego (2014) w Instytucie Nauk Prawnych PAN.
  Stypendystka Europejskiej Akademii Prawa oraz Fundacji Natolin w Instytucie Europejskim we Florencji (2005, 2009), Fundacji Van Calkera w Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie (2012) oraz Fundacji Nauki Polskiej (Program Pomost-Powroty 2010–2012, Program Mentoring 2014–2015). Prowadziła zajęcia dydaktyczne m.in. w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Studium Prawa Europejskiego dla sędziów sądów powszechnych i administracyjnych oraz prokuratorów, a także na Studiach Podyplomowych z prawa konkurencji prowadzonych przez INP PAN. Jako visiting profesor wykładała m.in. na Uniwersytecie Panthéon Assas w Paryżu, Uniwersytecie Nice-Sophia Antipolis w Nicei, Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie, Uniwersytecie w Luksemburgu. Członek kolegium redakcyjnego Europejskiego Przeglądu Sądowego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa europejskiego. Od 20 września 2016 r. sędzia Sądu Unii Europejskiej. 

  Publikacje w ostatnich trzech latach:
  1. La protection des droits fondamentaux en matière de concurrence dans le droit européen : quelques éléments de réflexion, Pedone, Paryż 2018, 124 s.
  2. Access to leniency documents and actions for damages – an uneasy match, Market and Competition Law Review 2017, vol. 1, nr 1, s. 173–186.
  3. Nieograniczona jurysdykcja Sądu Unii Europejskiej w sprawach dotyczących ochrony konkurencji w świetle wyroku C-603/13 P Galp Energia España [w:] M. Bernatt, A. Jurkowska-Gomółka, M. Namysłowska, A. Piszcz (red.), Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 299–308.
  4. The Application of EU Competition Law in Poland in: A. Almasan, P. Whelan (red.), The Consistent Application of EU Competition Law. Substantial and Procedural Challenges, Springer International 2017, s. 271–285.
  5. Horyzontalne stosowanie Karty Praw Podstawowych UE na przykładzie ochrony prawa do prywatności w Internecie [w:] S. Dudzik, B. Iwańska, N. Półtorak (red.), Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 3–14.
  6. The rule of law in the European Union – is there a common definition?, „Przegląd Prawa i Administracji” pod red. D. Kornobis-Romanowskiej, tom CVII, 2016, s. 165–180.
  7. Wraz z M. Krasnodębską-Tomkiel i G. Materną, Administrative Competition Procedure and Judicial Review in Poland in: S.I. Nagy, The Procedural Aspects of the Application of Competition Law, Europa Law Publishing, Groeningen 2016, s. 206-235 (30 procent publikacji).
  8. Wraz z M. Król-Bogomilską i A. Zientarą, The Legal Consequences of Breaching Competition Rules in Poland in: S.I. Nagy, The Procedural Aspects of the Application of Competition Law, Europa Law Publishing, Groeningen 2016, s. 312–336 (30 procent publikacji).
  9. Prawo do nieobciążania się w prawie unijnym i polskim w sprawach z zakresu ochrony konkurencji [w:] W. Jasiński (red.), Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym i prawem karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 19–39.
  10. Wraz z Oreste Pollicino, Migration of European Judicial Ideas Concerning Jurisdiction over Google on Withdrawal of Information, German Law Journal 2016, nr 3, s. 315–337.
  11. Terytorialny zakres unieważnienia decyzji zatwierdzającej umowę międzynarodową zawartą przez Unię Europejską – glosa do wyroku Sądu (UE) z 10.12.2015 r. w sprawie T-512/12 Front Polisario przeciwko Radzie Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, nr 6, s. 29–37.
  12. International Constitutionalisation of Protection of Privacy in the Internet – the Google Case Example, [w:] A. Jakubowski, K. Wierczyńska (red.), Fragmentation vs the Constitutionalisation of International Law: A Practical Inquiry, Routledge 2016, s. 106–117.
  13. Poland: Taming of the Shrew in: P. Popelier, S. Lambrecht, K. Lemmens (red.), Shifting the Convention System: Counter-dynamics at the National and EU Level, Intersentia 2016, p. 199–238.
  14. Znaczenie (nie)przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dla ochrony praw podmiotów gospodarczych [w:] A. Bodnar, A. Ploszka (red.), Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 41–61.
  15. Constitutional adjudication on internet issues in Poland [w:] O. Pollicino, G. Romeo (red.), The Internet and Constitutional Law. The Protection of Fundamental Rights and Constitutional Adjudication in Europe, Routledge 2016, s. 176–191.
  16. Do not adjust your seat. The passengers rights are assured in: M. Bobek, J. Prassl (eds.), Air Passenger Rights. Ten Years on, Hart Publishing 2016, p. 187–204.
  17. Recenzja książki M. Michałek, Right to defence in EU Competition Law: the case of inspections, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 431 w: internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 8 (4), s. 130–132.
  18. Prawo do dobrej administracji z Karty praw podstawowych UE w postępowaniach krajowych [w:] D. Kornobis-Romanowska (red.), Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych, Currenda, Sopot 2016, s. 143–164.

  Czytaj więcej
 • Justyna Maliszewska-Nienartowicz

  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  ORCID 0000-0001-8266-3104

  Profesor zwyczajny nauk prawnych od 2016 r. Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prawnik, specjalność: prawo europejskie. Jej zainteresowania badawcze obejmują: zagadnienia związane z porządkiem prawnym Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza z zasadami ogólnymi tego prawa; formy dyskryminacji w prawie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich; współpracę sądową w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej; politykę ochrony konsumenta oraz różne aspekty funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.
  Wśród ponad 120 publikacji znajdują się następujące monografie: Ewolucja ochrony konsumenta w europejskim prawie wspólnotowym (Toruń 2004), Porządek prawny Unii Europejskiej (z uwzględnieniem postanowień Traktatu Konstytucyjnego) (Toruń 2005), Zasada proporcjonalności w prawie Wspólnot Europejskich (Toruń 2007), System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej (Toruń 2010), Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej (Toruń 2012), Dyskryminacja ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Dyrektywa 2000/78 i orzecznictwo TS UE. Komentarz (Warszawa 2013). Ponadto czterokrotnie była redaktorem, w tym publikacji anglojęzycznej: European Union at the Crossroads: the Need for Constitutional and Economic Changes (Torun 2007), opracowała wiele rozdziałów w monografiach, m.in. Europejskie prawo procesowe cywilne [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, A. Wróbel (red.), Warszawa 2010 czy The Concept of Force Majeure in European Community Law [w:] Selected Essays in Current Legal Issues, D.A. Frenkel, C. Gerner-Beuerle (red.), Athens 2008, a także kilkadziesiąt artykułów w takich czasopismach, jak „Państwo i Prawo”, „Studia Europejskie”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Studia Prawnicze”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Mediterranean Journal of Social Sciences”. Występowała w roli eksperta Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz Komisji Europejskiej, a ostatnio przygotowała ekspertyzę dla Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego na temat dyskryminacji pośredniej. 
  Trzykrotnie przebywała na stażach zagranicznych (Utrecht, Hull, Oxford). Uczestniczyła w ponad 30 konferencjach, w tym 12 konferencjach międzynarodowych (m.in. w Budapeszcie, Brukseli, Brnie, Strasburgu, Birmingham, Bergen, Rzymie). Na większości z nich wygłaszała referaty, ewentualnie brała udział w dyskusji. Uczestniczyła także w projekcie badawczym finansowanym przez chorwackie Ministerstwo Nauki, Edukacji i Sportu Theory and Practice of the Institutional Approach to the Regional Development, realizowanym na Uniwersytecie w Osijeku (Chorwacja) w latach 2008–2010. Była kierownikiem grantu z Narodowego Centrum Nauki: Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej: ewolucja, istota oraz relacje ze zbliżonymi koncepcjami prawnymi (przyznany na podstawie decyzji DEC-2011/01/B/HS5/00965, realizowany w latach 2011–2013).
  Czterokrotnie była nagradzana nagrodami oraz wyróżnieniami Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej. Otrzymywała również stypendium dla młodych naukowców z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w latach 2005–2006. 
  Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Europejskiego Przeglądu Sądowego, Rady Naukowej Anti-Discrimination Law Review, wydawanych przez Wolters Kluwer (Polska) oraz Międzynarodowej Rady Naukowej (International Editorial Board) czasopisma Quarterly Journal of Law and Social Sciences of the Faculty of Law, wydawanego na J. J. Strossmayer University w Osijeku (Chorwacja). Od 2007 r. uczestniczy w pracach polskiego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji jako jego członek, a od końca 2012 r. współpracuje z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego. 
  Dotychczas w ramach prowadzonych przez nią seminariów wypromowała 3 doktorów oraz ponad 100 magistrów i licencjatów.

