Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Krajowa Rada Sądownictwa 4/2017

  W numerze 4 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” Państwa lekturze szczególnie polecamy sprawozdanie Krzysztofa Sobczaka z debaty redakcyjnej „Krajowa Rada Sądownictwa właściwie broni niezależności sądów – nieprzemyślane zmiany mogą to zepsuć”. Debata z udziałem zaproszonych gości odbyła się 7.09.2017 r. w siedzibie Wolters Kluwer Polska S.A. Jej tematyką była dotychczasowa działalność Krajowej Rady Sądownictwa i projektowane zmiany ustawodawcze dotyczące tego konstytucyjnego organu.

  Czytaj więcej
 • Krajowa Rada Sądownictwa 3/2017

  Numer 3 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” w znacznej części jest poświęcony planowanym zmianom ustawodawczym regulacji konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, która ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

  Czytaj więcej
 • Krajowa Rada Sądownictwa 4/2016

  Numer 4/2016 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” rozpoczyna relacja Katarzyny Żaczkiewicz-Zborskiej z Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich, który odbył się w Warszawie 3.09.2016 r. Odwaga, niezawisłość i niezależność, państwo prawa, trójpodział władzy, Konstytucja – to słowa najczęściej wypowiadane podczas tego zjazdu, w którym wzięło udział około tysiąc sędziów z całej Polski i apelowało do reszty kolegów: nie bójcie się, wyjdźcie z cienia. „Z wielkim niepokojem, będąc już blisko przejścia do innej rzeczywistości, patrzę na to, co się w Polsce dzieje, i apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli o zachowanie trójpodziału władzy, tak jak musi być utrzymana praworządność w naszym państwie” – mówił podczas Kongresu były prezes Sądu Najwyższego prof. Adam Strzembosz.

  Czytaj więcej
 • Krajowa Rada Sądownictwa 3/2016

  Numer 3/2016 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” w dużej części został poświęcony aktualnym zagadnieniom dotyczącym niezawiłości sędziowskiej oraz niezależności sądownictwa. Tej właśnie problematyce poświęcony jest artykuł Waldemara Żurka „Ocena konstytucyjności prawa w zakresie niezależności sądów i niezawisłości sędziów (wnioski Krajowej Rady Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego), a także tekst Sławomira Pałki „Prace Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa nad zagadnieniami niezależności i odpowiedzialności sądownictwa”.

  Czytaj więcej
 • Krajowa Rada Sądownictwa 2/2016

  Krzysztof Wojtaszek, Czy warto pisać o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów?
  Numer 2/2016 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” otwiera tekst poświęcony aktualnej i dyskutowanej problematyce odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów autorstwa Krzysztofa Wojtaszka, „Czy warto pisać o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów?”. Jak zauważa autor, w świetle obowiązujących uregulowań prawnych powołanie konkretnej osoby do pełnienia godności sędziego poprzedzone jest wnikliwą i wszechstronną procedurą konkursową.

  Czytaj więcej
 • Krajowa Rada Sądownictwa 1/2016

  prof. Ewa Łętowska, Dekalog dobrego sędziego
  Numer 1/2016 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” rozpoczyna tekst prof. Ewy Łętowskiej „Dekalog dobrego sędziego”, który – mimo że pierwszy raz ukazał się na łamach „Gazety Wyborczej” w 1993 r. – do dnia dzisiejszego nie stracił aktualności, wręcz przeciwnie – przemyślenia w nim zwarte są drogowskazem zarówno dla sędziów pełniących służbę od wielu lat, jak i osób rozpoczynających pracę w tym zaszczytnym zawodzie.

  Czytaj więcej
 • Krajowa Rada Sądownictwa 4/2015

  Jeśli odwołanie, to z namysłem
  Lekturę numeru 4 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” warto rozpocząć od tekstu sędzi Ewy Stryczyńskiej „Jeśli odwołanie, to z namysłem” poświęconemu przeglądowi najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego.

  Czytaj więcej
 • Krajowa Rada Sądownictwa 3/2015

  W numerze 3 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” dużo miejsca poświęcono zagadnieniom niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziowskiej. Tę właśnie problematykę porusza ciekawy tekst autorstwa sędzi Ireny Kamińskiej o niezależności władzy sądowniczej w Polsce i granicach nadzoru ministra sprawiedliwości nad sądami.

  Czytaj więcej
 • KRS 1/2015

  Pierwszy tegoroczny numer czasopisma został poświęcony jubileuszowi 25-lecia Krajowej Rady Sądownictwa. Znalazło się więc w nim wiele ciekawych artykułów związanych z działalnością tego konstytucyjnego organu. Krzysztof Kozłowski i Piotr Tuleja piszą o ewolucji ustrojowej pozycji sądów i konstytucyjnych zadaniach Krajowej Rady Sądownictwa, Marek Celej opisuje działalność Krajowej Rady Sądownictwa w latach 1990–2015, natomiast Katarzyna Gonera pochyla się nad działalnością międzynarodową Rady.

  Czytaj więcej
 • KRS ma nowe władze

  Na posiedzeniu plenarnym 6.05.2014 r. Krajowa Rada Sądownictwa wybrała na stanowisko Przewodniczącego Rady 
  prof. Romana Hausera, sędziego i Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wiceprzewodniczącym został sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie płk Piotr Raczkowski. W skład prezydium weszli: SSO Ewa Preneta-Ambicka, 
  SSO Gabriela Ott oraz SSO Krzysztof Wojtaszek.

