Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Finanse Komunalne 3/2016

  prof. Ryszard Kata, Polityka podatkowa gmin jako narzędzie stymulowania przedsiębiorczości lokalnej
  Obciążenia fiskalne, zwłaszcza podatkowe, niewątpliwie wpływają na podejmowanie decyzji gospodarczych. Ich zróżnicowanie może skłaniać podatników do wyboru lokalizacji prowadzonej działalności. Może również prowadzić do przenoszenia siedziby przedsiębiorstwa lub uruchomienia samodzielnego oddziału lub zakładu.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 1-2/2016

  Jarosław Marczak, Katarzyna Kępka, Budżet partycypacyjny w Polsce na przykładzie budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. Analiza finansowa
  Od kilku lat obserwuje się w Polsce rosnące zainteresowanie budżetem partycypacyjnym, zwanym także budżetem obywatelskim. Historia budżetu partycypacyjnego w Polsce, zwanego także obywatelskim, nie jest długa. Jednakże na niecałe trzy tysiące jednostek samorządowych budżet ten jest tworzony w przeszło stu. Budżet partycypacyjny można rozpatrywać z wielu punktów widzenia, np. prawnego, politycznego, organizacyjnego, społecznego, a także finansowego.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 12/2015

  Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
  Problematyka samodzielności finansowej jest jednym z najważniejszych aspektów dotyczących funkcjonowania sektora samorządowego. Determinuje ona w bardzo dużym stopniu miejsce i rolę tego sektora w systemie finansów publicznych i szerzej – w gospodarce. Jest ona najczęściej postrzegana w ujęciu dochodowym i wydatkowym oraz w kontekście zdolności do zaciągania zobowiązań.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 11/2015

  Konferencja Finanse samorządów – doświadczenia i perspektywy 

  Od 2010 r. w „Finansach Komunalnych” prezentujemy materiały będące pokłosiem ogólnopolskich Konferencji, których tematyka dotyczy finansów samorządowych.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 10/2015

  Wydatki na kształcenie specjalne w budżetach jednostek samorządu terytorialnego

  W związku z rozpoczęciem roku szkolnego w październikowym FK kontynuujemy wątki związane z oświatą. Artykuł Urszuli Rabiej „Wydatki na kształcenie specjalne w budżetach jednostek samorządu terytorialnego” jest poświęcony zmianom związanym z nową regulacją prawną, która wymaga korekty w podejściu do planowania wydatków finansowanych częścią oświatową subwencji ogólnej poprzez ujmowanie w budżetach jednostek samorządu terytorialnego wydatków na kształcenie specjalne w wysokości nie mniejszej niż kwota wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 9/2015

  Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

  W związku z rozpoczęciem nowego roku przedszkolnego i wprowadzeniem od 1 września 2015 r. możliwości pełnego finansowania działalności przedszkoli przez JST, we wrześniowym FK podejmujemy tematykę związaną z dotacją dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne 7-8/2015

  Dyscyplina finansów publicznych to pojęcie znane i często występujące w sferze gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Często się słyszy, że wójt czy burmistrz naruszył dyscyplinę finansów publicznych, jednak nie pociąga to za sobą refleksji, czy działania te posiadają cechy określone w ustawie z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne w czerwcu

  Fundacje odgrywają ważną rolę w Unii Europejskiej, zwłaszcza w społeczeństwie obywatelskim. Dzięki swoim różnorodnym działaniom w wielu obszarach przyczyniają się one do realizacji podstawowych wartości i celów Unii, takich jak poszanowanie praw człowieka, ochrona mniejszości, zatrudnienie i postęp społeczny, ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego czy wspieranie postępu naukowo-technicznego.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne w maju

  W artykule Przemysława Śleszyńskiego Gospodarka finansowa gmin w świetle prognoz skutków finansowych obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2013 r. przedstawiono wyniki badań Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk zrealizowanych dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie prognoz sporządzanych do planów miejscowych.