  Publikacje w latach 2016–2018:
  1. System instytucjonalny WPZiB: międzyrządowość w służbie Unii Europejskiej? [w:] Polityka zagraniczna Unii Europejskiej: prawo i praktyka, red. J. Galster, A. Szczerba-Zawada, Warszawa 2016.
  2. Postępowanie o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego: nowe obowiązki państw członkowskich Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, nr 5, s. 24-30.
  3. Dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne: glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.07.2015 r. w sprawie C-83/14 CEZ Razpredelenie Byłgarija AD przeciwko Komisija za zasztita ot diskriminacija, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, nr 9, s. 30–38.
  4. Zakaz dyskryminacji pośredniej w prawie Unii Europejskiej (definicje oraz praktyka stosowania), „Państwo i Prawo” 2016, nr 12, s. 3–17.
  5. Multiple discrimination and the European Union : what lessons can be learnt from Canada and the US?, „Anti-Discrimination Law Review” 2017, nr 1, s. 106–124.
  6. Dyskryminacja ze względu na wiek w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości: przegląd wybranych rozstrzygnięć z lat 2014-2016, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 11, s. 37–45.
  7. Długotrwałe ograniczenie zdolności do pracy a pojęcie niepełnosprawności: glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 1.12.2016 r. w sprawie C-395/15 Mohamed Daouidi przeciwko Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 4, s. 30–35.
  8. A new chapter in the EU counterterrorism policy? The main changes introduced by the directive 2017/541 on combating terrorism, Polish Yearbook of International Law 2017, Vol. 37, s. 185–201.
  9. Założenia Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE : przełom czy stagnacja?, „Sprawy Międzynarodowe” 2017, nr 2, s. 46–62.
  10. Obiektywne uzasadnienie jako istotny element dyskryminacji pośredniej: uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, „Studia Europejskie” 2017, nr 1, s. 137–157.
  11. Rozwiązanie stosunku pracy z niepełnosprawnym pracownikiem ze względu na powtarzające się nieobecności : glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 18.01.2018 r., C-270/16, Carlos Enrique Ruiz Conejero przeciwko Ferroser Servicios Auxiliares SA i Ministerio Fiscal, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 11, s. 26–31.
  12. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości dotyczące wyjątku od zakazu dyskryminacji ze względu na istotny i determinujący wymóg zawodowy, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 8, s. 26–32.

  Czytaj więcej
 • Monika Namysłowska

  Monika Namysłowska
  ORCID: 0000-0003-3379-2940

  Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Od października 2016 r. kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Prywatnego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej na Uniwersytecie Łódzkim we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster (Niemcy), studiów podyplomowych z prawa konkurencji i ochrony konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, kursu prawa porównawczego na Międzynarodowym Fakultecie Prawa Porównawczego w Strasburgu (Francja) i kursu prawa konkurencji w Akademii Prawa Europejskiego (ERA) w Trewirze (Niemcy).
  Autorka i redaktor naukowy ponad 100 publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim, m.in. z zakresu prawa reklamy, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa nowych technologii. Prowadziła gościnne wykłady m.in. na Uniwersytecie w Regensburgu, Georg-August-Universität w Getyndze, Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster, Uniwersytecie w Jenie (Niemcy). Promotor prac magisterskich nagrodzonych blisko 30 razy w konkursach ogólnopolskich i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik indywidualnego projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami. W poszukiwaniu paradygmatu ochrony przed nieuczciwą konkurencją w prawie Unii Europejskiej i w prawie krajowym” (nr projektu: 2013/11/B/HS5/03633). Laureatka konkursu Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę z zakresu własności intelektualnej i nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za monografię pt. „Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej – analiza prawnoporównawcza” (Wolters Kluwer 2014). Członek komitetu redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego” oraz „internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego”. Członek kapituły konkursowej w konkursie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu prawa konsumenckiego. Członek Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za kadencji Adama Jassera (2014–2016).

