Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • VI konferencja Finansów Komunalnych

  VI konferencja Finansów Komunalnych "Efektywne zagospodarowanie środków finansowych przez JST w nowej perspektywie unijnej – aktualne wyzwania" 29-30 września 2014 r., Serock

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne nr 4/2014

  Kwietniowy numer „Finansów Komunalnych” jest wielowątkowy. Obok tekstów stricte finansowych, wśród których na szczególną uwagę zasługuje analiza dra Marcina Wiśniewskiego „Dług samorządowy i jego limity w świetle wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce”, znalazły się bowiem m.in. artykuł dotyczący możliwości wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego procesu zarzadzania ryzykiem wg standardu COSO II, będący wynikiem badania własnego tekst opisujący relację pomiędzy poziomem gospodarczym gmin a zakresem prowadzonej polityki przestrzennej oraz artykuł dotyczący rozwiązań prawnych regulujących naprawę finansów pojedynczej jednostki samorządu terytorialnego w Norwegii, USA, RPA i na Węgrzech, wśród których autor szuka wzorców możliwych do wykorzystania w warunkach Polski.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne nr 3/2014. To już 20 lat!

  Numer 3/2014 „Finansów Komunalnych” jest numerem szczególnym, rozpoczyna bowiem trzecią dekadę ukazywania się pisma. Poniżej publikujemy w całości tekst, jaki ukazał się z tej okazji.

  Czytaj więcej
 • ZAWARTOŚĆ NUMERU 3/2014

  Na kolejnych stronach pisma pojawiły się (jak zwykle) artykuły naukowe oraz pochodzące od praktyków teksty specjalistyczne, dotyczące bieżących problemów w działalności jednostek samorządu terytorialnego.

  Czytaj więcej
 • Łączony numer Finansów Komunalnych (1-2/2014)

  Szanowni Państwo, od 2010 r. pierwsze numery miesięcznika „Finanse Komunalne” poświęcamy corocznym ogólnopolskimkonferencjom, których tematyka dotyczy finansów samorządowych. Z inicjatywy Redakcji „Finansów Komunalnych” przywydatnym wsparciu i zaangażowaniu wydawcy czasopisma – Wolters Kluwer SA – od 2009 r. spotykają się na nich przedstawiciele nauki, samorządowcy, przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych oraz sędziowie sądów administracyjnych i debatują nadskomplikowanymi, podlegającymi ciągłym zmianom legislacyjnym, zagadnieniami dotyczącymi prawa budżetowego, gospodarkifinansowej, nadzoru i kontroli; poddają również analizie orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego.

  Czytaj więcej
 • ZAWARTOŚĆ NUMERU 1-2/2014

  Jak już powiedziano w cytowanym wyżej Wstępie numer 1-2/2014 „Finansów Komunalnych” to nietypowy zapis dorobku
  V już konferencji „Finansów Komunalnych”, w którym obok powstałych na bazie referatów artykułów znalazł się zapis wystąpień i dyskusji, która kończyła poszczególne panele konferencji. Dyskusji – co warte podkreślenia – niezwykle interesującej, w której teoria ściera się z wiedza praktyczną.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne w grudniu

  Grudniowy numer „Finansów Komunalnych” otwiera artykuł dr Anny Ostrowskiej pt. „Dotowanie sportu przez jednostki samorządu terytorialnego”, w którym autorka próbuje ocenić ponad 2-letni okres obowiązywania ustawy o sporcie a w szczególności przepisów odnoszących się do dotowania klubów sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne w listopadzie

  Listopadowe wydanie czasopisma „Finanse Komunalne” otwierają rozważania dr Grażyny Kozuń-Cieślak na temat istoty
  i funkcji państwa, sektora publicznego i finansów publicznych. W artykule „Państwo – sektor publiczny – finanse publiczne. Próba systematyzacji pojęciowej” autorka podejmuje wysiłek rozgraniczenia tych pojęć i określenia ich wzajemnych relacji.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne w październiku

  Prof. Maria Jastrzębska w artykule „Polityka zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego – zasady zarządzania ryzykiem” omawia istotę polityki zarządzania ryzykiem jako podstawy kreacji i implementacji systemu zarządzania ryzykiem w jednostce samorządu terytorialnego. Zwraca przede wszystkim uwagę na to, jakie elementy powinno zawierać zarządzenie kierownika jednostki samorządu terytorialnego w sprawie polityki zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego oraz podpowiada, w jaki sposób opisać te elementy.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne we wrześniu

  Dr Ewa Markowska-Bzducha w artykule „Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości”  opisując zasygnalizowaną w tytule problematykę, koncentruje uwagę na finansowych instrumentach oddziaływania samorządu. W pierwszej części artykułu autorka przedstawia uwarunkowania prawne i praktyczne możliwości samorządu  we wspieraniu przedsiębiorczości.

