Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Ryszard Paweł Krawczyk

  dr Ryszard Paweł Krawczyk
  Uniwersytet Łódzki
  ORCID – 0000-0002-7068-0676.

  Starszy wykładowca w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1993 r. prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi. W latach 2007–2012 przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Autor ponad 160 opracowań naukowych, artykułów i glos.
  Odbył staże naukowe: Kijów (1991 r. – 6 miesięcy), Szeged (1993 r. – 2 miesiące). Trzykrotny laureat nagrody I stopnia z publikacje naukowe Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (2010–2018).
  Zainteresowania to: prawo konstytucyjne, finansowe oraz samorządowe.

  Publikacje (2016–2018)
  1. Ryszard P. Krawczyk, Problem najwyższego organu kontroli państwowej u progu tworzenia państwowości polskiej po I wojnie światowej [w:] Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100 rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego, red A. Domańska i A. Michalak, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2018, ss. 79–115
  2. Ryszard P. Krawczyk, Recenzja książki „Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego, red naukowa M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Warszawa 2018, ss.394, [w:] „Finanse Komunalne” 2018/12, s. 74–78.
  3. Ryszard P. Krawczyk, Recenzja książki Tomasz Srokosz, „Koncesja komunalna”, Warszawa 2016. s. 232 [w:] „Finanse Komunalne” 2017/ 1–2
  4. Ryszard P. Krawczyk, Parlamentinė Ministrų Tarybos kontrolė, vykdyta Lenkijos seimo plenarinių posėdžiųmetu, atsižvelgiant į 1997 metų Lenkijos Respublikos Konstituciją
  5. Ryszard P. Krawczyk, Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego u progu nowego okresu finansowania z UE [w:] Zarządzanie publiczne. Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym, red. A. Kołodziejska, A. Korzeniowska-Polak, „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, tom XVIII, z. 2, część I, Łódź-Warszawa 2017
  6. Ryszard P. Krawczyk, Samodzielność samorządu terytorialnego – realizacja zadań publicznych a swoboda zawierania umów [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Zasada suwerenności. Problemy wybrane, księga dedykowana Profesorowi Michałowi Domagale, red. A. Domańska, K. Skotnicki, Łódź 2017, s. 59–85.
  7. Ryszard P. Krawczyk, Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym, red. D. Górecki, Łódź 2017, s. 85–100.
  8. Ryszard P. Krawczyk – Absolutorium komunalne – czym być powinno i czym nie jest, s. 225–255 [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiąta rocznicę urodzin, red. K. Skotnicki, K. Składowski, A. Michalak, Łódź 2016.
  9. Ryszard P. Krawczyk, Problem skuteczności rozwiązań prawnych zapobiegających nadmiernemu zadłużaniu się samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2016/12, s. 5–20.
  10. Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, red. R.P. Krawczyk, A. Borowicz, Łódź 2016, s. 1–423.
  11. Ryszard P. Krawczyk, Samodzielność w praktyce działania samorządu terytorialnego oraz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, s. 43–97 [w:] Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, red. R.P. Krawczyk, A. Borowicz, Łódź 2016.
  12. Ryszard P. Krawczyk, Lenkijos Seimo plenariniu posedziu metu vykdyta parlamentine Ministru Tarybos kontrole pagal 1997 metu Lenkijos Respublikos Konstitucją, s. 58–86 [w:] Lietuvos IR Lenkijos Konstituciones Teises Aktualijos: Parlamentas, Vilniaus Universitetas 2016.

  Udział w konferencjach międzynarodowych w 2018 r.
  1. Medzinarodna vedecka konferencja – „Organizacja sudnej moci v Polskiej republike, Ceskej republike a Slovenskej republike (ustavne vychodiska a ich presadzovanie v ustano-politickej praxi)”, organizator: Prevnicka fakulteta Univwrsity Pavla Jozefa Safarika w Kosicach oraz Facultas Iuridica Universitas Comeniana Bratislaviensis, Kosice 17–18 maja 2018 r.
  Artykuł do publikacji: Kariera zawodowa sędziego w Polsce po roku 2017.
  2. Konferencja polsko-litewska, Łódź 24–27 czerwca 2018 r., organizator: Katedra Prawa Konstytucyjnego UŁ.
  Artykuł do publikacji: Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad samorządem.

  Udział w konferencjach krajowych w 2018 r.
  1. Ogólnopolska Konferencja naukowa, Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 19–20 października 2018 r.; wygłoszenie referatu: Zasada pomocniczości
  Artykuł złożony do publikacji: Konstytucyjna zasada pomocniczości.
  2. Konferencja organizowana przez: „Finanse Komunalne”, Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Katedrę Prawa Konstytucyjnego UŁ, Warszawa, 8 października 2018 r.
  Wygłoszenie referatu: Obejście prawa przez jednostki samorządu terytorialnego ujawniane podczas kontroli regionalnych izb obrachunkowych.
  Artykuł do publikacji: Obejście prawa przez jednostki samorządu terytorialnego ujawniane podczas kontroli regionalnych izb obrachunkowych, opublikowany w: „Finanse Komunalne” 2019/3.
  3. Konferencja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, Łódź, 19 listopada 2018 r.
  Publikacja: Problem najwyższego organu kontroli państwowej u progu tworzenia państwowości polskiej po I wojnie światowej [w:] Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100 rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego, red A. Domańska, A. Michalak, Łódź 2018, ss. 79 – 115.