  Publikacje z ostatnich trzech lat:
  1. 10 lat dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, nr 3, s. 4–9.
  2. Komentarz do wprowadzenia do działu III, art. 23a, art. 23b, art. 23c, art. 23d, art. 24 ust. 2, art. 25, art. 76, art. 99c, art. 99e, art. 99f, art. 105 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz komentarz do art. 2, art. 8, art. 9, art. 10 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [w:] M. Namysłowska, A. Piszcz (red.), Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 5.8.2015 r. Komentarz, C.H. Beck 2016, ss. 236.
  3. Nowe, nowsze, najnowsze, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2016, nr 3, s. 6.
  4. Recenzja The Images of the Consumer in EU Law, Dorota Leczykiewicz, Stephen Weatherill (eds.), Hart Publishing 2016, s. 470, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2016, nr 3, s. 100–104.
  5. Decyzje Prezesa UOKiK w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2016, nr 5.
  6. Cnoty a prawo konsumenckie, „Państwo i Prawo” 2016, nr 4 (współautorzy: A. Jabłonowska, K. Klafkowska-Waśniowska, A. Kunkiel-Kryńska, R. Mańko, P. Tereszkiewicz).
  7. Decyzja zobowiązująca w sprawach o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone w sektorze bankowym, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 18.
  8. Ekonomia w prawie konsumenckim – wybrane zagadnienia [w:] M. Czarnecka, T. Skoczny (red.), Prawo konsumenckie w praktyce, Warszawa 2016.
  9. Artykuł 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w świetle dyrektywy 2016/943 o ochronie tajemnic przedsiębiorstwa, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016, nr 11, s. 5–11.
  10. Die wettbewerbsrechtliche Beurteilung von Kopplungsangeboten, „Neue Juristische Wochenschrift” 2016, nr 47, s. 3409–3412.
  11. Oferta wiązana w świetle dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych
- glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 7.09.2016 r. w sprawie C-310/15 Deroo-Blanquart, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 1, s. 28.
  12. Digital Revolution – Challenges for Contract Law in Practice (sprawozdanie z konferencji, współautorzy: A. Jabłonowska, F. Glatz), „Zeitschrift für Europäisches Privatrecht” 2017, nr 1, s. 226–229.
  13. Erga-Omnes-Wirkung von missbräuchlichen AGB in einem öffentlichen Register – Anmerkung zum Urteil vom 21.12.2016 in der Rs. C-119/15 Biuro podróży Partner, „Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht” 2017, nr 5, s. 194–195.
  14. “Dieselgate” and Consumer Law: Repercussions of the Volkswagen scandal in Poland, „Journal of European Consumer and Market Law” 2017, nr 2, s. 87–90.
  15. Contracts for the Supply of Digital Content: Regulatory Challenges and Gaps (Münster 27–28 October 2016), „European Review of Private Law” 2017, nr 3, s. 691-694 (współautor: A. Jabłonowska).
  16. Konsument, internauta, pasażer, pacjent, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2017, nr 3.
  17. All Roads lead to Rome. Protection against Unfair Advertising on Social Media (w:) T. Tóth (red.), Unfair Commercial Practices. The long road to harmonized law enforcement, Pázmány Press 2017.
  18. Verwaltungskooperation im Verbraucherrecht aus der polnischen Perspektive (w:) U. Kischel, H. Wißmann, Grenzüberschreitende Verwaltungsaufgaben: Referate des XIX. deutsch-polnischen Verwaltungskolloquiums vom 14.-17. September 2015 in Münster, wyd. Boorberg 2017, s. 97.
  19. Zwalczanie nieuczciwej reklamy w mediach społecznościowych [w:] S. Dudzik, B. Iwańska, N. Półtorak (red.), Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich, Warszawa 2017.
  20. Monitoring Compliance with Contracts and Regulations: Between Private and Public Law [w:] R. Brownsword, R.A.J. van Gestel, H.-W. Micklitz (red.), Contract and Regulation: A Handbook on New Methods of Law Making in Private Law, wyd. Edward Elgar Publishing 2017.
  21. Wiele dróg prowadzi do celu, czyli jak zwalczać niedozwolone postanowienia umowne? [w:] M. Bernatt, A. Jurkowska-Gomułka, M. Namysłowska, A. Piszcz (red.), Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, Warszawa 2017.
  22. Wprowadzenie do komentarza (współautor: A. Piszcz), komentarz do art. 1, art. 4, art. 5 pkt 3, art. 5 pkt 6, art. 6, art. 7 ust. 2, art. 7 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 8, art. 10, art. 17–20, art. 22, art. 24–30, art. 40–42 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi [w:] M. Namysłowska, A. Piszcz, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Komentarz, Warszawa 2017, s. 1–19; 39–44; 51–58; 67–78; 91–108; 115–119; 125–129; 185–206; 216–219; 223–257; 356–362.
  23. Zagadnienia wprowadzające, zakres stosowania i podstawowe pojęcia (pkt 1.1, 1.2., 1.3.1.) [w:] D. Lubasz (red.), RODO w e-commerce, Warszawa 2018 (współautor: Dominik Lubasz), s. 19–33.
  24. Trudne relacje między nieuczciwością B2C a nieuczciwością B2B – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19.10.2017 r., C-295/16, Europamur Alimentación, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 4, s. 33–38.
  25. Granice ochrony konsumentów a znakowanie środków spożywczych – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.06.2017 r., C-422/16, TofuTown.com, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 5, s. 52–58 (współautor: Justyna Nowak).
  26. Ponownie wezwana do odpowiedzi, czyli jak dziś oceniam regulację reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej? [w:] J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (red.), Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018, s. 437–450.
  27. Komentarz do art. 14–16, art. 37 ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji [w:] A. Piszcz, A. Stawicki, D. Wolski (red.), Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz, Warszawa 2018.
  28. Enforcement and Effectiveness of Consumer Law in Poland [w:] Enforcement and Effectiveness of Consumer Law, H.-W. Micklitz, G. Saumier (eds.), Springer 2018 (współautor: A. Jabłonowska), s. 433–455.
  29. Information obligations and disinformation of consumers including negotitaion (Poland) [w:] B. Lewaszkiewicz-Petrykowska (red.), Rapports Polonais. XXe Congres International de Droit Comparé. XXth International Congress of Comparative Law – Fukuoka – 22–28 VII 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018, ISBN 978-83-8142-114-0, s. 57–92.
  30. Nowy ład dla konsumentów? O planowanych zmianach prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 10, s. 11–17 (współautor: Agnieszka Jabłonowska)
  31. W oczekiwaniu na zamiany, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2018, nr 6, s. 6–7.
  32. Reklama gier hazardowych w świetle prawa Unii Europejskiej, czyli ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka [w:] A. Sołtys, M. Taborowski, Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2018, s. 195–210.
  33. Szampan a kwestia smaku. Kilka uwag o chronionych nazwach pochodzenia w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.12.2017 r. w sprawie C-393/16, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne [w:] A. Adamczak (red.), 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018, s. 642–656.

  Czytaj więcej
 • Nina Półtorak

  Nina Półtorak
  ORCID 0000-0003-1218-0718

  Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1995); doktor prawa (2001); doktor habilitowany nauk prawnych (2011); asystent (1995–2003), adiunkt (2003–2013), a następnie (od 2013 r.) profesor w Katedrze Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim; kierowniczka podyplomowych studiów prawa europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim; kierowniczka Jean Monnet European Module, stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, visiting scholar na uniwersytecie oksfordzkim oraz Europejskim Instytucie Uniwersyteckim w Florencji; laureatka nagród „Państwa i Prawa” na najlepszą rozprawę doktorską oraz habilitacyjną, nagrody MNiSW za osiągnięcia naukowe, nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską, key speaker i prelegentka w ramach wielu konferencji naukowych w kraju i za granicą, promotorka i recenzentka w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, od 2005 r. członkini kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, od 2017 r. komitetu redakcyjnego „Państwa i Prawa”, radca prawny (2000–2012); sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (2012–2016); sędzia delegowany do Naczelnego Sądu Administracyjnego (2014–2016); naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego (2013–2016); autorka licznych publikacji z zakresu prawa europejskiego; sędzia Sądu Unii Europejskiej od dnia 13 kwietnia 2016 r.

  Publikacje w ostatnich trzech latach:
  1. European Union Rights in National Courts, Wolters Kluwer, The Netherlands, 2015, ss. 390.

