Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Ryszard Paweł Krawczyk

  dr Ryszard Paweł Krawczyk
  Uniwersytet Łódzki
  ORCID – 0000-0002-7068-0676.

  Starszy wykładowca w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1993 r. prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi. W latach 2007–2012 przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Autor ponad 160 opracowań naukowych, artykułów i glos.
  Odbył staże naukowe: Kijów (1991 r. – 6 miesięcy), Szeged (1993 r. – 2 miesiące). Trzykrotny laureat nagrody I stopnia z publikacje naukowe Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (2010–2018).
  Zainteresowania to: prawo konstytucyjne, finansowe oraz samorządowe.

  Czytaj więcej
 • Stanisław Srocki

  doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu w Białymstoku; prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; były delegat Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego w województwie białostockim; członek Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (1991–1994); wiceprzewodniczący i przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (1998–2008); arbiter Urzędu Zamówień Publicznych (1995–2004); członek Kolegium Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a następnie Rady Zamówień Publicznych (2002–2008), wiceprzewodniczący tej Rady (2006–2008); członek kolegium redakcyjnego „Finansów Komunalnych”.

  Czytaj więcej
 • Mirosław Stec

  Prof. zw. dr hab. Mirosław Stec
  Uniwersytet Jagielloński
  Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego
  Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego

  Jest współtwórcą reform ustrojowych w sferze samorządu terytorialnego i administracji publicznej. W latach 1990–1991 był delegatem Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego w województwie krakowskim, a następnie (1991–1994) wiceministrem w rządzie Hanny Suchockiej, odpowiedzialnym za samorząd i terytorialną administrację rządową. Współtwórca (1992) regionalnych izb obrachunkowych. Ekspert Komisji Konstytucyjnej (1996–1997) w zakresie samorządu terytorialnego. Kierownik zespołu, który przygotował w latach 1997–1998 dla rządu Jerzego Buzka koncepcję i projekty ustaw tworzących ustrój nowych województw. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej od początku jej istnienia i członek Rady Szkoły, a w latach 2011–2016 jej przewodniczący. W latach 1999–2005 przewodniczący Rady Służby Cywilnej, a w latach 2008–2017 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. W latach 2011–2018 przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. 

  Czytaj więcej
 • Zbigniew K. Wójcik

  dr Zbigniew K. Wójcik
  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
  Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii

  W roku 1976 ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku administracja, a następnie Studia Podyplomowe w zakresie nadzoru i kontroli finansów samorządu terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 1997 r. na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.
  W latach 1990–1991 był delegatem w województwie rzeszowskim Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego (prof. Jerzego Regulskiego); członkiem zespołu ministerialnego opracowującego projekt ustawy o samorządzie powiatowym (1990). Od 1993 r. jest prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, a od 1998 r. członkiem Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

  Czytaj więcej
 • Luiza Budner-Iwanicka

  Luiza Budner-Iwanicka
  Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek prawo), a także doktorantką w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG oraz radcą prawnym. Od 21 lat nieprzerwanie związana zawodowo z Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku, gdzie pełniła funkcję zastępcy Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego dla Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, inspektora kontroli gospodarki finansowej, członka Kolegium Izby, a od 1.06.2011 r. pełni funkcję Prezesa Izby.

  Wybrane publikacje
  1. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego [w:] Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego. Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych, praca zbiorowa, red. J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2014.
  2. Reforma finansowania edukacji przedszkolnej w Polsce – założenia i cele finansowego wsparcia gmin oraz dylematy prawne związane z jego wdrażaniem [w:] Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, praca zbiorowa, red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2015.
  3. Sprzedaż zwrotna nieruchomości jako niestandardowy instrument finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do ograniczeń samodzielności finansowej w zakresie zadłużania się jst [w:] Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Problemy praktyczne, praca zbiorowa, red. J. Gliniecki, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2016.
  4. Realizacja przez jednostki samorzadu terytorialnego dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w ocenie regionalnych izb obrachunkowych [w:] Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku, praca zbiorowa, red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2017.
  5. Zaciąganie przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań długoterminowych – pojęcie limitu i upoważnienia określonego w uchwale budżetowej [w:] Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa. Bilans nadziei i postylaty na przyszłość, praca zbiorowa, red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2018.

  6. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w działalności opiniodawczej i nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych, ,,Finanse Komunalne” 2011/11.
  7. Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do ograniczeń samodzielności finansowej w zakresie zadłużania się tych jednostek, ,,Finanse Komunalne” 2017/11.
  8. Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2017 r. Omówienie Sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych złożonego do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ,,Finanse Komunalne” 2018/7–8.

  Czytaj więcej
 • Dariusz Renczyński

  Dariusz Renczyński
  W 1993 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W tym też roku podjął pracę w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej. W okresie od 1 września 2000 r. do 31 stycznia 2012 r. zajmował stanowisko naczelnika tego Wydziału. Z dniem 1 lutego 2012 r. został powołany na etatowego członka Kolegium Izby, a następnie wybrany uchwałą Kolegium Izby z 22 lutego 2012 r. jako jego reprezentant w Krajowej Radzie Regionalnych Izb Obrachunkowych. Od 15 sierpnia 2013 r. zastępca prezesa, a od 15 czerwca 2019 r. prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

  Czytaj więcej
 • Tadeusz Dobek

  Tadeusz Dobek
  Studia magisterskie ukończył w 1972 r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Ekonomiki Przemysłu, natomiast w 1992 r.– Wydział Nauk Społecznych w zakresie bankowości i finansów na Uniwersytecie w Sztokholmie.
  Od 1992 r. jako Pełnomocnik Wojewody Bydgoskiego ds. Utworzenia Regionalnej Izby Obrachunkowej współuczestniczył w realizacji zadań Izby przypisanych na mocy ustawy wojewodzie bydgoskiemu. W latach 1992–1993 reprezentował Skarb Państwa i był Przewodniczącym Rady Bydgoskiego Banku Budownictwa SA, natomiast w latach 1993–2017 był prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. W 1994 r. przewodniczył zespołowi autorskiemu raportu „Dofinansowanie przez gminy zadań zleconych, powierzonych i innych nie własnych przez gminy w 1993 roku”, który był przygotowywany dla Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmu RP na podstawie ankiet zebranych z 2457 gmin w Polsce przy współudziale wszystkich izb. Autorem opracowania była Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy. 

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.