Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Glosa 1/2018

  Marcin Sokołowski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5.02.2014 r., V CSK 129/13 
  Komentowane orzeczenie dotyczy nabywania przez cudzoziemców nieruchomości znajdujących się w Polsce. W wyroku tym sprecyzowano wymagania, jakie stawia polski ustawodawca wobec cudzoziemców planujących zakup nieruchomości.

  Czytaj więcej
 • Glosa 4/2017

  Teresa Stecyk, Prawo do uzyskania informacji o działalności organów samorządu zawodowego zawodów prawniczych w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej – przegląd orzecznictwa. Mimo że ustawa o dostępie do informacji publicznej obowiązuje od 2001 r., to zrozumienie istoty tej ustawy nadal nastręcza prawnikom trudności. W niniejszym przeglądzie zostały przedstawione orzeczenia, które pozwalają na wyodrębnienie problemów związanych z interpretacją przepisów tej ustawy.

  Czytaj więcej
 • Glosa 3/2017

  W numerze 3 kwartalnika „Glosa” zachęcamy do zapoznania się z glosą Barbary Trybulińskiej do uchwały Sądu Najwyższego z 7.07.2016 r., III CZP 32/16. Od wielu lat w doktrynie i orzecznictwie toczy się dyskusja dotycząca odpowiedzi na pytanie, w skład którego z majątków małżonków pozostających we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej wchodzą nabyte przez jednego z nich udziały w spółce z o.o.

  Czytaj więcej
 • Glosa 2/2017

  W numerze 2 kwartalnika „Glosa” zachęcamy do zapoznania się z glosą Aleksandra Chłopeckiego do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16.04.2014 r., VI ACa 1284/13. Glosa ta jest częściowo krytyczna. Podstawową tezą glosowanego wyroku jest, że nie można określić wysokości szkody związanej z nabyciem jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym ze względu na zmienną wartość tych jednostek w sytuacji, w której inwestor w dalszym ciągu dysponuje tymi jednostkami. Wynika to z poglądu, że dopiero zbycie danego instrumentu finansowego powoduje powstanie „zrealizowanej” straty. Do momentu tego zbycia istnieje – zdaniem orzekającego Sądu – zarówno możliwość straty, jak i zysku ze zbycia instrumentu finansowego. Zdaniem glosatora ujęcie takie nie może być traktowane jako reguła. Może się ono sprawdzić w pewnych przypadkach, w innych jednak – np. wobec braku płynności rozumianego jako praktyczna niemożność lub ograniczona możliwość zbycia danego instrumentu finansowego – teza zawarta w glosowanym orzeczeniu nie jest prawdziwa. W omawianym orzeczeniu dyskusyjna jest skuteczność nabycia jednostek uczestnictwa na rachunek i w imieniu powoda, a także konsekwencje naruszenia obowiązków informacyjnych przez zbywającego te jednostki.
  Warto także zwrócić uwagę na glosę Anny Grzywińskiej-Okoń do postanowienia Sądu Najwyższego z 5.05.2016 r., II CSK 573/15. Orzeczenie dotyczy stosowania przepisów o likwidacji spółki osobowej do procedury rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji. Glosowane orzeczenie odnosi się do wątpliwości, które pojawiają się w związku z interpretacją przepisów regulujących rozwiązanie spółki osobowej bez przeprowadzenia likwidacji. Zgodnie z art. 67 Kodeksu spółek handlowych w przypadkach określonych w tej ustawie należy przeprowadzić likwidację, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Ustawodawca nie uregulował w żaden sposób procedury, według której miałoby się toczyć takie postępowanie ukierunkowane na zakończenie działalności spółki. W związku z powyższym w orzecznictwie pojawiły się poglądy, zgodnie z którymi do takiego postępowania należy stosować art. 82 i 83 Kodeksu spółek handlowych, przewidujące obowiązek rozliczenia się ze wspólnikami i wierzycielami spółki osobowej w przypadku jej likwidacji. W glosowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy przedstawił argumenty, które przemawiają za brakiem obowiązku stosowania powyższych przepisów dotyczących likwidacji spółki osobowej do rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzenia likwidacji. Autorka w pełni podziela stanowisko Sądu Najwyższego.