  2. Changes in the Level of the National Judicial Protection under the EU Influence on the Example of Polish Legal System [w:] Central European Judges under the European Influence: The Transformative Power of the EU Revisited, M. Bobek (red.), Hart Publishing 2015, s. 223–240.
  3. Action for damages in the case of infringement of the fundamental rights by the European Union [w:] Damages for Violation of Human Rights, E. Bagińska (red.), Springer International Publishing 2016, s. 427–441.
  4. Rola sądów administracyjnych w przestrzeganiu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności/Role of administrative courts in complying with the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms [w:] Dysfunkcje polskiego prawa: jak poprawić system środków prawnych w Polsce?: IX Seminarium Warszawskie, 16 października 2015 r./Dysfunctions of Polish law: how to improve the system of legal remedies in Poland? : IX Warsaw Seminar, 16 October 2015, Warszawa 2016, s. 158.
  5. Problem zakresu zastosowania Karty Praw Podstawowych/ The Problem of the Scope of CFR Application [w:] Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE przez sądy polskie: konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 25 września 2015 r./ Application of the EU Charter of Fundamental Rights by Polish Courts, conference organized by the Ministry of Foreign Affairs, 25 September 2015, Warszawa 2016, s. 53.
  6. Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu: wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich, redakcja wraz z S. Dudzikiem i B. Iwańską, Warszawa 2017, ss. 363.
  7. Enlargement and administrative law: the Polish experience [w:] Research Handbook on EU Administrative Law, edits. Carol Harlow, Päivi Leino, Giacinto della Cananea, Edward Elgar Publishing Limited, 2017, s. 521–544.
  8. NATIONAL REPORT: POLAND in L. Burgorgue-Larsen (edit.), La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne saisie par les juges en Europe/THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS AS APPREHENDED BY JUDGES IN EUROPE (Col. Cahiers européens, no 10, IREDIES - Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne, Paris 2017, s. 569–584.

  Czytaj więcej
 • Maciej Szpunar

  Maciej Szpunar
  ORCID: 0000-0001-7035-0805

  Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, dr. hab. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz College of Europe (Bruges). Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Warszawskim (British Centre for English and European Legal Studies at the University of Warsaw), Collegium Civitas, College of Europe, Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadził również wykłady dotyczące rozmaitych aspektów prawa Unii Europejskiej m.in. w: Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Izbie Radców Prawnych, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2005-2008 Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Unii Europejskiej dla Sędziów (zorganizowanego we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości) Uniwersytet Śląski – Wydział Prawa i Administracji.

  Badania naukowe
  (wrzesień 1998 r. – grudzień 1998 r.) University of Cambridge, Jesus College Centre for European Legal Studies (jako stypendysta British Council)
  (styczeń 1999 r. – kwiecień 1999 r. ) Université de Liège, Institut d’études juridiques européennes “Fernand Dehousse” (jako stypendysta Communauté française de Belgique)
  (1999–2000) Komitet Badań Naukowych, Uczestnik indywidualnego grantu promotorskiego „Ograniczenia swobodnego przepływu towarów (na przykładzie prawa nieuczciwej konkurencji)” (1 H02A 010 16)
  (czerwiec 2003 r. – sierpień 2003 r.) European University Institute, Florencja (jako stypendysta Centrum Europejskiego Natolin)
  (2006–2007) T.M.C. Asser Instituut, IPR Verlag, Krajowy korespondent w ramach projektu „European research network in private international law”
  (2004–2006) Komitet Badań Naukowych, Uczestnik i koordynator projektu „Wpływ integracji europejskiej na prawo prywatne państw członkowskich” (1 H02A 037 27)

  od 2006 r. (udział aktywny do 2008 r.) European Research Group on Existing EC Private Law (Acquis Group), Udział w projekcie „Restatement of European private law” zakończony opracowaniem Zasad Istniejącego Prawa Umów Wspólnoty Europejskiej („Principles of the Existing EC Contract Law and Draft Common Frame of Reference” - DCFR)

  (2006–2007) Université libre de Bruxelles, Universität Heidelberg, Udział w projekcie „Judicial Cooperation in Matters of Intellectual Property and Information Technology (a comprehensive study of IP/IT protection as it relates to the evolving EU system of judicial co-operation)”

  Praktyka prawnicza

  (wrzesień 1997 r. – czerwiec 2001 r.) Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, Aplikacja adwokacka zakończona egzaminem adwokackim Udział w szkoleniach, reprezentowanie stron w postępowaniach karnych i cywilnych
  (2001–2004) Wspólnik w spółce partnerskiej „Radca prawny Tomasz Sadowski i Adwokat Maciej Szpunar”

  Udział w postępowaniach sądowych i arbitrażowych jako „witness expert”:
  – w dwóch postępowaniach przed „London Court of Commercial Arbitration” (2006 i 2007)
  – w postępowaniu przed „High Court of Justice” w Londynie (2002)
  – w arbitrażu inwestycyjnym Eureko przeciwko Polsce (2004)

  Arbiter arbitrażu instytucjonalnym i arbitrażu ad hoc

  Reprezentowanie rządu polskiego przed Trybunałem Sprawiedliwości UE (w sprawach C-273/04 i C-460/05) oraz przed Sądem Pierwszej Instancji UE (w sprawie T-257/04)

  Współpraca z rządem polskim przy opracowaniu stanowiska w sprawach Laval (C-341/05) i Viking (C-438/05)

  Reprezentowanie podmiotu prywatnego przed Sądem Pierwszej Instancji UE w postępowaniu w sprawie T-203/04

  Opracowywanie opinii prawnych i analiz (przede wszystkim w zakresie prawa UE) na zlecenie organów administracji i podmiotów prywatnych (1997–2008)

  Administracja publiczna

  (22 grudzień 2008 r. – 31 grudzień 2009 r.) Podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
  (1 stycznia 2010 r. – 15 kwietnia 2013 r.) Podsekretarz stanu do spraw prawnych i traktatowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
  Od 23 października 2013 r. – Rzecznik Generalny
  Od 8 października 2018 r. – Pierwszy Rzecznik Generalny

  Pozostałe doświadczenie zawodowe

  (wrzesień 2001 r. – grudzień 2001 r.) Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (Stażysta w gabinecie prezesa Bo Vesterdorfa)
  (maj 2002 r. – wrzesień 2008 r.) Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (Członek i sekretarz zespołu prawa prywatnego międzynarodowego)
  od marca 2013 r. Członek zarządu Fundacji Kolegium Europejskiego w Natolinie

  Członkostwo w kolegiach redakcyjnych i organizacjach

  – Członek Rady Konsultacyjnej Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze (od 2008 r.)
  – Członek Kolegium Redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego”
  – Członek Kolegium Redakcyjnego „Nowej Europy – Przeglądu Natolińskiego”
  – Prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego” afiliowanego przy „International Federation for European Law” (FIDE)
  – Członek „European Law Institute”
  – Członek Rady Naukowej „Kwartalnika Prawa Prywatnego”
  – Członek Rady Programowej „Problemów Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego”
  – Honorowy członek Rady Naukowej UWJCL (University of Warsaw Journal of Comparative Law)
  – Członek European Group on Private International Law
  – Członek stowarzyszony International Academy of Comparative Law

  Publikacje z ostatnich trzech lat:

  1) Słowo wstępne [w:] M. Taborowski (red.), Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2016, s. 11–13.
  2) Concurrence réglementaire/Regulatory Competition [w :] Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés, red. André Prüm, Larcier, Bruksela 2016, s. 539–561.
  3) Private enforcement a prawo prywatne międzynarodowe [w:] Prawo konkurencji 25 lat (zbiór referatów wygłoszonych w dniach 13-15 kwietnia 2015 r. w trakcie Pierwszego Polskiego Kongresu Prawa Konkurencji zatytułowanego "25 lat transformacji. 25 lat prawa konkurencji w Polsce", red. T. Skoczny, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2016, s. 34–43.
  4) Komentarz do art. 90 [w:] Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 118–140.
  5) Private Enforcement of Competition Law in the EU, Concurrences No 4-2017.
  6) Referrals of Preliminary Questions by Arbitral Tribunals to the CJUE Maciej Szpunar [w:] Impact of EU Law on International Commercial Arbitration, red. F. Ferrari, JurisNet, New York 2017, s. 85–123.
  7) Some Reflections on Member State Nationality: A Prerequisite of EU Citizenship and an Obstacle to Its Enjoyment [w:] EU Citizenship and Federalism.The Role of Rights, red. Dimitry Kochenov, Cambridge University Press, Cambridge 2017, s. 107–124 (współautor: M.E. Blas López).
  8) Kilka uwag na temat dopuszczalności rejestracji znaków towarowych przedstawiających kształt towaru [w:] Experientia Docet – Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2017, s. 34–43.
  9) La Justice européenne en réseau, élément indispensable d’une justice européenne de qualité [w:] La Justice européenne en réseau, actes du forum organisé à l’occasion du 60e anniversaire des Traités de Rome, Imprimerie Centrale, Luxembourg 2017, s. 38–45.
  10) Wpływ dyrektywy Unii europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w zakresie zamówień publicznych na działalność Krajowej Izby Odwoławczej [w:] X-lecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej, red. M. Stręciwilk, M. Rakowska, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2017, s. 48–58.
  11) Warunki w więzieniu a Europejski Nakaz Aresztowania – wyrok w sprawach połączonych C-404/15 i C -659/15 PPU, Aranyosi i Căldăraru [w:] Pozytywne i negatywne obowiązki państwa wobec osób pozbawionych wolności – aktualne wyzwania polskiego systemu penitencjarnego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Departament do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Praw Człowieka, Warszawa 2017, s. 20–28.
  12) Wykładnia autonomiczna europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego [w:] Rozprawy z prawa prywatnego, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, red. M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 186–195.
  13) Pozytywne i negatywne zastosowanie dyrektywy [w:] Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, red. M. Fras, P. Ślęzak, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 433–438.
  14) The autonomy of EU law and international jurisdictions - some reflections on the case-law of the Court of Justice [w:] Izzivi prava v življenjski resničnosti. Challenges of Law in Life Reality, Liber Amicorum Marko Ilešič, red. M. Pavliha; A. Polajnar-Pavčnik, B. Koritnik; D. Ilešič Čokl, Pravna fakulteta Univerze v Lubljani, Ljubljana 2017, s. 489–498.
  15) Is the Court of Justice afraid of international jurisdictions?, XXXVII Polish Yearbook of International Law 2017, Heft 1/2018, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
  16) Procedural Autonomy and Private Law, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 1/2018.
  17) Droit international privé de l’Union : cohérence des champs d’application et/ou des solutions ?, Revue critique de droit international privé 3 juillet-septembre 2018
  18) Polska w Europie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych 1986–2016, red. R. Piotrowski, A. Szmyt, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 45–54.
  19) The Territorial Scope of Application of EU Private Law Directives [w:] Europa als Rechts- und Lebensraum, Liber amicorum für Christian Kohler, red. B. Hess, E. Jayme, H.-P. Mansel, Ernst und Wernes Gieseking GmbH, Bielefeld 2018, s. 503–513.
  20) L’interprétation des standards juridiques (Generalklauseln) et d’autres notions indéterminées contenus dans les actes du droit de l’Union [w:] Liber Amicorum in onore di Antonio Tizzano: De la Cour CECA à la Cour de l’Union: le long parcours de la Justice européenne, G. Giappichelli Editore - Torino, Torino 2018, s. 940–952.
  21) Quelques aspects procéduraux de la protection des consommateurs contre les clauses abusives : Le contrôle d’office dans le cadre des procédures accélérées et simplifiées [w:] L'Europe au présent ! - Liber amicorum Melchior Wathelet, Bruylant (Emile), Bruxelles 2018, s. 683-701
  22) Komentarz do art. 23–29 rozporządzenia Rzym I, art. 27–30 rozporządzenia Rzym II i art. 75 rozporządzenia spadkowego [w:] Prawo Prywatne Międzynarodowe. Komentarz, red. M. Pazdan, C. H. Beck, Warszawa 2018, s. 828–850 (współautor: K. Pacuła).

  Czytaj więcej
 • Monika Szwarc

  Monika Szwarc
  ORCID 0000-0001-7885-8021

  Profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, kierowniczka Zakładu Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2000). Związana z Instytutem Nauk Prawnych, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych (2004), a następnie doktora habilitowanego (2012). Stypendystka Fundacji van Calkera w Institute Suisse de Droit Comparé w Lozannie (2003), Fundacji „Centrum Europejskie Natolin” w European University Institute we Florencji (2006). Członkini kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, stała recenzentka „Studiów Prawniczych”.

  Wybrane publikacje: 

  1. Kwalifikacja prawna krajowych regulacji hazardu z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej [w:] A. Sołtys, M. Taborowski (red.), Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2018.
  2. Zakres związania państw członkowskich Kartą Praw Podstawowych w dziedzinie prawa karnego, „Studia Prawnicze” 2017, nr 3, s. 47–79.
  3. Łączne zastosowanie sankcji administracyjnych i karnych w świetle zasady ne bis in idem (uwagi na tle orzecznictwa ETPC), „Państwo i Prawo” 2017, nr 12, s. 43–56.
  4. Obowiązki państw członkowskich w zakresie notyfikacji przepisów technicznych na podstawie dyrektywy 2015/1535/UE oraz skutki ich naruszenia (w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) [w:] M. Taborowski (red.), Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2016, s. 137–152.
  5. Stosowanie Karty Praw Podstawowych w dziedzinie prawa karnego Unii Europejskiej [w:] D. Kornobis-Romanowska (red.), Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych, Sopot 2016, s. 165–186.
  6. Swoboda przemieszczania się studentów w Unii Europejskiej – prawo dostępu do szkolnictwa wyższego i stypendiów w kontekście transnarodowym, „Przegląd Prawa i Administracji” VII, Wrocław 2016, s. 261–290.
  7. The pillars of the European Union still exist? – European Court of Justice (Grand Chamber), Judgement of 6 May 2014, Case C-43/12, Commission v. European Parliament and Council), „European Constitutional Law Review” 2015 (vol. 11), nr 2, s. 357–372.
  8. Application of the Charter of Fundamental Rights in the Context of Sanctions Imposed by Member States for Infringements of European Union Law: Comment on Fransson Case, „European Public Law” 2014, nr 2, s. 229–245.
  9. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na prawo karne UE, „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 1, s. 95–100.
  10. National Report: Poland [w:] Union Citizenship: Development, Impact and Challenges. The XXVI FIDE Congress in Copenhagen, 2014, Congress Publications Vol. 2, s. 719–744, Kopenhaga 2014.