  Czytaj więcej
 • Stanisław Srocki

  doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu w Białymstoku; prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; były delegat Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego w województwie białostockim; członek Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (1991–1994); wiceprzewodniczący i przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (1998–2008); arbiter Urzędu Zamówień Publicznych (1995–2004); członek Kolegium Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a następnie Rady Zamówień Publicznych (2002–2008), wiceprzewodniczący tej Rady (2006–2008); członek kolegium redakcyjnego „Finansów Komunalnych”.

  Czytaj więcej
 • Mirosław Stec

  Prof. zw. dr hab. Mirosław Stec
  Uniwersytet Jagielloński
  Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego
  Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego

  Jest współtwórcą reform ustrojowych w sferze samorządu terytorialnego i administracji publicznej. W latach 1990–1991 był delegatem Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego w województwie krakowskim, a następnie (1991–1994) wiceministrem w rządzie Hanny Suchockiej, odpowiedzialnym za samorząd i terytorialną administrację rządową. Współtwórca (1992) regionalnych izb obrachunkowych. Ekspert Komisji Konstytucyjnej (1996–1997) w zakresie samorządu terytorialnego. Kierownik zespołu, który przygotował w latach 1997–1998 dla rządu Jerzego Buzka koncepcję i projekty ustaw tworzących ustrój nowych województw. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej od początku jej istnienia i członek Rady Szkoły, a w latach 2011–2016 jej przewodniczący. W latach 1999–2005 przewodniczący Rady Służby Cywilnej, a w latach 2008–2017 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. W latach 2011–2018 przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. 

  Jest redaktorem naczelnym „Finansów Komunalnych” (od 1995 r.) i „Przeglądu Legislacyjnego” (2011–2018), członkiem kolegiów redakcyjnych: „Kwartalnika Prawa Prywatnego”, „Samorządu Terytorialnego”, „Casusu” i „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych”. 
  Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
  Zainteresowania naukowe to: prawo samorządu terytorialnego, ustrojowe prawo administracyjne, publiczne prawo gospodarcze, a także: prawo handlowe, prawo papierów wartościowych, prawo umów gospodarczych oraz prawo transportowe.
  Jest autorem 3 monografii, blisko 100 artykułów naukowych, redaktorem tomów Systemu Prawa Handlowego: t. 4 – Prawo instrumentów finansowych i t. 5 Prawo umów handlowych, współredaktor podręcznika Prawo gospodarcze prywatne. 

  Publikacje (2015-2018)

  1. Mirosław Stec, Marek Mączyński, Zakres i charakter zadań samorządu województwa a sfera użyteczności publicznej, „Kontrola Państwowa” 2016/1, s. 122–143.

  2. Mirosław Stec, Ewolucja nieograniczonej odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za szkody na osobie pasażera w prawie konwencyjnym, Usus magister est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, Warszawa 2016, s. 245–257.

  3. Mirosław Stec, Marek Mączyński (red.), Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2016.

  4. Mirosław Stec, U źródeł zasady zespolenia w administracji publicznej, Misja publiczna. Wspólnota. Państwo, Studia z prawa i administracji, Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, t. I, Wrocław 2016, s. 469–483.

  5. Mirosław Stec, Konosament [w:] System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, red. M. Stec, Warszawa 2016, s. 671–692.

  6. Mirosław Stec, Dowody składowe [w:] System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, red. M. Stec, Warszawa 2016, s. 733–748.

  7. Mirosław Stec (red.), System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, Warszawa 2016.

  8. Mirosław Stec, Ochrona pasażera w transporcie morskim i w żegludze śródlądowej w świetle Rozporządzenia (UE) nr 1177/ 2010 Parlamentu Europejskiego i Rady, Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 1403–1415.

  9. Mirosław Stec, Stefan Płażek (red.), Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, Warszawa 2017.

  10. Mirosław Stec, Założenia aksjologiczne rządowego procesu legislacyjnego i ich realizacja, Aksjologia prawa administracyjnego, t. I, Warszawa 2017, s. 345–360.

  11. Mirosław Stec, Umowy transportowe [w:] System Prawa Handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, red. M. Stec, Warszawa 2017, s. 1647–1694.

  12. Mirosław Stec (red.), System Prawa Handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, Warszawa 2017.

  13. Mirosław Stec, O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektórych pojęć w zakresie samorządowych zadań  i kompetencji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017/3, s. 33–47.

  14. Mirosław Stec, Recenzja książki C. Banasińskiego i K. Jaroszyńskiego „Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz”, „Finanse Komunalne” 2018/5, s. 75–77. 

  15. Mirosław Stec, O trybie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady, Qui bene dubitat, bene sciet, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018, s. 747–760.

  16. Mirosław Stec, Umowa przewozu [w:] System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2018, s. 1045–1126.

  17. Mirosław Stec, Umowy nienazwane w działalności transportowej [w:] System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, red. W. Katner, Warszawa 2018, s. 577–622.

  18. Mirosław Stec, Wpływ nowych zasad zarzadzania mieniem państwowym na kształt rady nadzorczej i zarządu spółki komunalnej, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość, Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa, Wrocław 2018, s. 371–387.

  19. Mirosław Stec, Pojęcie imprezy turystycznej w nowej – europejskiej i polskiej – regulacji normatywnej, Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 2018, s. 1069–1085.

  20. Mirosław Stec, Pojęcie i przesłanki uzyskania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady. Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Kraków 2018, s. 493–509. 

  21. Mirosław Stec, Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady. Societas et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, Poznań 2018, s. 589–605.