  Ciekawą lekturą będzie również glosa Jacka Kraussa do wyroku Sądu Najwyższego z 6.11.2014 r., II CSK 53/14. Glosa krytycznie ocenia możliwość wyłączenia uprawnienia użytkownika do pobierania pożytków jako sposób ograniczenia zakresu użytkowania. Narusza to bowiem istotę prawa użytkowania i jest przez to nieważne. W glosie przytoczono argumenty, że ograniczenie prawa użytkowania przez eliminację prawa pobierania pożytków jest sprzeczne z art. 252 Kodeksu cywilnego. Tej oceny nie zmienia fakt, że przedmiotem użytkowania w sprawie był udział w spółce z o.o. W takim wypadku – zgodnie z art. 265 § 2 Kodeksu cywilnego – stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu rzeczy, ale to odpowiednie stosowanie nie może naruszyć natury użytkowania jako prawa rzeczowego. Tymczasem Sąd Najwyższy zastosował rozumowanie, którego nie można aprobować: przy braku pożytków naturalnych udziału można wyłączyć pożytki cywilne w całości, co pozwala na wyłączenie pożytków w ogóle. Tym samym użytkowanie udziału polegałoby wyłącznie na wykonywaniu prawa głosu (prawo używania udziału). Autor glosa krytycznie ocenia tak rozumiane prawo użytkowania, wywodząc, że poza wyjątkiem określonym w art. 187 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawa udziałowe nie mogą podlegać rozszczepieniu, a zatem rozporządzenie udziałem przez rozporządzenie samym prawem głosu jest bezwzględnie nieważne. Za wysoce dyskusyjne należałoby przyjąć także uznanie – w razie nieważności użytkowania – ważności jedynie stosunku obligacyjnego, np. dzierżawy. Kodeks spółek handlowych pozwala bowiem na legitymację wobec spółki tylko tych osób, które nabyły uprawnienia na podstawie wskazanych rozporządzeń (zbycie, użytkowanie, zastaw).

  Czytaj więcej
 • Glosa 1/2017

  W numerze 1/2017 kwartalnika „Glosa” zachęcamy do zapoznania się z glosą Andrzeja Potasza do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 12.10.2016 r. w sprawie C-166/15, Aleksandrs Ranks i Jurijs Vasiļevičs przeciwko Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokoratūra i Microsoft Corp.

  Czytaj więcej
 • Glosa 4/2016

  W nr 4 kwartalnika „Glosa” polecamy glosę Piotra Sławickiego do uchwały Sądu Najwyższego z 25.06.2015 r. (III CZP 33/15) dotyczącej braków formalnych pozwu po przekazaniu sprawy z elektronicznego postępowania upominawczego. W uchwale tej wykluczono zastosowanie art. 130 § 1 k.p.c. przez sąd właściwości ogólnej po skierowaniu sprawy z elektronicznego postępowania upominawczego.

  Czytaj więcej
 • Glosa 3/2016

  Paweł Popardowski, Problematyka spółek kapitałowych na tle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego
  W sierpniowym numerze kwartalnika GLOSA polecamy przegląd orzecznictwa przygotowany przez Pawła Popardowskiego „Problematyka spółek kapitałowych na tle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego”.

  Czytaj więcej
 • Glosa 2/2016

  Glosa Bartłomieja Glinieckiego do wyroku SN z 3.06.2015 r. (V CSK 592/14), dotyczącego zaskarżania tzw. uchwał negatywnych walnego zgromadzenia spółki akcyjnej
  W kwietniowym numerze kwartalnika GLOSA polecamy glosę Bartłomieja Glinieckiego do wyroku SN z 3.06.2015 r. (V CSK 592/14), dotyczącego zaskarżania tzw. uchwał negatywnych walnego zgromadzenia spółki akcyjnej.

  Czytaj więcej
 • Glosa 1/2016

  Wyrok SN z 26.03.2014 r. (V CSK 284/13), dotycy odszkodowania za wadliwość decyzji administracyjnej, z glosą Macieja Kalińskiego
  W styczniowym numerze kwartalnika GLOSA zachęcamy do zapoznania się z glosą Macieja Kalińskiego do wyroku Sądu Najwyższego z 26.03.2014 r. (V CSK 284/13), dotyczącego odszkodowania za wadliwość decyzji administracyjnej.