  Czytaj więcej
 • Łączony numer Finansów Komunalnych: W trosce o przyzwoitą legislację

  Aktualny numer „Finansów Komunalnych” otwiera niezmiernie istotny tekst Mirosława Paczochy „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a zasada przyzwoitej legislacji”, w którym autor punkt po punkcie wytyka błędy w tytułowej ustawie, wskazując przy tym, w jaki sposób nieprawidłowo skonstruowane przepisy wpływają na krytyczną ocenę rozwiązań przyjętych w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. W konkluzji autor postuluje uchwalenie nowej ustawy regulującej zagadnienia utrzymania czystości i porządku w gminach, uwzględniającej zasady tworzenia tekstów prawnych.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne w czerwcu: Nie tylko o dotacjach

  Czerwcowy numer pisma otwiera artykuł dra Wojciecha Goneta „Dotacja w systemie finansów publicznych – wybrane zagadnienia”, w którym Autor podjął się m.in. analizy obowiązujących rozwiązań prawnych dotyczących dotacji jako wydatku budżetowego i jednocześnie dochodu beneficjenta, a także kwestii przyszłości tej instytucji wydatkowej w systemie finansów publicznych i kierunków jej ewolucji.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne w maju

  Zadłużenie jest nie tylko przyczyną, lecz także skutkiem określonej sytuacji ekonomiczno-finansowej samorządu terytorialnego. Analiza zależności w tym zakresie pozwala na rozpoznanie czynników determinujących konieczność sięgania po zwrotne źródła finansowania zadań publicznych przez władze samorządowe, a jednocześnie na rozpoznanie przyczyn i mechanizmów nadmiernego zadłużenia JST.

  Czytaj więcej
 • V konferencja FK

  Ruszyła V Konferencja „Finansów Komunalnych”
  Od 23 do 24 września potrwa V Konferencja „Finansów Komunalnych”, które tym razem zajmie się szeroko pojętą problematyką samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Dyskusja będzie się toczyła wg załączonego programu. Dorobek Konferencji tradycyjnie już zostanie opublikowany w numerze 1-2 (tym razem 2014 r.) „Finansów Komunalnych”

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne w kwietniu

  Idealny model gospodarki finansowej jednostek władzy terytorialnej – w tym jednostek samorządu terytorialnego – zakłada, że w dłuższym okresie w budżecie operacyjnym jest generowana nadwyżka pozwalająca na częściowe finansowanie inwestycji ze środków własnych oraz spłatę zadłużenia, natomiast potrzeby inwestycyjne wykraczające poza możliwości finansowania są zaspokajane za pomocą środków pożyczkowych – przy czym są zachowane określone zasady ostrożnościowe dotyczące zaciągania długu.

  Czytaj więcej
 • Profesor Michał Kulesza (1948-2013)

  W S P O M N I E N I E
  Profesor Michał Kulesza
  (1948–2013)

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne w marcu

  Mija właśnie 20 lat od wejścia w życie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i realnego rozpoczęcia ich działalności. Akt ten stanowił swoiste zamknięcie pierwszego etapu tworzenia samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej. Wówczas, czyli w 1993 r., nikt tak tego nie odbierał, ale po latach jest to oczywiste - piszą dr Bogdan Cybulski oraz prof. Mirosław Stec, przedstawiając krótką historię powstania i funkcjonowania RIO w Polsce.

  Czytaj więcej
 • Podwójny numer Finansów Komunalnych

  „Znajdujemy się (...) w pewnym okresie międzyepokowym, kiedy to zmienia się pojęcie samorządu terytorialnego, a jednocześnie zmieniają się pojęcie państwa i atrybuty jego suwerenności. Zmieniają się też oczekiwania co do państwa i podmiotów pozostających pod jego opieką.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne w grudniu

  Europa się decentralizuje
  Dr Ewa Markowska-Bzducha w tekście „Decentralizacja zadań i finansów sektora publicznego w krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2010” dokonuje analizy decentralizacji zadań i finansów sektora publicznego w 27 krajach UE. Prowadzi ją to do kilku wniosków.

  Czytaj więcej
 • Finanse Komunalne w listopadzie

  Opłaty za przedszkola, czyli: co kraj, to obyczaj
  Cześć artykułową numeru 11/2012 „Finansów Komunalnych” otwiera tekst prof. Pawła Swianiewicza pt.: „Polityka samorządów gminnych w zakresie opłat za przedszkola”, w którym autor przedstawia wyniki badań dotyczących zarządzania edukacją przedszkolną przez samorządy.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.