Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Europejski Przegląd Sądowy 7/2016

  Krzysztof Rokita, Niezależność organów ochrony danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych
  W kwietniu 2016 r. zostało uchwalone ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Zastępuje ono dotychczas obowiązującą dyrektywę 95/46/WE i będzie stanowić podstawowy akt prawny w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 6/2016

  dr Joanna Wegner-Kowalska, Europejska współpraca administracyjna w projekcie reformy kodeksu postępowania administracyjnego
  W czerwcowym numerze EPS polecamy artykuł dr Joanny Wegner-Kowalskiej dotyczący europejskiej współpracy administracyjnej w projekcie reformy kodeksu postępowania administracyjnego.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 5/2016

  dr Marcin Rulka, Wpływ dorobku Komisji Weneckiej na prawodawstwo krajowe
  W majowym numerze EPS chcemy zwrócić uwagę na interesujący artykuł pt. „Wpływ dorobku Komisji Weneckiej na prawodawstwo krajowe”, którego przedmiotem jest wpływ opinii KW na prawodawstwo państw będących jej członkami. Formalnie niewiążąca opinia może mieć bowiem wpływ na krajowe rozwiązania prawne, nawet w przypadku zignorowania jej przez państwo, do którego jest skierowana.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 4/2016

  prof. Jan Barcz, Unia Europejska a Wielka Brytania – prawne aspekty porozumienia nakierowanego na zapobiegnięcie Brexitowi
  W kwietniowym numerze EPS polecamy godny uwagi, bardzo aktualny artykuł prof. Jana Barcza pt. „Unia Europejska a Wielka Brytania – prawne aspekty porozumienia nakierowanego na zapobiegnięcie Brexitowi”.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 3/2016

  prof. Monika Namysłowska, Dziesięć lat dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych
  W marcowym EPS zachęcamy do lektury interesującego artykułu prof. M. Namysłowskiej pt. „Dziesięć lat dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych”. Od uchwalenia dyrektywy 2005/29/WE upłynęła ponad dekada.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 2/2016

  Unijne prawo żywnościowe
  Lutowy numer EPS jest poświęcony wybranym aspektom unijnego prawa żywnościowego. Przełomowym wydarzeniem dla rozwoju unijnego prawa żywnościowego był tzw. kryzys BSE (choroby szalonych krów) z lat 90. XX w.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 1/2016

  prof. Marek K. Kolasiński, Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody powstałe w wyniku oddziaływania efektu parasola cenowego kartelu nad rynkiem w prawie UE
  W styczniowym numerze EPS zachęcamy do lektury ciekawego artykułu prof. Marka K. Kolasińskiego pt. „Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody powstałe w wyniku oddziaływania efektu parasola cenowego kartelu nad rynkiem w prawie UE”.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 12/2015

  Opinia 2/13 Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 11/2015

  Niemiecka ustawa o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz) w świetle prawa Unii Europejskiej

  W listopadowym numerze EPS godny polecenia jest przede wszystkim artykuł prof. Jana Barcza zatytułowany „Niemiecka ustawa o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz) w świetle prawa Unii Europejskiej”.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 10/2015

  Karta Praw Podstawowych UE

  Październikowy numer EPS jest kolejnym już tegorocznym monotematycznym numerem – tym razem poświęconym Karcie Praw Podstawowych UE.

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 9/2015

  Pozywanie przed sądami polskimi ambasady obcego państwa oraz dostarczanie dokumentów sądowych w świetle orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE

  Czytaj więcej
 • Europejski Przegląd Sądowy 8/2015

  W sierpniowym numerze „EPS” zachęcamy do lektury m.in. pierwszej części (cz. II w EPS nr 9) artykułu dr Moniki Niedźwiedź pt. „Ochrona prawna w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE – rozważania w świetle opinii Trybunału Sprawiedliwości 2/13 z 18.12.2014 r.”. W grudniu ub. r. Trybunał w Luksemburgu wydał opinię (2/13) w przedmiocie zgodności projektu umowy o przystąpieniu Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W opinii tej TS stwierdził, że porozumienie nie jest zgodne ani z art. 6 ust. 2 Traktatu o UE, ani z Protokołem nr 8 dotyczącym art. 6 ust. 2 TUE w sprawie przystąpienia Unii do EKPCz. Opinia ta wywołała żywą dyskusję w doktrynie, a tym przede wszystkim pytanie: co dalej w kwestii przystąpienia Unii do Konwencji?
  Dwuczęściowy jest również artykuł Agnieszki Jabłonowskiej (EPS nr 8 i nr 9) dotyczący ugody patentowej zawieranej w sektorze farmaceutycznym w świetle prawa konkurencji UE. Od 10 lat utrzymuje się na wysokim poziomie (czyli od czasu wydania przez Komisję Europejską decyzji w sprawie AstraZeneca) zainteresowanie branżą farmaceutyczną unijnych organów ochrony konkurencji. Priorytetowym zagadnieniem stały się w tej kwestii ugody patentowe zawierane przez producentów leków innowacyjnych i generycznych, które w ocenie KE mogą naruszać art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
  W dalszej części nowego numeru EPS polecamy przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka za lata 2011–2014 poświęcony zakazowi karania bez podstawy prawnej. Zawarty w art. 7 EKPCz zakaz karania bez podstawy prawnej to jeden z niekwestionowanych kanonów nowoczesnego prawa karnego. Tymczasem we wspomnianych Trybunał w Strasburgu 18 razy konstatował złamanie wspomnianego art. 7.

  Czytaj więcej
 • EPS 7/2015

  Lipcowy numer EPS jest godnym polecenia numerem w całości poświęconym Prawu ochrony konkurencji w Polsce i Unii Europejskiej.

  Czytaj więcej
 • EPS 1/2012

  Zgodnie z utrwalonym poglądem Trybunału Sprawiedliwości, prawa podstawowe stanowią część zasad ogólnych prawa UE. Status tych zasad w ramach unijnego porządku prawnego nigdy jednak nie został precyzyjnie dookreślony. 

  Czytaj więcej
 • EPS 2/2012

  Projekt regulacji prawnej dotyczącej wstępnego badania skargi kasacyjnej w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym jest zagadnieniem analizowanym przez prof. dr. hab. Zbigniewa Kmiecika na łamach lutowego numeru EPS. 

  Czytaj więcej
 • EPS 3/2012

  Traktat Lizboński wprowadził istotne zmiany w unijnym prawie pochodnym, wynikające z likwidacji poprzedniej struktury trójfilarowej i przekształcenia Unii Europejskiej w spójną organizację międzynarodową. 

  Czytaj więcej
 • EPS 4/2012

  Coraz liczniejsza staje się obecnie grupa państw, które przyjmują programy łagodzenia kar (leniency), służące zwalczaniu m.in. porozumień kartelowych zawieranych między konkurentami. 

  Czytaj więcej
 • EPS 5/2012

  Polska podpisała konwencję ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnością (konwencja KPON) prawie 4 lata temu. 

  Czytaj więcej
 • EPS 6/2012

  W Polsce stosunek ustawodawcy do karalności zniesławienia wyraża art. 212 kodeksu karnego. 

  Czytaj więcej
 • EPS 7/2012

  Problemy wiążące się ze stosowaniem tymczasowego aresztowania w związku z europejskim nakazem aresztowania (ENA) muszą być analizowane odrębnie w odniesieniu do sytuacji, w której potrzeba zastosowania tego środka zapobiegawczego zachodzi w związku z wystąpieniem przez właściwy sąd polski do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej, oraz w odniesieniu do przypadku gdy chodzi o stosowanie tego środka zapobiegawczego w związku z wystąpieniem o przekazanie przez państwo członkowskie do właściwego sądu polskiego. 

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.