  Czytaj więcej
 • Glosa 4/2015

  Transgraniczne postępowanie upadłościowe

  W listopadowym numerze kwartalnika GLOSA zachęcamy do zapoznania się z glosą Aleksandry Machowskiej do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 4.09.2014 r. w sprawie C-327/13, Burgo Group.

  Czytaj więcej
 • Glosa 3/2015

  W sierpniowym numerze kwartalnika GLOSA zachęcamy do zapoznania się z glosą prof. M. Kalińskiego do wyroku Sądu Najwyższego z 11.04.2014 r. (I CSK 309/13) pt. „Moment powstania szkody a treść roszczenia odszkodowawczego”. Problematyka reprywatyzacyjna stanowi w ostatnich latach coraz częściej pole wypowiedzi SN dotyczących węzłowych zagadnień prawa odszkodowawczego.

  Czytaj więcej
 • Glosa 2/2015

  W najnowszym, majowym numerze "Glosy" zachęcamy m.in. do lektury glosy prof. Jacka Jastrzębskiego pt. „Swoboda zawierania i kształtowania umów gwarancyjnych”. Glosowane orzeczenie zasługuje na uwagę jako wpisujące się w nurt nadal stosunkowo nielicznych wypowiedzi sądów powszechnych dotyczących cywilnoprawnych zagadnień związanych z transakcjami typu M&A (mergers and acquisitions). Stanowisko prawne przedstawione w tym wyroku może mieć istotne negatywne konsekwencje dla tego typu segmentu obrotu. Tekst jest omówieniem wyroku Sądu Najwyższego z 9.10.2014 r. (IV CSK 29/14).

  Czytaj więcej
 • Glosa 1/2015

  W najnowszym, lutowym numerze kwartalnika GLOSA zapraszamy do lektury m.in. interesującej glosy prof. Aleksandra Kappesa pt. „Poręczenie a czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6.06.2014 r. (I CSK 428/13)”. Sąd Najwyższy uznał, że poręczenie wierzytelności przysługującej do ZOZ stanowi czynność mającą na celu zmianę wierzyciela, a w konsekwencji – umowa taka jest nieważna ze względu na sankcję nieważności przewidzianą dla czynności mających na celu zmianę wierzyciela takiego zakładu. Autor glosy, nie zgadzając się ze stanowiskiem SN, krytykuje je zarówno z punktu widzenia dogmatycznego, ja i z uwagi na niekorzystne skutki gospodarcze, jakie mogą powstać dla zakładów na skutek trudności finansowania np. dostaw leków w wyniku głosowanego wyroku.

  Czytaj więcej
 • Glosa 4/2013

  Zagadnienie swobody zamawiającego w przedmiocie zastrzegania kar umownych w umowie w sprawie zamówienia publicznego jest szeroko dyskutowane zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie. Kwestia ta ma bowiem szczególne znaczenie z punktu widzenia interesów wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pozycja zamawiającego jako gospodarza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącza możliwość kształtowania treści przyszłej umowy w zakresie zasadności oraz wysokości kar umownych przez wykonawcę na etapie ubiegania się o zamówienie. Zamawiający posiada bowiem uprawnienie do jednostronnego określenia postanowień przyszłej umowy (wzoru umowy).

  Czytaj więcej
 • Glosa 3/2014

  W unijnej strategii ochrony konsumenta coraz większą wagę przywiązuje się do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcą
  za pomocą alternatywnych, wobec sądów powszechnych, instrumentów. Jednak poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego stanowić ma wyraz rzeczywistej autonomii woli stron. Jednostronne narzucanie konsumentowi tego modelu rozstrzygania konfliktów przez przedsiębiorcę narusza istotę arbitrażu i stanowi warunek nieuczciwy, a tym samym niewiążący słabszego uczestnika obrotu. Polubowne środki nie mogą jednak zamykać drogi do sądu gwarantowanej Konstytucją RP oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych UE. Zagadnienie to zgłębia prof. dr hab. Robert Stefanicki  w artykule pt. „Klauzula przewidująca wyłączną właściwość sądu polubownego (w świetle art. 3 dyrektywy 93/13/EWG)”, opublikowanym w najnowszym numerze kwartalnika „Glosa”.