  22. Teresa Mróz i Mirosław Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2018.

  Czytaj więcej
 • Zbigniew K. Wójcik

  dr Zbigniew K. Wójcik
  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
  Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii

  W roku 1976 ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku administracja, a następnie Studia Podyplomowe w zakresie nadzoru i kontroli finansów samorządu terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 1997 r. na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.
  W latach 1990–1991 był delegatem w województwie rzeszowskim Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego (prof. Jerzego Regulskiego); członkiem zespołu ministerialnego opracowującego projekt ustawy o samorządzie powiatowym (1990). Od 1993 r. jest prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, a od 1998 r. członkiem Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

  Czytaj więcej
 • Luiza Budner-Iwanicka

  Luiza Budner-Iwanicka
  Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek prawo), a także doktorantką w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG oraz radcą prawnym. Od 21 lat nieprzerwanie związana zawodowo z Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku, gdzie pełniła funkcję zastępcy Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego dla Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, inspektora kontroli gospodarki finansowej, członka Kolegium Izby, a od 1.06.2011 r. pełni funkcję Prezesa Izby.

  Wybrane publikacje
  1. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego [w:] Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego. Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych, praca zbiorowa, red. J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2014.
  2. Reforma finansowania edukacji przedszkolnej w Polsce – założenia i cele finansowego wsparcia gmin oraz dylematy prawne związane z jego wdrażaniem [w:] Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, praca zbiorowa, red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2015.
  3. Sprzedaż zwrotna nieruchomości jako niestandardowy instrument finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do ograniczeń samodzielności finansowej w zakresie zadłużania się jst [w:] Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Problemy praktyczne, praca zbiorowa, red. J. Gliniecki, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2016.
  4. Realizacja przez jednostki samorzadu terytorialnego dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w ocenie regionalnych izb obrachunkowych [w:] Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku, praca zbiorowa, red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2017.
  5. Zaciąganie przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań długoterminowych – pojęcie limitu i upoważnienia określonego w uchwale budżetowej [w:] Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa. Bilans nadziei i postylaty na przyszłość, praca zbiorowa, red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2018.

  6. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w działalności opiniodawczej i nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych, ,,Finanse Komunalne” 2011/11.
  7. Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do ograniczeń samodzielności finansowej w zakresie zadłużania się tych jednostek, ,,Finanse Komunalne” 2017/11.
  8. Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2017 r. Omówienie Sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych złożonego do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ,,Finanse Komunalne” 2018/7–8.

  Czytaj więcej
 • Dariusz Renczyński

  Dariusz Renczyński
  W 1993 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W tym też roku podjął pracę w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej. W okresie od 1 września 2000 r. do 31 stycznia 2012 r. zajmował stanowisko naczelnika tego Wydziału. Z dniem 1 lutego 2012 r. został powołany na etatowego członka Kolegium Izby, a następnie wybrany uchwałą Kolegium Izby z 22 lutego 2012 r. jako jego reprezentant w Krajowej Radzie Regionalnych Izb Obrachunkowych. Od 15 sierpnia 2013 r. zastępca prezesa, a od 15 czerwca 2019 r. prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

  Czytaj więcej
 • Mirosław Stec

  Prof. zw. dr hab. Mirosław Stec

  Jagiellonian University

  Department of Private Economic Law

  Head of the Department of Local Self-Government Law

  Co-author of political reforms in the sphere of local self-government and public administration. In the years 1990–1991, delegate of the Government Plenipotentiary for Local Self-Government in the Cracow Voivodeship, and then (1991–1994), Deputy Minister in the government of Hanna Suchocka, responsible for local self-government and territorial government administration. Co-creator (1992) of Regional Chambers of Audit. Expert of the Constitutional Committee (1996–1997) in the field of local self-government. Head of the team that prepared the concept and draft bills creating the system of new voivodeships for the government of Jerzy Buzek in the years 1997–1998. Lecturer at the National School of Public Administration since its inception, member of the School Council, and its chairman in the years 2011–2016. In the years 1999–2005, Chairman of the Civil Service Council, whereas in the years 2008–2017, member of the Council of the Supreme Audit Office. In the years 2011–2018, chairman of the Legislative Council of the Prime Minister.

  Editor-in-chief of 'Finanse Komunalne' (as of 1995) and 'Przegląd Legislacyjny' (2011–2018), member of the editorial boards of ‘Kwartalnik Prawa Prywatnego’, ‘Samorząd Terytorialny”, ‘Casus” & ‘Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych’. 

  Awarded the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta.

  Scientific interests include: local self-government law, structural administrative law, public economic law, as well as commercial law, securities law, commercial contract law and transport law.

  Author of three monographs, nearly 100 scientific articles, editor of volumes of ‘System Prawa Handlowego’: vol. 4 - ‘Prawo instrumentów finansowych’ & vol. 5 - ‘Prawo umów handlowych’, co-editor of the textbook ‘Private Economic Law’ (‘Prawo Gospodarcze Prywatne’).

  Publications (2015-2018)

  1. Mirosław Stec, Marek Mączyński, Zakres i charakter zadań samorządu województwa a sfera użyteczności publicznej, „Kontrola Państwowa” 2016/1, s. 122–143.

  2. Mirosław Stec, Ewolucja nieograniczonej odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za szkody na osobie pasażera w prawie konwencyjnym, Usus magister est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, Warszawa 2016, s. 245–257.

  3. Mirosław Stec, Marek Mączyński (ed.), Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2016.

  4. Mirosław Stec, U źródeł zasady zespolenia w administracji publicznej, Misja publiczna. Wspólnota. Państwo, Studia z prawa i administracji, Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, t. I, Wrocław 2016, s. 469–483.

  5. Mirosław Stec, Konosament [in:] System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, red. M. Stec, Warszawa 2016, s. 671–692.

  6. Mirosław Stec, Dowody składowe [in:] System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, red. M. Stec, Warszawa 2016, s. 733–748.

