Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • EPS 8/2012

  Pomoc państwa to istotne narzędzie stymulacji gospodarki, jakim dysponują organy państw członkowskich UE. Procedura przyznania pomocy państwa jest jednak zazwyczaj długotrwała i wieloetapowa, co wynika z faktu, że jest ona regulowana zarówno przez prawo krajowe, jak i prawo unijne. 

  Czytaj więcej
 • EPS 9/2012

  Wkrótce po przystąpieniu Unii Europejskiej do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, przesądzonym w Traktacie z Lizbony, rozpoczęły się negocjacje umowy akcesyjnej. 

  Czytaj więcej
 • EPS 10/2012

  11.10.2011 r. został ogłoszony Common European Sales Law, czyli Instrument Opcjonalny. Prawną podstawą projektu jest art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

  Czytaj więcej
 • EPS 11/2012

  Wyrok wydany przez niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny 12.09.2012 r. ma podwójne znaczenie. Otworzył bowiem drogę do ratyfikowania przez RFN Traktatu ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilności, co było – ze względu na zakres udziału Niemiec w finansowaniu EMS – warunkiem wejścia tego Traktatu w życie. 

  Czytaj więcej
 • EPS 12/2012

  Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego regulujące postępowanie odwoławcze wymagają nowelizacji w celu ustanowienia bardziej elastycznej, odpowiadającej standardom europejskim, formuły środków odwoławczych w ramach administracyjnego toku instancji. 

  Czytaj więcej
 • EPS 1/2013

  Zgodnie z art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej „zapewnia (…) poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów”. 

  Czytaj więcej
 • EPS 3/2013

  Szeroko pojęta problematyka praw człowieka jest ważnym elementem stosunków międzynarodowych. Dotyczy to zarówno systemu uniwersalnego, czyli funkcjonującego w ramach ONZ, jak i regionalnego działającego w ramach Rady Europy. 

  Czytaj więcej
 • EPS 2/2013

  Zarzut niezgodności oparcia wyroku skazującego na odczytanych protokołach zeznań złożonych przez świadków w postępowaniu toczącym się przed sądem  

  Czytaj więcej
 • EPS 4/2013

  W literaturze od dawna formułuje się potrzebę stworzenia prawa z patentu, którego zasięg terytorialny pozostawałby powiązany z obszarem Unii Europejskiej. 

  Czytaj więcej
 • EPS 5/2013

  W 2012 r. została przeprowadzona dalekosiężna reforma reguł postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, obejmująca kilka ważnych modyfikacji Statutu, a także ustanowienie nowego regulaminu postępowania przed TS. 

  Czytaj więcej
 • EPS 6/2013

  Przesłanka podobieństwa sytuacji, w jakiej znajdują się jednostki, ma kluczowe znaczenie zarówno dla praktyki stosowania, jak i zakresu gwarancji wynikającej z zakazu dyskryminacji.

  Czytaj więcej
 • EPS 7/2013

  Podstawową regulacją prawną, która określa zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

  Czytaj więcej
 • EPS 8/2013

  20.07.2012 r. weszła w życie ustawa z 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP.

  Czytaj więcej
 • EPS 9/2013

  W doktrynie praw człowieka wyodrębnienie tzw. generacji praw ma swoją tradycję i bez przesady można twierdzić, 
  że środowisko naukowe – pomimo pewnych obiekcji – ostatecznie zaakceptowało tę propozycję systematyzacji wspomnianych praw.

  Czytaj więcej
 • EPS 10/2013

  Artykuł 38 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka określa, że Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpoznaje skargę 
  z udziałem przedstawicieli stron postępowania i może, jeżeli okaże się to potrzebne, przeprowadzić dochodzenie, które 
  ma pomóc w ustaleniu faktów.

  Czytaj więcej
 • EPS 11/2013

  Ubój rytualny jest regulowany jednocześnie w ramach przepisów dotyczących sposobu prowadzenia gospodarczego uboju zwierząt (na poziomie prawa UE) oraz w ramach konstytucyjnie umocowanej zasady swobody religii i jej praktykowania 
  (co nie podlega właściwości prawa unijnego).

  Czytaj więcej
 • EPS 12/2013

  Celem Traktatu o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej – podpisanego przez przedstawicieli prawie wszystkich państw członkowskich UE (za wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Czech) na początku marca 2012 r. – jest przeciwdziałanie kryzysowi zadłużenia trwającemu od ponad 3 lat w Unii Europejskiej.

  Czytaj więcej
 • EPS 1/2014

  Europejski Przegląd Sądowy świętuje swój jubileusz. W dotychczasowej historii, poczynając od października 2005 r., ukazało się w naszym czasopiśmie ok. 1200 artykułów, glos, przeglądów orzecznictwa sądów europejskich i polskich, esejów i recenzji.

  Czytaj więcej
 • EPS 2/2014

  Jednym z głównych celów Unii Europejskiej na początku XXI w. jest konstruowanie wspólnej Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, czyli obszaru „bez granic wewnętrznych, w którym zagwarantowana jest swoboda przepływu osób, w powiązaniu z właściwymi środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji, 
  jak i zapobiegania i zwalczania przestępczości”.

  Czytaj więcej
 • EPS 3/2014

  4.07.2012 r. zostało oficjalnie przyjęte rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.