  Czytaj więcej
 • Glosa 2/2014

  Sąd Najwyższy w uchwale z 22.05.2013 r. stwierdził, że pełnomocnikiem w sprawach o dokonanie wpisu w księdze wieczystej może być wyłącznie osoba wymieniona art. 87 kodeksu postępowania cywilnego, nawet gdy wniosek o wpis został zamieszczony przez notariusza w akcie notarialnym. Przedmiotowa uchwała SN będzie miała zatem ogromne znaczenie  w obrocie prawnym nieruchomościami, w szczególności z uwagi na fakt, że w dotychczasowej praktyce pełnomocnicy niespełniający wymogów z art. 87 k.p.c. stawali do aktu w celu rozporządzenia nieruchomością i podpisując się pod aktem składali wniosek do sądu wieczystoksięgowego. Robert Makowski w glosie do uchwały SN z 22.05.2013 r. (III CZP 17/13), opublikowanej w najnowszym, majowym numerze kwartalnika „Glosa” ukazuje skutki prawne i aspekty praktyczne nie tylko w odniesieniu do przeniesienia własności nieruchomości, lecz także w zakresie ustanowienia hipoteki, która powstaje dopiero z momentem wpisu do księgi wieczystej.

  Czytaj więcej
 • Glosa 1/2014

  Wykładnia przepisów składających się na regulację instytucji wyboru członków rady nadzorczej spółki akcyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przez walne zgromadzenie akcjonariuszy jest przedmiotem kontrowersji, które pojawiają się w praktyce stosowania prawa przez same spółki, a następnie znajdują odbicie w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Przy rozstrzyganiu wielu problemów interpretacyjnych, związanych z omawianą instytucją, jednoznaczne rozwiązanie może przynieść dopiero wykładnia funkcjonalna. Opracowanie obejmuje analizę przepisów art. 385 kodeksu spółek handlowych w kontekście liczebności rady nadzorczej w tych spółkach, których statut określa liczbę piastunów tego organu „widełkowo” oraz omówienie kilku orzeczeń sądowych, dotyczących instytucji wyboru członków rady nadzorczej spółki akcyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

  Czytaj więcej
 • Glosa 3/2013

  Problematyka zasad oraz sposobu podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki budzi istotne wątpliwości doktryny i rozbieżności w orzecznictwie. W świetle obowiązującego  od 15.01.2004 r. art. 257 § 3 kodeksu spółek handlowych, przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki – tzw. uproszczonego podwyższenia wymaga odpowiedniego stosowania art. 260 § 2 k.s.h., który stanowi,  że nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia. Na tle tej regulacji jest dyskusyjne, czy w uproszczonym podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce z o.o. mogą uczestniczyć wyłącznie jej dotychczasowi wspólnicy i tylko w stosunku proporcjonalnym do dotychczasowej struktury udziałowej,  czy też uchwałą wspólników lub w umowie spółki jest możliwe wyłączenie powyższej zasady i zaoferowanie objęcia udziałów osobom trzecim.

  Czytaj więcej
 • Glosa 2/2013

  Prawo unijne nie przewiduje możliwości uzyskania przez pasażerów odszkodowania za opóźniony lot. Mimo to Trybunał Sprawiedliwości zdecydował, że taka możliwość istnieje, dokonując analogii z przepisami dotyczącymi odwołania lotów.
  Tak daleko idąca interpretacja przepisów prawnych to w rzeczywistości tworzenie prawa. Dr Anna Konert w artykule
  pt. „Zryczałtowane odszkodowanie za opóźniony lot ”analizuje, czy TS ma takie kompetencje. Czytelników zainteresowanych tym zagadnieniem zapraszamy do lektury najnowszego, majowego numeru kwartalnika „Glosa”.

  Czytaj więcej
 • Glosa 1/2013

  W 2012 r. istotny obszar aktywności orzeczniczej Sądu Najwyższego był związany z problematyką reprezentacji spółek kapitałowych. Eksponowane w tej materii problemy prawne odgrywają znaczącą rolę w praktyce. W pierwszym tegorocznym numerze „Glosy” Paweł Popardowski przedstawia 6 orzeczeń SN zapadłych w 2012 r. Pod względem merytorycznym orzeczenia te dotyczą zróżnicowanych problemów prawnych: reprezentacji biernej spółki przy składaniu przez członka rady nadzorczej rezygnacji z pełnionej funkcji, charakteru prawnego pełnomocnictwa udzielonego na podstawie

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.