  7. Mirosław Stec (ed.), System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, Warszawa 2016.

  8. Mirosław Stec, Ochrona pasażera w transporcie morskim i w żegludze śródlądowej w świetle Rozporządzenia (UE) nr 1177/ 2010 Parlamentu Europejskiego i Rady, Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 1403–1415.

  9. Mirosław Stec, Stefan Płażek (ed.), Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, Warszawa 2017.

  10. Mirosław Stec, Założenia aksjologiczne rządowego procesu legislacyjnego i ich realizacja, Aksjologia prawa administracyjnego, vol. I, Warszawa 2017, s. 345–360.

  11. Mirosław Stec, Umowy transportowe [in:] System Prawa Handlowego, vol. 5, Prawo umów handlowych, red. M. Stec, Warszawa 2017, s. 1647–1694.

  12. Mirosław Stec (ed.), System Prawa Handlowego vol . 5, Prawo umów handlowych, Warszawa 2017.

  13. Mirosław Stec, O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektórych pojęć w zakresie samorządowych zadań  i kompetencji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017/3, s. 33–47.

  14. Mirosław Stec, Recenzja książki C. Banasińskiego i K. Jaroszyńskiego „Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz”, „Finanse Komunalne” 2018/5, s. 75–77. 

  15. Mirosław Stec, O trybie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady, Qui bene dubitat, bene sciet, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018, s. 747–760.

  16. Mirosław Stec, Umowa przewozu [in:] System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, ed. J. Rajski, Warszawa 2018, s. 1045–1126.

  17. Mirosław Stec, Umowy nienazwane w działalności transportowej [in:] System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, red. W. Katner, Warszawa 2018, s. 577–622.

  18. Mirosław Stec, Wpływ nowych zasad zarzadzania mieniem państwowym na kształt rady nadzorczej i zarządu spółki komunalnej, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość, Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa, Wrocław 2018, s. 371–387.

  19. Mirosław Stec, Pojęcie imprezy turystycznej w nowej – europejskiej i polskiej – regulacji normatywnej, Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 2018, s. 1069–1085.

  20. Mirosław Stec, Pojęcie i przesłanki uzyskania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady. Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Kraków 2018, s. 493–509. 

  21. Mirosław Stec, Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady. Societas et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, Poznań 2018, s. 589–605.

  22. Teresa Mróz i Mirosław Stec (ed.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2018.

   

  Prof. zw. dr hab. Mirosław Stec

  Jagiellonian University

  Department of Private Economic Law

  Head of the Department of Local Self-Government Law

  Co-author of political reforms in the sphere of local self-government and public administration. In the years 1990–1991, delegate of the Government Plenipotentiary for Local Self-Government in the Cracow Voivodeship, and then (1991–1994), Deputy Minister in the government of Hanna Suchocka, responsible for local self-government and territorial government administration. Co-creator (1992) of Regional Chambers of Audit. Expert of the Constitutional Committee (1996–1997) in the field of local self-government. Head of the team that prepared the concept and draft bills creating the system of new voivodeships for the government of Jerzy Buzek in the years 1997–1998. Lecturer at the National School of Public Administration since its inception, member of the School Council, and its chairman in the years 2011–2016. In the years 1999–2005, Chairman of the Civil Service Council, whereas in the years 2008–2017, member of the Council of the Supreme Audit Office. In the years 2011–2018, chairman of the Legislative Council of the Prime Minister.

  Editor-in-chief of 'Finanse Komunalne' (as of 1995) and 'Przegląd Legislacyjny' (2011–2018), member of the editorial boards of ‘Kwartalnik Prawa Prywatnego’, ‘Samorząd Terytorialny”, ‘Casus” & ‘Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych’. 

  Awarded the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta.

  Scientific interests include: local self-government law, structural administrative law, public economic law, as well as commercial law, securities law, commercial contract law and transport law.

  Author of three monographs, nearly 100 scientific articles, editor of volumes of ‘System Prawa Handlowego’: vol. 4 - ‘Prawo instrumentów finansowych’ & vol. 5 - ‘Prawo umów handlowych’, co-editor of the textbook ‘Private Economic Law’ (‘Prawo Gospodarcze Prywatne’).

  Publications (2015-2018)

  1. Mirosław Stec, Marek Mączyński, Zakres i charakter zadań samorządu województwa a sfera użyteczności publicznej, „Kontrola Państwowa” 2016/1, s. 122–143.

  2. Mirosław Stec, Ewolucja nieograniczonej odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za szkody na osobie pasażera w prawie konwencyjnym, Usus magister est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, Warszawa 2016, s. 245–257.

  3. Mirosław Stec, Marek Mączyński (ed.), Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2016.

  4. Mirosław Stec, U źródeł zasady zespolenia w administracji publicznej, Misja publiczna. Wspólnota. Państwo, Studia z prawa i administracji, Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, t. I, Wrocław 2016, s. 469–483.

  5. Mirosław Stec, Konosament [in:] System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, red. M. Stec, Warszawa 2016, s. 671–692.

  6. Mirosław Stec, Dowody składowe [in:] System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, red. M. Stec, Warszawa 2016, s. 733–748.

  7. Mirosław Stec (ed.), System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, Warszawa 2016.

  8. Mirosław Stec, Ochrona pasażera w transporcie morskim i w żegludze śródlądowej w świetle Rozporządzenia (UE) nr 1177/ 2010 Parlamentu Europejskiego i Rady, Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 1403–1415.

  9. Mirosław Stec, Stefan Płażek (ed.), Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, Warszawa 2017.

  10. Mirosław Stec, Założenia aksjologiczne rządowego procesu legislacyjnego i ich realizacja, Aksjologia prawa administracyjnego, vol. I, Warszawa 2017, s. 345–360.

