Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • EPS 4/2014

  Obowiązek wykładni prawa krajowego, zgodnie z prawem UE (obowiązek wykładni zgodnej), stanowi wykształcony 
  w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości instrument służący zapewnieniu efektywności prawa unijnego w krajowych porządkach prawnych.

  Czytaj więcej
 • EPS 5/2014

  28.06.2013 r. Rada Europejska podjęła decyzję (2013/312/UE), dokonując alokacji miejsc w Parlamencie Europejskim na kadencję 2014–2019. Jest to decyzja istotna i interesująca, po raz pierwszy bowiem system alokacji miejsc odbywa się według reguł ustanowionych na mocy Traktatu z Lizbony (nowego pakietu lizbońskiego).

  Czytaj więcej
 • EPS 6/2014

  Trybunał Sprawiedliwości sformułował zasadę efektywnej ochrony sądowej jako zasadę ogólną prawa unijnego. Stało się tak na długo przed nadaniem mocy obowiązującej Karcie Praw Podstawowych UE, która w art. 47 skodyfikowała tę zasadę w jej prawnopodmiotowym aspekcie.

  Czytaj więcej
 • EPS 7/2014

  Poszczególne systemy prawne różnią się od siebie w postrzeganiu skutków, jakie w obrębie stosunku obligacyjnego wywołuje zaspokojenie roszczenia wierzyciela przez osobę trzecią.

  Czytaj więcej
 • EPS 8/2014

  W styczniu 2014 r. niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht) zadał Trybunałowi Sprawiedliwości pierwsze w swojej historii pytanie prejudycjalne (sprawa programu OMT lub sprawa Gauweiler).

  Czytaj więcej
 • EPS 9/2014

  W majowym „Europejskim Przeglądzie Sądowym” zamieszczone zostało krótkie sprawozdanie z wizyty członków Trybunału Sprawiedliwości w Polsce na zaproszenie Trybunału Konstytucyjnego.

  Czytaj więcej
 • EPS 10/2014

  Podpisanie Układu o stowarzyszeniu Ukrainy z Unią Europejską nastąpiło w dwóch etapach – 21.03.2014 r. i 27.06.2014 r. 
  w dramatycznych okolicznościach politycznych, zagrożenia integralności terytorialnej i niezawisłości politycznej Ukrainy.

  Czytaj więcej
 • EPS 11/2014

  Gdy 18.12.2012 r. Polska podpisywała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z 2011 r., zgłosiła dwa zastrzeżenia i jedną deklarację interpretacyjną.

  Czytaj więcej
 • EPS 12/2014

  21.12.2013 r. wszedł w życie nowy unijny pakiet legislacyjny, który będzie stanowić podstawę wdrażania funduszy unijnych w latach 2014–2020.

  Czytaj więcej
 • EPS 1/2015

  W styczniowym numerze „Europejskiego Przeglądu Sądowego” zachęcamy do lektury m.in. artykułu prof. Jacka Napierały 
  pt. „Societas Unius Personae – projekt dyrektywy w sprawie jednoosobowych spółek z o.o.”

  Czytaj więcej
 • EPS 2/2015

  W lutowym numerze EPS czytelnicy powinni się zapoznać z ciekawym artykułem Błażeja Kuźniackiego pt. „Niezgodność polskich przepisów o podatkowych grupach kapitałowych z zasadą dyskryminacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości”.

  Czytaj więcej
 • EPS 3/2015

  W marcowym EPS zwraca uwagę interesujący artykuł prof. Sławomira Dudzika pt. „Gospodarowanie częstotliwościami radiowymi w prawie Unii Europejskiej”.

  Czytaj więcej
 • EPS 4/2015

  W kwietniowym numerze EPS zachęcamy do lektury artykułu prof. Hanny Gronkiewicz-Waltz pt. „Ewolucja koncepcji europejskiego nadzoru bankowego”.

  Czytaj więcej
 • EPS 5/2015

  Majowy numer „EPS” jest kolejnym numerem specjalnym z dominującym tematem przewodnim, jakim jest tym razem dostęp do informacji w świetle prawa Unii Europejskiej, czyli zagadnieniem nader aktualnym i wzbudzającym duże zainteresowanie.

  Czytaj więcej
 • EPS 6/2015

  W najnowszym, czerwcowym numerze EPS polecamy m.in. artykuł Michała Krajewskiego dotyczący oceny wyłączenia dopuszczalności skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE na nieważność aktu ustawodawczego o charakterze generalnym, składanej przez skarżącego nieuprzywilejowanego na podstawie art. 263 ak. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w świetle wymogów prawa do skutecznej ochrony sądowej wyrażonego w art. 47 Karty Praw Podstawowych UE.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.