  Czytaj więcej
 • Stanisław Biernat

  Stanisław Biernat
  ORCID: 0000-0001-8923-0766

  Full Professor of European and public law, Jean-Monnet-Professor of European Law, Head of the Department of European Law at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Kraków (1994-2018).
  For nearly 15 years, he taught at the National School of Public Administration in Warsaw. He was a member of the Legislative Council at the Office of the Prime Minister and subsequently became a judge of the Supreme Administrative Court (2001-2008) and the Constitutional Tribunal (2008-2017), where he also served as Vice-President (2010-2017). He is a member of many Polish and international scientific organizations, inter alia: member and vice-president of the Legal Sciences Commitee of the Polish Academy of Sciences, member of the Legal and European Committees of the Polish Academy of Learning, a co-founder and first president of the Polish Association of European Law (a branch of FIDE), member and a member of the board (2010-2013) of SIPE (Societas Iuris Publici Europae), and a member of the European Network of European Law.
  He has authored and edited well over 100 publications (books, articles, court commentaries) mostly in Polish, English and German. He received scholarships to research abroad in the USA (University of Wisconsin), United Kingdom (All Souls College, Oxford) and Germany (including a scholarship of the Alexander von Humboldt Foundation in Heidelberg, Wissenschaftskolleg zu Berlin), among others. He is a doctor honoris causa of the Friedrich-Schiller-Universität in Jena.
  He has delivered numerous lectures and papers in Poland, in many European countries (Austria, Germany, United Kingdom, France, Netherlands, Sweden, Norway, Finland, Ireland, Lithuania, Latvia, Czech Republic, Romania, Bulgaria, Greece, Italy, Spain, Portugal, Ukraine), as well as outside of Europe (USA, Canada)
  Editor-in-chief of the "European Judiciary Review".

  Czytaj więcej
 • Ireneusz C. Kamiński

  Ireneusz Kamiński
  ORCID 0000-0002-5033-5023
  Lawyer and sociologist, graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Silesia in Katowice, the Faculty of Philosophy of the Jagiellonian University in Kraków and the European Academy of Theory of Law in Brussels. Professor at the Institute of Legal Studies of the Polish Academy of Sciences in Warsaw (Chair of International Public Law) and lecturer at the Jagiellonian University (Department of Comparative Studies of Civilizations). Awarded many times for achievements in scientific work (among others by the Foundation for Polish Science, the Foundation of European Law, Rector of the Jagiellonian University). Member of the Council of the National Science Center (2012-2016). Ad hoc judge at the European Court of Human Rights in Strasbourg (term 2014-2016).
  Author of eight books and almost 200 other scientific publications. He has also published many times in daily newspapers such as Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza and Dziennik Polski.
  He specializes in human rights law, especially in the European Convention on Human Rights. Other areas of research interest are public international law, comparative law (including analysis of legal cultures), theory of law.
  Council of Europe expert on freedom of expression and media freedom. Co-worker and legal expert of many national and international non-governmental organizations dealing with the protection of human rights, including Helsinki Foundation for Human Rights, Article XIX, Amnesty International, Justice Initiative, Open Society Institute, European Foundation of Human Rights.
  Editor-in-chief of Kwartalnik o Prawach Człowieka. Member of the editorial board of the "European Judiciary Review" and permanent reviewer of several domestic and foreign scientific journals.
  Legal representative in numerous proceedings at the European Court of Human Rights in Strasbourg and the UN Human Rights Committee; represented, among others, families of the victims of the Katyn massacre.

  Czytaj więcej
 • Krystyna Kowalik-Bańczyk

  Krystyna Kowalik-Bańczyk
  ORCID: 0000-0001-7007-3203
  Associate professor at the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, habilitated doctor, graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk, scholarship holder of the French Government in 1999/2000, completed post-graduate studies in European law at the University of Social Sciences in Toulouse (France). Scholarship holder of the Polish government at the College of Europe in Bruges (Belgium) in 2001/2002, she obtained the title of Master of European Studies. She obtained her PhD degree (2004) and the degree of habilitated doctor (2014) at the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences. Scholarship holder of the European Academy of Law and the Natolin Foundation at the European Institute in Florence (2005, 2009), the Van Calker Foundation at the Institute of Comparative Law in Lausanne (2012) and the Foundation for Polish Science (Beidge-Returns Program 2010-2012, Mentoring Program 2014-2015). She taught at the European Center of the University of Warsaw, the European College of Law and Administration, the Faculty of Management and Economics of the Gdańsk University of Technology, the Study of European Law for judges of common and administrative courts and prosecutors, as well as post-graduate studies in competition law conducted by the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. As a visiting professor, she lectured, among others, at the Panthéon Assas University in Paris, the University of Nice-Sophia Antipolis in Nice, the University of Tor Vergata in Rome, the University of Luxembourg. Member of the editorial board of the “European Judiciary Review”. Author of numerous publications on European law. Judge at the General Court of the European Union as of 20 September 2016.

  Czytaj więcej
 • Justyna Maliszewska-Nienartowicz

  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  ORCID 0000-0001-8266-3104
  Professor of legal sciences specialising in the European Union law. Head of the Department of European Studies at the Faculty of Political Sciences and Security at Nicolaus Copernicus University in Toruń. Her research interests include: issues related to the legal order of the European Union, in particular the general principles of the law; forms of discrimination in the law of the European Union and its Member States; judicial cooperation in civil matters in the European Union; consumer protection policy and various aspects of the functioning of the European Union's internal market. Author of over 120 publications.
  She has participated in over 30 conferences, including 13 international conferences (e.g. in Budapest, Brussels, Brno, Strasbourg, Birmingham, Bergen, Rome, Otzenhausen). She also conducted her research abroad during scholarships in Utrecht (1998), Hull (2001) and Oxford (2004 and 2010).
  She prepared expertises for European Commission and Polish Society of Anti-Discrimination Law concerning indirect discrimination. She also participated in a research project financed by the Croatian Ministry of Science, Education and Sport Theory and Practice of the Institutional Approach to the Regional Development, implemented at the University of Osijek (Croatia) in 2008-2010. She was the head of the grant from the National Science Center: Indirect discrimination in European Union law: evolution, essence and relations with similar legal concepts (granted on the basis of Decision DEC-2011/01/B/HS5/00965, implemented in 2011-2013).
  She is a member of the Editorial Board of the “European Judiciary Review”, the Scientific Council of “Anti-Discrimination Law Review”, published by Wolters Kluwer (Poland) and the International Editorial Board of the Quarterly “Journal of Law and Social Sciences” of the Faculty of Law, published by JJ Strossmayer University in Osijek (Croatia).
  So far she has promoted 3 PhD holders and over 100 master's and bachelor's degree holders.

  Czytaj więcej
 • Monika Namysłowska

  Monika Namysłowska
  ORCID: 0000-0003-3379-2940
  Professor of the University of Łódź. Head of the Department of European Private Law at the Faculty of Law and Administration. Author and scientific editor of over 100 publications in Polish, German and English, incl. in the field of advertising law, unfair competition law, new technology law. She has given guest lectures, e.g. at the University of Regensburg, Georg-August-Universität in Göttingen, Humboldt University of Berlin, Westphalian Wilhelm University of Münster, University of Jena (Germany). Head of research projects supported by the National Science Center: "Unfair trading practices in the business-to-business relations. Searching for a paradigm of the protection against unfair competition in European Union law and national law"(project number: 2013/11/B/HS5/03633) and “Consumer Protection and Artificial Intelligence. Between Law and Ethics” (project number: 2018/31/B/HS5/01169). Member of the Editorial Board of "European Judiciary Review" and "iKAR". Member of the Advisory Council to the President of the Office of Competition and Consumer Protection during the term of office of Adam Jasser (2014–2016).