  11. Mirosław Stec, Umowy transportowe [in:] System Prawa Handlowego, vol. 5, Prawo umów handlowych, red. M. Stec, Warszawa 2017, s. 1647–1694.

  12. Mirosław Stec (ed.), System Prawa Handlowego vol . 5, Prawo umów handlowych, Warszawa 2017.

  13. Mirosław Stec, O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektórych pojęć w zakresie samorządowych zadań  i kompetencji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017/3, s. 33–47.

  14. Mirosław Stec, Recenzja książki C. Banasińskiego i K. Jaroszyńskiego „Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz”, „Finanse Komunalne” 2018/5, s. 75–77. 

  15. Mirosław Stec, O trybie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady, Qui bene dubitat, bene sciet, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018, s. 747–760.

  16. Mirosław Stec, Umowa przewozu [in:] System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, ed. J. Rajski, Warszawa 2018, s. 1045–1126.

  17. Mirosław Stec, Umowy nienazwane w działalności transportowej [in:] System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, red. W. Katner, Warszawa 2018, s. 577–622.

  18. Mirosław Stec, Wpływ nowych zasad zarzadzania mieniem państwowym na kształt rady nadzorczej i zarządu spółki komunalnej, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość, Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa, Wrocław 2018, s. 371–387.

  19. Mirosław Stec, Pojęcie imprezy turystycznej w nowej – europejskiej i polskiej – regulacji normatywnej, Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 2018, s. 1069–1085.

  20. Mirosław Stec, Pojęcie i przesłanki uzyskania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady. Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Kraków 2018, s. 493–509. 

  21. Mirosław Stec, Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady. Societas et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, Poznań 2018, s. 589–605.

  22. Teresa Mróz i Mirosław Stec (ed.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2018.

  Czytaj więcej
 • Ryszard Paweł Krawczyk

  dr Ryszard Paweł Krawczyk
  University of Lodz
  ORCID: 0000-0002-7068-0676.
  Senior lecturer at the Department of Constitutional Law of the University of Lodz. As of 1993, President of the Regional Chamber of Audit in Lodz. In the years 2007–2012, President of the National Council of Regional Chambers of Audit. Author of over 160 scientific papers, articles and glosses.
  Scientific internship: Kiev (1991 - 6 months), Szeged (1993 - 2 months). Three times Ist Degree Prize winner of the Provost of the University of Lodz for scientific publications (2010–2018).
  Interest areas: constitutional, financial and local self-government law.
  Publications (2016-2018)
  1. Ryszard P. Krawczyk, Problem najwyższego organu kontroli państwowej u progu tworzenia państwowości polskiej po I wojnie światowej [in:] Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100 rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego, ed A. Domańska i A. Michalak, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2018, ss. 79–115
  2. Ryszard P. Krawczyk, Recenzja książki „Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego, red naukowa M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Warszawa 2018, ss.394, [in:] „Finanse Komunalne” 2018/12, s. 74–78.
  3. Ryszard P. Krawczyk, Recenzja książki Tomasz Srokosz, „Koncesja komunalna”, Warszawa 2016. s. 232 [in:] „Finanse Komunalne” 2017/ 1–2
  4. Ryszard P. Krawczyk, Parlamentinė Ministrų Tarybos kontrolė, vykdyta Lenkijos seimo plenarinių posėdžiųmetu, atsižvelgiant į 1997 metų Lenkijos Respublikos Konstituciją
  5. Ryszard P. Krawczyk, Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego u progu nowego okresu finansowania z UE [in:] Zarządzanie publiczne. Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym, red. A. Kołodziejska, A. Korzeniowska-Polak, „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, vol. XVIII, z. 2, część I, Łódź-Warszawa 2017
  6. Ryszard P. Krawczyk, Samodzielność samorządu terytorialnego – realizacja zadań publicznych a swoboda zawierania umów [in:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Zasada suwerenności. Problemy wybrane, księga dedykowana Profesorowi Michałowi Domagale, ed. A. Domańska, K. Skotnicki, Łódź 2017, s. 59–85.
  7. Ryszard P. Krawczyk, Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [in:] Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym, red. D. Górecki, Łódź 2017, s. 85–100.
  8. Ryszard P. Krawczyk – Absolutorium komunalne – czym być powinno i czym nie jest, s. 225–255 [in:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiąta rocznicę urodzin, red. K. Skotnicki, K. Składowski, A. Michalak, Łódź 2016.
  9. Ryszard P. Krawczyk, Problem skuteczności rozwiązań prawnych zapobiegających nadmiernemu zadłużaniu się samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2016/12, s. 5–20.
  10. Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, ed. R.P. Krawczyk, A. Borowicz, Łódź 2016, s. 1–423.
  11. Ryszard P. Krawczyk, Samodzielność w praktyce działania samorządu terytorialnego oraz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, s. 43–97 [in:] Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, ed. R.P. Krawczyk, A. Borowicz, Łódź 2016.
  12. Ryszard P. Krawczyk, Lenkijos Seimo plenariniu posedziu metu vykdyta parlamentine Ministru Tarybos kontrole pagal 1997 metu Lenkijos Respublikos Konstitucją, s. 58–86 [in:] Lietuvos IR Lenkijos Konstituciones Teises Aktualijos: Parlamentas, Vilniaus Universitetas 2016.
  International conferences 2018:
  1. Medzinarodna vedecka konferencja – „Organizacja sudnej moci v Polskiej republike, Ceskej republike a Slovenskej republike (ustavne vychodiska a ich presadzovanie v ustano-politickej praxi)”, host: Prevnicka fakulteta Univwrsity Pavla Jozefa Safarika in Kosice & Facultas Iuridica Universitas Comeniana Bratislaviensis, Kosice, May 17–18, 2018
  Article for publication: Kariera zawodowa sędziego w Polsce po roku 2017.
  2. Polish-Lithuanian Conference, Lodz, June 24–27, 2018, held by: Katedra Prawa Konstytucyjnego UŁ.
  Article submitted for publication: Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad samorządem.
  National conferences 2018:
  1. Polish National Scientific Conference, Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, October 19th–20th, 2018 r.; paper delivered: Zasada pomocniczości
  Article submitted for publication: Konstytucyjna zasada pomocniczości.
  2. Conference held by: „Finanse Komunalne”, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Katedra Prawa Konstytucyjnego UŁ, Warsaw, October 8th, 2018
  Paper delivered: Obejście prawa przez jednostki samorządu terytorialnego ujawniane podczas kontroli regionalnych izb obrachunkowych.
  Article submitted for publication: Obejście prawa przez jednostki samorządu terytorialnego ujawniane podczas kontroli regionalnych izb obrachunkowych, published in: „Finanse Komunalne” 2019/3.
  3. Konferencja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, Łódź, November 19th, 2018
  Publication: Problem najwyższego organu kontroli państwowej u progu tworzenia państwowości polskiej po I wojnie światowej [in:] Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100 rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego, ed A. Domańska, A. Michalak, Łódź 2018, ss. 79–115.