  Czytaj więcej
 • KRS 4/2014

  W czwartym numerze Kwartalnika publikujemy m.in. glosę autorstwa Krzysztofa Ślebzaka do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8.05.2014 r. (U 9/13) dotyczącą aktualnego problemu zwracania się przez Ministra Sprawiedliwości o przedstawienie akt sądowych w ramach nadzoru administracyjnego. Zarzuca się, że uprawnienie to jest sprzeczne z zasadą podziału władz oraz z zasadą niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Jak zauważa autor, problematyka pojawiająca się w glosowanym wyroku może być rozpatrywana właśnie w dwóch aspektach.

  Czytaj więcej
 • Krajowa Rada Sądownictwa 4/2014

  W czwartym numerze Kwartalnika publikujemy m.in. glosę autorstwa Krzysztofa Ślebzaka do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8.05.2014 r. (U 9/13) dotyczącą aktualnego problemu zwracania się przez Ministra Sprawiedliwości o przedstawienie akt sądowych w ramach nadzoru administracyjnego. Zarzuca się, że uprawnienie to jest sprzeczne z zasadą podziału władz oraz z zasadą niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

  Czytaj więcej
 • KRS 3/2014

  Trzeci numer kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” to kolejna porcja interesujących artykułów i informacji na tematy dotyczące wymiaru sprawiedliwości i środowiska sędziowskiego. Numer jak zwykle rozpoczynają teksty o charakterze naukowym. Tym razem jest to glosa dr. Andrzeja Pogłódka i dr. Bogusława Przywory do wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z 7.11.2013 r. (K 31/12), w którym Trybunał ocenił m.in. konstytucyjność przeprowadzenia pierwszego czytania projektu ustawy na posiedzeniu komisji sejmowej (Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka), zamiast na posiedzeniu plenarnym Sejmu i konstytucyjność braku formalnego zaopiniowania projektu przez Krajową Radę Sądownictwa.

  Czytaj więcej
 • KRS 2/2014

  Najnowszy numer Kwartalnika, nr 2/2014, otwierają cztery glosy. Pierwsza, autorstwa prof. Pawła Sarneckiego, dotyczy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27.03.2013 (K 27/12), w którym TK rozważał kwestię, czy minister, będący organem władzy wykonawczej, może w drodze rozporządzenia tworzyć i znosić sądy oraz ustalać ich siedziby i obszary właściwości, czy też powinno być to regulowane ustawą. Druga glosa, napisana przez dr Agnieszkę Gajdę, została poświęcona części wyroku TK z 7.11.2013 r. (K 31/12), w którym TK wypowiedział się na temat dopuszczalnego w świetle konstytucyjnej zasady podziału władzy nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami oraz wynikającej z przyjętego modelu relacji dwóch organów sądu – prezesa sądu i dyrektora sądu.

  Czytaj więcej
 • Krajowa Rada Sądownictwa 2/2014

  Najnowszy numer Kwartalnika, nr 2/2014, otwierają cztery glosy. Pierwsza, autorstwa prof. Pawła Sarneckiego, dotyczy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27.03.2013 (K 27/12), w którym TK rozważał kwestię, czy minister, będący organem władzy wykonawczej, może w drodze rozporządzenia tworzyć i znosić sądy oraz ustalać ich siedziby i obszary właściwości, czy też powinno być to regulowane ustawą. Druga glosa, napisana przez dr Agnieszkę Gajdę, została poświęcona części wyroku TK z 7.11.2013 r. (K 31/12), w którym TK wypowiedział się na temat dopuszczalnego w świetle konstytucyjnej zasady podziału władzy nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami oraz wynikającej z przyjętego modelu relacji dwóch organów sądu – prezesa sądu i dyrektora sądu.

  Czytaj więcej
 • KRS 1/2014

  Bieżący numer pisma (1/2014) został w całości poświęcony zmarłemu Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego Stanisławowi Dąbrowskiemu. Obok oficjalnego wspomnienia publikujemy tekst mowy pogrzebowej, wygłoszonej przez Przewodniczącego KRS Antoniego Górskiego oraz wspomnienia napisane przez sędziów, którzy mieli okazję pracować ze śp. Stanisławem Dąbrowskim.

  Czytaj więcej
 • KRS 4/2013

  Numer 4/2013 Kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” skupia się głownie na problemie związanym z reorganizacją sadów, a w szczególności skuteczności decyzji przenoszących sędziów w trybie art. 75 § 3 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 p.u.s.p., które zostały wydane przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a nie przez Ministra Sprawiedliwości.

  Czytaj więcej
 • KRS 3/2013

  Bieżący numer kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” został poświęcony dyskusji nad modelem szkolenia sędziów. Otwiera go tekst ks. prof. Antoniego Dębińskiego, byłego przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, pt. „Model szkolenia ustawicznego sędziów i jego realizacja – doświadczenia czterech lat funkcjonowania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, który zwrócił w nim uwagę na dwie kwestie: niemalże pełnej dostępności nowych kadr wykładowców oraz uchwalania harmonogramu szkolenia ustawicznego.

  Czytaj więcej
 • KRS - o niezależności i niezawisłości sądów

  Najnowszy numer kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” niemal w całości został poświęcony kwestii niezależności i niezawisłości sądów. Numer otwiera sprawozdanie z konferencji pt. „Niezależność sądów i niezawisłość sędziów gwarancją praworządności i praw człowieka”, zorganizowanej przez Krajowa Radę Sądownictwa.

  Czytaj więcej
 • Etyka sędziowska w kwartalniku KRS

  Najnowszy numer kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa ” otwiera relacja z debaty na temat zasad etyki sędziowskiej, zorganizowanej przez Kolegium redakcyjne pisma. W debacie wzięli udział członkowie KRS, najważniejsi przedstawiciele władzy sądowniczej, eksperci, naukowcy oraz przedstawiciele naszego wydawnictwa.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.