  Czytaj więcej
 • Nina Półtorak

  Nina Półtorak
  ORCID 0000-0003-1218-0718
  Professor at the Jagiellonian University, Chair of European Law; habilitated doctor of legal sciences. Head of post-graduate studies in European law at the Jagiellonian University; head of the Jean Monnet European Module, visiting scholar at Oxford University and the European University Institute in Florence; laureate of the awards for the best PhD- and postdoctoral dissertations, Ministry of Science and Higher Education awards for scientific achievements, , key speaker at numerous scientific conferences in Poland and abroad, author of numerous publications on European law, promoter and reviewer of PhD- and postdoctoral dissertations, since 2005 a member of the editorial board of the "European Judiciary Review", as of 2017 of the editorial committee of "State and Law". Legal advisor (2000-2012); judge at the Administrative Court in Kraków (2012—2016); judge delegated to the Supreme Administrative Court (2014-2016); Head of the Department of European Law of the Supreme Administrative Court (2013-2016); Judge at the General Court of the European Union as of 13 April 2016.

  Czytaj więcej
 • Maciej Szpunar

  Maciej Szpunar
  ORCID: 0000-0001-7035-0805
  Professor of the University of Silesia, First Advocate General at the Court of Justice of the EU. A graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Silesia and the College of Europe (Bruges). Associate Member of the International Academy of Comparative Law; Member of the Board of Trustees of the Academy of European Law in Trier, Member of the European Group of Private International Law, President of the Polish Association of European Law.
  Lecturer at the University of Silesia, University of Warsaw (British Center for English and European Legal Studies at the University of Warsaw), Collegium Civitas, College of Europe, Jagiellonian University. He has also lectured on various aspects of European Union law, including at the Academy of European Law in Trier, the Supreme Bar Council, the National Chamber of Legal Advisers, the National School of Judiciary and Prosecutors, the University of Łódź, the University of Adam Mickiewicz in Poznań, the University of Warsaw. In the years 2005–2008 Head of the Post-graduate Studies in European Union Law for Judges (organized in cooperation with the Ministry of Justice) University of Silesia - Faculty of Law and Administration.

  Czytaj więcej
 • Monika Szwarc

  Monika Szwarc
  ORCID 0000-0001-7885-8021
  Professor at the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences; graduated in law from the University of Gdańsk (2000), PhD in Law (2004), Habilitated Doctor in Legal Studies (2012). Associated professor (2004-2012), professor (since 2012) at the Department of European Law at the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences and Head of the Department since 2018. Scholarship holder of the van Calker Foundation at the Institute Suisse de Droit Comparé in Lausanne (2003), the Foundation "European Center Natolin" at the European University Institute in Florence (2006), Ministry of Science and Higher Education (2009-2011), National Science Centre (since 2018).

  Czytaj więcej
 • Agnieszka Grzelak

  Agnieszka Grzelak
  ORCID: 0000-0002-5867-8135
  Profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego, doktor habilitowany nauk prawnych (INP PAN 2016), doktor nauk prawnych (UJ 2006), absolwentka WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000).
  Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej (Uniwersytet w Maastricht i Uniwersytet Warszawski), a także programu International Legal Studies Programme na Uniwersytecie w Antwerpii. Ponadto, absolwentka klasy fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Mielcu, a także studiów podyplomowych z zakresu Historii sztuki w Instytucie sztuki Polskiej Akademii Nauk (specjalizacja: historia muzyki).
  Laureatka wielu nagród za działalność naukową i publikacyjną. Autorka publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej, ochrony praw człowieka, a w szczególności prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.
  W latach 2000–2004 pracowała w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej jako specjalista z zakresu prawa Unii Europejskiej, następnie w latach 2004–2015 jako ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych, kolejno w latach 2015–2019 na stanowisku zastępcy dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a od 2019 r. jest członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.
  Od 2016 r. jest również adwokatem.
  Członkini międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń naukowych i zawodowych, w tym Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego i Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.
  Wybrane publikacje:
  1. Specyfika źródeł prawa w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości [w:] S. Biernat (red.), System prawa Unii Europejskiej, t. 1, Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2020, s. 1127–1169.
  2. Are the EU Member States still masters of the Treaties? The European Rule of Law concept as a means of limiting national authorities [w:] T. Drinóczi, A. Bień-Kacała (red.), Rule of Law, Common Values, and Illiberal Constitutionalism. Poland and Hungary within the European Union, Routledge 2020, s. 194–216.
  3. (z M. Wróblewskim) Poland [w:] J.J. Rijpma (red.), The New EU Data Protection Regime: Setting Global Standards for the Right to Personal Data Protection, Eleven Int. Publ, s. 477–496.
  4. Protection of personal data of crime victims in European Union Law – latest developments, Polish Yearbook of International Law 2018, s. 209–228.
  5. Der Rang und die Wirkung der EMRK in der polnischen Rechtsordnung [w:] Der Rang und der Wirkung der EMRK in der polnischen, deutschen und österreichischen Rechtsordnung, red. M. Wyrzykowski, wyd. Beck 2019.
  6. (z M. Wróblewskim), Roszczenia cywilnoprawne dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego” [w:] A. Sieradzka, M. Wieczorek (red.), Monitoring zgodny z RODO, Beck Warszawa 2020, s. 149–162.
  7. (z M. Wróblewskim) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych [w:] D. Lubasz (red.), Ochrona danych osobowych. Meritum, Warszawa 2020, s. 915–978.
  8. (z M. Wróblewskim, M. Gumularzem i P. Kozik) Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z uwzględnieniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 [w:] D. Lubasz (red.), Ochrona danych osobowych. Meritum, Warszawa 2020, s. 1208–1455.
  9. (m.in. z A. Sakowiczem i M. Mrowickim) Artykuł 8, Artykuł 11 i Artykuł 14 [w:] J. Kosonoga (red.), Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz Orzeczniczy za rok 2019, wyd. Elipsa, Warszawa 2020, s. 224–276.
  10. Rola organów nadzoru oraz ich kompetencje względem administratorów danych [w:] T. Banyś (red.), Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo, wyd. Presscom, Warszawa 2020, s. 277–312.
  11. Główne problemy naruszenia zasady praworządności w Polsce w okresie dialogu politycznego 2015-2017. Ocena Komisji Europejskiej [w:] J. Barcz, A. Grzelak, R. Szyndlauer (wybór i oprac.), Problem praworządności w Polsce w świetle dokumentów Komisji Europejskiej. Okres „dialogu politycznego” 2016-2017, Warszawa 2020, s. 65–86.
  12. Redaktor i współautorka Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz, Warszawa 2019.
  13. Kadrowa reforma Sądu Najwyższego jako odpowiedź na problemy wymiaru sprawiedliwości – próba nieudolna [w:] Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott, W. Źurek, Konstytucja, praworządność, władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce, Warszawa 2019, s. 156–181.
  14. Redaktor i współautorka książki Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze, Warszawa 2019.
  15. Współautorka komentarza pod red. M. Gumularz, K. Kozieł, P. Kozik (red.), Ustawa o ochronie danych osobowych. Przepisy wdrażające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Komentarz, Warszawa 2018.
  16. Główne problemy naruszenia zasady praworządności w Polsce podniesione przez Komisję Europejską [w:] J. Barcz, A. Zawidzka-Łojek (red.), Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne, Warszawa 2018, s. 57–72.
  17. Odpowiedź Polski na czwarte zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie praworządności [w:] J. Barcz, A. Zawidzka-Łojek (red.), Sądowe mechanizmy ochrony praworządności w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Warszawa 2018, s. 107–136.
  18. Dyrektywa 2016/680 (tzw. dyrektywa policyjna) – jej cele, zasady i problemy z implementacją do prawa krajowego [w:] A. Ligocka, M. Małolepszy (red.), Transgraniczne pozyskiwanie informacji i ich wykorzystanie na przykładzie współpracy polskich i niemieckich organów ścigania, Poznań 2018, s. 113–126.
  19. Współpraca między organami ochrony danych osobowych w obszarze współpracy policyjnej i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych – nadchodzące wyzwania prawne [w:] E. Bielak-Jomaa, U. Góral (red.), Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne, Warszawa 2018, s. 63–82.
  20. Czy rejestr domen prowadzących nielegalną działalność hazardową może naruszać prawa człowieka? [w:] A. Sołtys, M. Taborowski (red.), Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2018, s. 307–326.