  Czytaj więcej
 • Luiza Budner-Iwanicka

  Luiza Budner-Iwanicka
  She graduated from the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk where she studied law. PhD student at the Department of Financial Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk and a legal advisor. For 21 years, continuously and incessantly affiliated to the Regional Chamber of Audit in Gdańsk, where she served as Deputy Spokesperson for the Public Finance Discipline competent for the Adjudicating Committee on Violations of Public Finance Discipline, Financial Management Inspector, member of the Chamber College, and as of June 1st, 2011 - President of the Chamber.
  Chosen publications:
  1. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego [in:] Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego. Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych, composite work, ed. J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2014.
  2. Reforma finansowania edukacji przedszkolnej w Polsce – założenia i cele finansowego wsparcia gmin oraz dylematy prawne związane z jego wdrażaniem [in:] Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, composite work, ed. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2015.
  3. Sprzedaż zwrotna nieruchomości jako niestandardowy instrument finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do ograniczeń samodzielności finansowej w zakresie zadłużania się jst [in:] Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Problemy praktyczne, composite work, ed. J. Gliniecki, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2016.
  4. Realizacja przez jednostki samorzadu terytorialnego dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w ocenie regionalnych izb obrachunkowych [in:] Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku, praca zbiorowa, ed. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2017.
  5. Zaciąganie przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań długoterminowych – pojęcie limitu i upoważnienia określonego w uchwale budżetowej [in:] Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa. Bilans nadziei i postylaty na przyszłość, praca zbiorowa, ed. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2018.
  6. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w działalności opiniodawczej i nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych, ,,Finanse Komunalne” 2011/11.
  7. Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do ograniczeń samodzielności finansowej w zakresie zadłużania się tych jednostek, ,,Finanse Komunalne” 2017/11.
  8. Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2017 r. Omówienie Sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych złożonego do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ,,Finanse Komunalne” 2018/7–8.

  Czytaj więcej
 • Dariusz Renczyński

  Dariusz Renczyński
  In 1993 he graduated from the Faculty of Law at the Branch of the University of Warsaw in Bialystok. This year also he was employed by the Regional Chamber of Audit in Bialystok in the Department of Financial Economy Control. In the period from September 1st, 2000 until January 31st, 2012 he headed the Department. On February 1st, 2012, he was appointed a full-time member of the Chamber's College, and subsequently elected – by resolution of the Chamber's College of February 22nd, 2012 – the Chamber’s College Representative in the National Council of Regional Chambers of Audit. As of August 15th, 2013, Deputy President, and as of June 15th, 2019, President of Regional Chamber of Audit in Bialystok.

  Czytaj więcej
 • Zbigniew K. Wójcik

  dr Zbigniew K. Wójcik
  East European State Higher School in Przemysl
  International Relations and Political Sciences Institute
  In 1976 he graduated from the Faculty of Law and Administration at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin in the field of administration, followed by postgraduate studies in supervision and control of local self-government finances at the Faculty of Law and Administration of the University of Wroclaw. In 1997 he obtained a PhD degree in Arts in the field of history at the Faculty of History and Social Sciences of the Pedagogical University in Rzeszow.
  In the years 1990–1991 he was a delegate of the Government Plenipotentiary (Prof. Jerzy Regulski) for Local Self-Government in the Rzeszow Voivodeship; member of a ministerial team developing the bill on poviat local self-government (1990). As of 1993, President of the Regional Chamber of Audit in Rzeszow, and as of 1998 – member of the National Council of Regional Chambers of Audit.
  As of 1993, editor-in-chief of the yearly of Regional Chambers of Audit in Rzeszow " Budżet Samorządu Terytorialnego ", and as of 1994 – member of the editorial board of the monthly " Finanse Komunalne ". In the years 1995–2003, secretary of the editorial board of the biyearly “Studia Rzeszowskie. Poland and Poles in the 20th century”. As of 2008, collaborator of the editorial board of the Polish Biographical Dictionary. Member of the editorial board of the Rzeszow Encyclopedia (Rzeszow 2004), member of the Chief Commission for the Investigation of Malefactions against the Polish Nation - Institute of National Remembrance in Warsaw (1994–1999), member of the Programme Council of Radio Rzeszów Inc. (1995-1999), member of the Scientific Council of the Parliament Publishing House (as of 2018).
  In 2013, he was awarded the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta.
  Scientific interests include: local self-government (system, supervision and control), history of administration in the 19th and 20th centuries, Polish Underground State (1939–1945), military courts of the People's Republic of Poland (1944–1954); political trials of activists of the anti-communist independence underground movement in Poland (1944–1956), Polish biographical science of the 19th and 20th centuries.
  Author of 5 books and about 100 scientific publications.
  Publications (2015-2018)

