Radosław Krajewski, Warunki dopuszczalności wręczania i przyjmowania zwyczajowych dowodów wdzięczności
Wręczanie i przyjmowanie dowodów wdzięczności opiera się na utartej praktyce postępowania, która w prawie karnym traktowana jest jako pozaustawowa okoliczność uchylająca bezprawność. Szczegółowo tę kwestię omawia Radosław Krajewski w swoim artykule Warunki dopuszczalności wręczania i przyjmowania zwyczajowych dowodów wdzięczności.

Autor podkreśla, że warunkami dopuszczalności zwyczajowych dowodów wdzięczności są symboliczny charakter prezentu, cel wręczenia będący wyrazem tylko i wyłącznie wdzięczności, wręczenie i przyjęcie go po dokonaniu czynności, a nie przed jej podjęciem, dokonanie tej czynności niezależnie od otrzymania dowodu wdzięczności oraz inicjatywa wręczenia prezentu po stronie darczyńcy, a nie obdarowanego.

Maciej Domański, Rozstrzygnięcie o miejscu pobytu dziecka w wyroku rozwodowym
Coraz częściej w procesach rozwodowych zagadnienie rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej staje się podstawową osią sporu i centralnym elementem wyroku rozwodowego. Zarówno w literaturze prawa rodzinnego, jak i w praktyce sądowej liczne wątpliwości budzi kwestia określania miejsca pobytu czy też miejsca zamieszkania dziecka w wyroku orzekającym rozwód rodziców. Maciej Domański w artykule Rozstrzygnięcie o miejscu pobytu dziecka w wyroku rozwodowym zaznacza, że klarowne rozstrzygnięcie, w którym sąd posługuje się terminami adekwatnie sformułowanymi, mającymi określone i uznane znaczenie prawne, może przyczynić się do zminimalizowania konfliktów i zmniejszenia liczby niepotrzebnych postępowań o zmianę zawartego w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania.

Arkadiusz Górski, Odpowiedzialność odszkodowawcza polskich związków sportowych w przypadku błędów popełnionych przy powoływaniu kadry narodowej
Autor zauważa, że podstawowym problemem w sytuacji powoływania kadry narodowej jest charakter prawny odpowiednich regulaminów uchwalanych przez polskie związki sportowe. Ich wydanie i opublikowanie powoduje powstanie po stronie polskiego związku sportowego zobowiązania – przyrzeczenia publicznego. Spełnienie przez sportowca wszystkich warunków wskazanych w regulaminie z kolei upoważnia go do żądania powołania go w skład kadry narodowej albo do żądania odszkodowania za straty związane m.in. z kosztami przygotowania sportowego. Odszkodowanie może obejmować zarówno straty już poniesione (damnum emergens), jak i utracone korzyści (lucrum cessans). Autor rozpatruje również kwestię możliwości żądania zadośćuczynienia, która ani w poglądach doktryny, ani w orzecznictwie nie została do tej pory jednoznaczne rozstrzygnięta.