  Czytaj więcej
 • Agnieszka Grzelak

  Agnieszka Grzelak
  ORCID: 0000-0002-5867-8135
  Professor extraordinarius at the Kozminski University in Warsaw, doctor habilitated of laws (Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences 2016), doctor of laws (Jagiellonian University in Krakow, 2006), law degree from the Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Krakow (2000).
  She completed postgraduate courses in European integration (University of Maastricht and University of Warsaw), and International Legal Studies Programme at the University of Antwerp. Moreover, she completed the Second-Degree State Musical School in Mielec in piano, as well as a postgraduate course in the History of Art at the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences (specialisation: history of music).
  She received many awards for her academic activity and publications. Author of publications in the field of European Union law, human rights protection, in particular the right to privacy and personal data protection.
  In 2000–2004, she worked at the Office of the Committee for European Integration as an expert in EU law, then in 2004–2015 as a legislation expert at the Bureau of Research of the Sejm, in 2015–2019 as vice-director of the Constitutional, International and European Law Team at the Office of the Polish Ombudsman, since 2019 she has been a member of the Supreme Court Research and Analyses Office.
  Since 2016, she has also been an advocate.
  Member of international and domestic academic and professional associations, including the Polish Association of European Law and Professor Zbigniewa Hołda Association.
  Selected publications:
  1. Specyfika źródeł prawa w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości [w:] S. Biernat (red.), System prawa Unii Europejskiej, t. 1, Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2020, s. 1127–1169.
  2. Are the EU Member States still masters of the Treaties? The European Rule of Law concept as a means of limiting national authorities [w:] T. Drinóczi, A. Bień-Kacała (red.), Rule of Law, Common Values, and Illiberal Constitutionalism. Poland and Hungary within the European Union, Routledge 2020, s. 194–216.
  3. (z M. Wróblewskim) Poland [w:] J.J. Rijpma (red.), The New EU Data Protection Regime: Setting Global Standards for the Right to Personal Data Protection, Eleven Int. Publ, s. 477–496.
  4. Protection of personal data of crime victims in European Union Law – latest developments, Polish Yearbook of International Law 2018, s. 209–228.
  5. Der Rang und die Wirkung der EMRK in der polnischen Rechtsordnung [w:] Der Rang und der Wirkung der EMRK in der polnischen, deutschen und österreichischen Rechtsordnung, red. M. Wyrzykowski, wyd. Beck 2019.
  6. (z M. Wróblewskim), Roszczenia cywilnoprawne dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego” [w:] A. Sieradzka, M. Wieczorek (red.), Monitoring zgodny z RODO, Beck Warszawa 2020, s. 149–162.
  7. (z M. Wróblewskim) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych [w:] D. Lubasz (red.), Ochrona danych osobowych. Meritum, Warszawa 2020, s. 915–978.
  8. (z M. Wróblewskim, M. Gumularzem i P. Kozik) Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z uwzględnieniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 [w:] D. Lubasz (red.), Ochrona danych osobowych. Meritum, Warszawa 2020, s. 1208–1455.
  9. (m.in. z A. Sakowiczem i M. Mrowickim) Artykuł 8, Artykuł 11 i Artykuł 14 [w:] J. Kosonoga (red.), Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz Orzeczniczy za rok 2019, wyd. Elipsa, Warszawa 2020, s. 224–276.
  10. Rola organów nadzoru oraz ich kompetencje względem administratorów danych [w:] T. Banyś (red.), Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo, wyd. Presscom, Warszawa 2020, s. 277–312.
  11. Główne problemy naruszenia zasady praworządności w Polsce w okresie dialogu politycznego 2015-2017. Ocena Komisji Europejskiej [w:] J. Barcz, A. Grzelak, R. Szyndlauer (wybór i oprac.), Problem praworządności w Polsce w świetle dokumentów Komisji Europejskiej. Okres „dialogu politycznego” 2016-2017, Warszawa 2020, s. 65–86.
  12. Redaktor i współautorka Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz, Warszawa 2019.
  13. Kadrowa reforma Sądu Najwyższego jako odpowiedź na problemy wymiaru sprawiedliwości – próba nieudolna [w:] Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott, W. Źurek, Konstytucja, praworządność, władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce, Warszawa 2019, s. 156–181.
  14. Redaktor i współautorka książki Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze, Warszawa 2019.
  15. Współautorka komentarza pod red. M. Gumularz, K. Kozieł, P. Kozik (red.), Ustawa o ochronie danych osobowych. Przepisy wdrażające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Komentarz, Warszawa 2018.
  16. Główne problemy naruszenia zasady praworządności w Polsce podniesione przez Komisję Europejską [w:] J. Barcz, A. Zawidzka-Łojek (red.), Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne, Warszawa 2018, s. 57–72.
  17. Odpowiedź Polski na czwarte zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie praworządności [w:] J. Barcz, A. Zawidzka-Łojek (red.), Sądowe mechanizmy ochrony praworządności w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Warszawa 2018, s. 107–136.
  18. Dyrektywa 2016/680 (tzw. dyrektywa policyjna) – jej cele, zasady i problemy z implementacją do prawa krajowego [w:] A. Ligocka, M. Małolepszy (red.), Transgraniczne pozyskiwanie informacji i ich wykorzystanie na przykładzie współpracy polskich i niemieckich organów ścigania, Poznań 2018, s. 113–126.
  19. Współpraca między organami ochrony danych osobowych w obszarze współpracy policyjnej i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych – nadchodzące wyzwania prawne [w:] E. Bielak-Jomaa, U. Góral (red.), Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne, Warszawa 2018, s. 63–82.
  20. Czy rejestr domen prowadzących nielegalną działalność hazardową może naruszać prawa człowieka? [w:] A. Sołtys, M. Taborowski (red.), Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2018, s. 307–326.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.