  1. [biographical note:] Ślusarczyk Franciszek Stanisław, [in:] Polski Słownik Biograficzny, t. LI, Warszawa–Kraków 2016, s. 44–46.
  2. Relacja... [in:] Non omnis moriar. Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach, Rzeszów–Lwów 2016, s. 385–389.
  3. [co-editor:] Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014–2020. Materiały II ogólnopolskiej konferencji naukowej, ed. A. Czudec, Z. K. Wójcik, Rzeszów 2016.
  4. [biographical note:] Szczupiel Piotr [in:] Przemyski Słownik Biograficzny, t. III, Przemyśl 2016, s. 138–139.
  5. Origins of Local Government in the Third Polish Republic: Issues in Outline [in:] Local Government in Selected Central and Eastern European Countries. Experiences, Reforms and Determinants of Development, red. M.W. Sienkiewicz, K. Kuć-Czajkowska, Lublin 2016, s. 15–41.
  6. Ksiądz Jan Stączek – pocieszyciel strapionych, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2017/45, s. 127–140.
  7. Stanisław Pitucha – żołnierz i łagiernik, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2017/46, s. 119–128.
  8. Gotowi na niepodległość? [in:] Miasto waleczne. Przemyśl w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, Warszawa 2018, s. 93–106.
  9. [co-editor:] Skuteczność działania a problem zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Materiały III ogólnopolskiej konferencji naukowej, red. A. Czudec, Z.K. Wójcik, Rzeszów 2018.
  10. Łukasz Ciepliński – między legendą a rzeczywistością, „Biuletyn IPN” – Pismo o najnowszej historii Polski 2018/3, s. 122–131.
  11. [review:] Jerzy Bartkowski, Ewa Nalewajko, Barbara Post, Inka Słodkowska, Droga do samorządności terytorialnej. Polska 1989–1990, Warszawa 2016, s. 308 – „Samorząd Terytorialny” 2018/6, s. 80–83.
  12. Jerzy Regulski (1924–2015) – między „starym światem” a III Rzecząpospolitą, „Finanse Komunalne” 2019/1–2, s. 85–98.

  Czytaj więcej
 • Tadeusz Dobek

  Tadeusz Dobek
  Studia magisterskie ukończył w 1972 r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Ekonomiki Przemysłu, natomiast w 1992 r.– Wydział Nauk Społecznych w zakresie bankowości i finansów na Uniwersytecie w Sztokholmie.
  Od 1992 r. jako Pełnomocnik Wojewody Bydgoskiego ds. Utworzenia Regionalnej Izby Obrachunkowej współuczestniczył w realizacji zadań Izby przypisanych na mocy ustawy wojewodzie bydgoskiemu. W latach 1992–1993 reprezentował Skarb Państwa i był Przewodniczącym Rady Bydgoskiego Banku Budownictwa SA, natomiast w latach 1993–2017 był prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. W 1994 r. przewodniczył zespołowi autorskiemu raportu „Dofinansowanie przez gminy zadań zleconych, powierzonych i innych nie własnych przez gminy w 1993 roku”, który był przygotowywany dla Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmu RP na podstawie ankiet zebranych z 2457 gmin w Polsce przy współudziale wszystkich izb. Autorem opracowania była Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy. 

  Od 1994 r. do chwili obecnej jest członkiem Kolegium Redakcyjnego „Finansów Komunalnych” odpowiedzialnym za dział „Budżet”, a także redaktorem trzech zeszytów monotematycznych „Finansów Komunalnych”. Był redaktorem merytorycznym Konferencji „Finansów Komunalnych” organizowanych przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych (KRRIO) i Wolters Kluwer Polska w latach 2014, 2015, 2016 i 2017.
  Od utworzenia regionalnych izb obrachunkowych w 1993 r. od początku aktywnie uczestniczył w kontaktach zagranicznych izb. W latach 1994–1996 w ramach współpracy z Audit Commission (Wielka Brytania) koordynował pracę zespołu polskiego. Efektem dziewięciu warsztatów był podręcznik „Kontrola Finansów Komunalnych” – pierwsze w kraju tak szerokie opracowanie z zakresu metodologii, technik i procedur kontroli gospodarki finansowej gmin, związków międzygminnych, komunalnych osób prawnych i sejmików samorządowych – kontroli realizowanej przez regionalne izby obrachunkowe w Polsce.
  W wyniku nawiązanej w 1994 r. współpracy z Amerykańskim Korpusem Pokoju zostały zorganizowane cztery tygodniowe warsztaty dla inspektorów kontroli i prezesów izb nt. „Kształtowanie relacji interpersonalnych w procesie kontroli”, których był współorganizatorem i gospodarzem.
  Po nawiązaniu kontaktów z EURORAI (The European Organisation of Public Finance Audit Institutions) – Europejską Organizacją Regionalnych Instytucji Audytu Zewnętrznego Finansów Publicznych w 1998 r. uczestniczył w siedmiu kolejnych kongresach Organizacji (do 2016 r.). Podczas V Kongresu w Barcelonie w 2004 r. reprezentował KRRIO z okazji przyjęcia Krajowej Rady i trzech polskich izb (w tym RIO w Bydgoszczy) do grona Organizacji. Na kolejnym, VI Kongresie w 2007 r. w Crans Montana zaprezentował doświadczenia polskich regionalnych izb obrachunkowych i wygłosił referat „Nowe formy zlecania i finansowania zadań publicznych jako wyzwanie dla regionalnych izb obrachunkowych w Polsce”. Nawiązane kontakty i przeprowadzone rozmowy z władzami EURORAI zaowocowały organizacją dwóch międzynarodowych konferencji w Polsce: w 2006 r. we Wrocławiu – „Audyt długu publicznego” oraz w 2009 r. w Bydgoszczy – „Audyt pomocy społecznej”. Organizacja Konferencji w Bydgoszczy, której był gospodarzem, została wysoko oceniona przez władze EURORAI, czego wyrazem było zaproszenie do moderowania jednej z sesji Konferencji w Barcelonie (październik 2009 r.).
  W imieniu KRRIO odpowiedzialny za współpracę z EURORAI.