  Czytaj więcej
 • VII Konferencja Finansów Komunalnych

  VII Konferencja Finansów Komunalnych pt. „Finanse samorządów. Doświadczenia i perspektywy” odbędzie się w dniach
  8-9 czerwca 2015 r. w Jachrance k. Warszawy.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne w kwietniu

  W kwietniowym numerze polecamy dwa artykuły z działu „Mienie i zamówienia publiczne”.
  Tekst Jarosława Balcewicza, pt. Kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych w świetle zmian ustawy nowelizacyjnej z 29.08.2014 r.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne w marcu

  Czy sprawa prawidłowego ustalenia wysokości dotacji udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o systemie oświaty powinna być rozpatrywana przez sąd administracyjny czy sąd powszechny? Artykuł Anny Ostrowskiej Spór o właściwość sądową w sprawach ustalania wysokości dotacji oświatowych prezentuje dwie odmienne linie orzecznicze ukształtowane w tym obszarze oraz przedstawia argumenty na poparcie jednego lub drugiego poglądu.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne w styczniu - numer podwójny

  Podobnie jak w latach ubiegłych pierwszy podwójny numer „Finansów Komunalnych” w 2015 roku poświęcony jest dorocznej ogólnopolskiej konferencji, której tematyka dotyczy finansów samorządowych. Z inicjatywy Redakcji „Finansów Komunalnych” i Wolters Kluwer SA od 2009 r. spotykają się na nich przedstawiciele nauki, samorządowcy, przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych oraz sędziowie sądów administracyjnych i debatują nad skomplikowanymi, podlegającymi ciągłym zmianom legislacyjnym, zagadnieniami dotyczącymi prawa budżetowego, gospodarki finansowej, nadzoru i kontroli.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne w grudniu

  W okresie spowolnienia gospodarczego sektor samorządowy odegrał istotną rolę w stabilizacji gospodarek Unii Europejskiej dzięki wysokiej skali realizowanych inwestycji; zarazem wzrosło zadłużenie tego sektora oraz nastąpił nieznaczny spadek jego produktywności.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne w listopadzie

  Podstawowym zadaniem każdej jednostki samorządu terytorialnego jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej.
  W tym kontekście można by analizować zawartość listopadowego numeru „Finansów Komunalnych”, bo większość tekstów
  tego właśnie dotyczy: 1) prof. Ryszard Kata poświęcił swój tekst społecznym aspektom inwestycji komunalnych.

  Czytaj więcej
 • Październikowe FK - konieczne zmiany w przepisach regulujących funkcjonowanie JST

  Październikowy numer „Finansów Komunalnych” odzwierciedla toczącą się obecnie dyskusję nad koniecznymi zmianami
  w przepisach regulujących funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. I tak: dr Ryszard P. Krawczyk wskazuje
  na uwarunkowania prawno-faktyczne uniemożliwiające sprawowanie efektywnego i skutecznego nadzoru nad samorządem terytorialnym; dr Jolanta Zawora, biorąc pod uwagę ograniczenia prawne w zakresie polityki wydatkowej i dochodowej, podejmuje próbę określenia samodzielności finansowej jednostek;

  Czytaj więcej
 • Wrześniowe FK: Zadłużenie – rosnący problem

  Jak realizować coraz to nowe zadania w sytuacji ograniczeń obecnego systemu zasilania jednostek samorządu terytorialnego? Jak ocenić sytuację finansową JST i jak przeciwdziałać zjawisku niewypłacalności JST? Jak zmienić istniejące rozwiązania i konstrukcje normatywne służące monitorowaniu i ograniczaniu zadłużenia jednostek samorządowych, by zapobiegać ich rosnącemu zadłużeniu? Na te pytania próbują we wrześniowym numerze „Finansów Komunalnych” odpowiedzieć prof. Krzysztof Surówka, dr Arkadiusz Babczuk i prof. Magdalena Zioło oraz Piotr Walczak.

  Czytaj więcej
 • Finanse latem

  Podwójny numer „Finansów Komunalnych” to potężny zastrzyk wiedzy na temat instrumentów nowoczesnego zarządzania, samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko pojętej kondycji finansowej samorządu. Piszą
  o tym m.in. prof. Marzanna Poniatowicz, dr Dorota Wysocka, ale również Artur J. Kożuch wskazujący na konieczność standaryzacji usług publicznych jako sposób na gospodarność i efektywność wykorzystania środków publicznych.

  Czytaj więcej
 • FK w czerwcu

  Czerwcowe „Finanse Komunalne” to zbiór bardzo interesujących tekstów, dla których trudno znaleźć wspólny mianownik. Powiedzieć, że dotyczą efektywności gospodarowania środkami publicznymi byłoby lekkim nadużyciem, jednak z drugiej strony ma to uzasadnienie.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne nr 5/2014

  Majowy numer „Finansów Komunalnych” otwierają dwa artykuły traktujące o statusie prawnym skarbnika oraz radcy prawnego jednostki samorządowej. Nie byłoby w tym niczego szczególnego, gdyby nie fakt, że zarówno obsadzanie tych tak ważnych dla funkcjonowania JST stanowisk, jak i sposób funkcjonowania skarbnika i radcy odbywa się na szczególnych warunkach.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.