Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Glosa 4/2012

  Posiadanie interesu w uzyskaniu zamówienia publicznego jest jedną z przesłanek zasadności wnoszenia środków ochrony prawnej. Brak definicji pojęcia w ustawie z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych wywołuje praktyczne trudności. Biorąc pod uwagę konsekwencje niewykonania spełnienia przesłanek wnoszenia środków ochrony prawnej, istotnego znaczenia nabiera ustalenie ich właściwej interpretacji zgodnej z wolą ustawodawcy, a także zapewniającej ochronę podmiotu, który w wyniku działania lub zaniechania zamawiającego poniósł lub może ponieść szkodę. Czytelnicy zainteresowani tą problematyką przeczytają więcej w najnowszym, listopadowym numerze Glosy w artykule pt. Interpretacja pojęcia „posiadanie interesu w uzyskaniu zamówienia publicznego” w świetle orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych” autorstwa dr Małgorzaty Sieradzkiej.

  Czytaj więcej
 • Glosa 3/2012

  Pod wpływem kryzysu gospodarczego z lat 2008–2009, na forum zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, prowadzona jest dyskusja na temat mechanizmów ładu (nadzoru) korporacyjnego (ang. corporate governance), obowiązujących w spółkach kapitałowych. Z jednej strony, centralnym zagadnieniem w ramach tej debaty jest kwestia rozumienia pojęcia „interes spółki”, a konkretnie – jakim podmiotom spółka powinna służyć. Z drugiej zaś strony, w polskiej doktrynie trwa ożywiona wymiana poglądów odnośnie do kształtu przyszłej regulacji prawa grup spółek (prawa holdingowego). Na tle tej problematyki istotne kontrowersje wzbudza zwłaszcza interpretacja pojęcia „interes grupy spółek”, którego prawne wyodrębnienie postulowane jest przez liczną grupę autorów. W najnowszym, sierpniowym numerze „Glosy” dr Paweł Błaszczyk prezentuje rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego dotyczące wykładni pojęcia „interes spółki handlowej”.

  Czytaj więcej
 • Glosa 2/2012

  Zagadnienie zdolności rejestrowej, jako wzoru przemysłowego, części składowej wytworu złożonego, mogącej być przedmiotem samodzielnego obrotu (art. 102 ust. 3 prawa własności przemysłowej) jest tematem, który w drugim tegorocznym numerze „Glosy” analizuje prof. dr hab. Ryszard Skubisz.

  Czytaj więcej
 • Glosa 1/2012

  Odpowiedzialność banku za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej przez byłego pracownika banku jest jednym z tematów poruszanych w Glosie 1/2012. Sąd Najwyższy w wyroku z 19.02.2010 r. odniósł się do art. 105 ust. 5 prawa bankowego jako podstawy odpowiedzialności banku za szkody będące wynikiem ujawnienia tajemnicy bankowej przez byłego pracownika banku. Przedmiotem wyroku było ustalenie czy odpowiedzialność banku za omawiane szkody ma charakter absolutny, czy też dopuszcza się ograniczenie jej zakresu przez odwołanie się do przesłanek egzoneracyjnych. Więcej na ten temat do przeczytania w artykule dr. Mariusza Krzysztofka.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.