  Publikacje (2015–2019)
  T. Dobek, Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2014 r. Omówienie Sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych złożonego do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, „Finanse Komunalne” 2015/7–8, s. 115–146.
  T. Dobek, Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2015 r. Omówienie Sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych złożonego do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, „Finanse Komunalne” 2016/7–8, s. 126–157.
  T. Dobek, Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2016 r. Omówienie Sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych złożonego do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, „Finanse Komunalne” 2017/7–8, s. 125–156.
  T. Dobek, Współpraca zagraniczna regionalnych izb obrachunkowych w Polsce, „Finanse Komunalne” 2019/1–2, s. 20–40.

  Czytaj więcej
 • Tadeusz Dobek

  Tadeusz Dobek
  Graduated from the Faculty of Industry Economics in 1972 at the University of Economics in Poznan, while in 1992 - from the Faculty of Social Sciences in Banking and Finance at the University of Stockholm.
  As of 1992, as the Plenipotentiary of the Bydgoszcz Voivode for the establishment of a Regional Chamber of Audit, he contributed to the accomplishment of the Chamber’s tasks assigned under an act of law to the Bydgoszcz Voivode. In the years 1992–1993 he represented the State Treasury and acted as Chairman of the Council of Bydgoszcz Construction Bank Inc., while in the years 1993–2017 he performed the function of President of the Regional Chamber of Audit in Bydgoszcz. In 1994, he chaired a team of authors of the report 'Subsidizing of Commissioned, Entrusted and Other Non-Own Tasks by Communes in 1993', prepared for the Local Self-Government Committee of the Parliament of the Republic of Poland on the basis of surveys collected from 2457 communes in Poland with the participation of all Chambers. The author of the study was the Regional Chamber of Audit in Bydgoszcz.
  As of 1994 until the present day, member of the Editorial Board of ‘Finanse Komunalne’ responsible for the "Budget" column, as well as the editor of three "Municipal Finance" monothematic editions. Content editor of the Conference of ‘Finanse Komunalne’ held by the National Council of Regional Chambers of Audit (KRRIO) and Wolters Kluwer Poland in 2014, 2015, 2016 and 2017.
  Since the inception of Regional Chambers of Audit in 1993, since the very beginning, he has actively been involved in foreign contacts of the Chambers. In 1994–1996 he cooperated with the Audit Commission (Great Britain), and within the framework of that cooperation – coordinated the work of the Polish team. The final result of a series of nine workshops was the textbook ‘Control over Municipal Finance’ - the first such an extensive study on the Polish market in the field of methodology, techniques and procedures for controlling the financial management of municipalities, inter-municipal associations, municipal legal entities and local self-government councils - control carried out by Regional Chambers of Audit in Poland.
  As a result of cooperation established in 1994 with the American Peace Corps, four weekly workshops were held for audit inspectors and presidents of the Chambers on "Shaping Interpersonal Relations in the Audit Process", which he co-organized and hosted.
  After establishing cooperation with EURORAI (The European Organization of Public Finance Audit Institutions) in 1998 he participated in seven consecutive congresses of the Organization (until 2016). At the 5th Congress in Barcelona in 2004, he represented the National Council of Regional Chambers of Audit on the occasion of the admission of the National Council and three local chambers (including the Regional Chamber of Audit in Bydgoszcz) to the Organization. At the next, 6th Congress that was held in Crans Montana in 2007, he presented the experiences of Polish Regional Chambers of Audit and delivered his paper entitled "New Forms of Commissioning and Financing Public Tasks as a Challenge for Regional Chambers of Audit in Poland".
  Established contacts and communication with the EURORAI authorities resulted in two international conferences being held in Poland: in 2006 in Wroclaw - "Public Debt Audit" and in 2009 in Bydgoszcz - "Social Assistance Audit". The organizational aspects of the conference in Bydgoszcz, which he himself hosted, were highly rated by the EURORAI authorities, which was subsequently expressed by the invitation to moderate one of the sessions of the conference in Barcelona (October 2009).
  On behalf of the National Council of Regional Chambers of Audit, in charge of cooperation with EURORAI.
  Publications (2015-2019)
  T. Dobek, Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2014 r. Omówienie Sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych złożonego do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, „Finanse Komunalne” 2015/7–8, s. 115–146.
  T. Dobek, Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2015 r. Omówienie Sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych złożonego do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, „Finanse Komunalne” 2016/7–8, s. 126–157.
  T. Dobek, Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2016 r. Omówienie Sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych złożonego do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, „Finanse Komunalne” 2017/7–8, s. 125–156.
  T. Dobek, Współpraca zagraniczna regionalnych izb obrachunkowych w Polsce, „Finanse Komunalne” 2019/1–2, s. 20–40.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.