Walerian Sanetra, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Sąd Najwyższy
Zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji RP pozostaje w ścisłym związku z rolą, jaką przypisuje się temu aktowi prawnemu. Jest ona następstwem uznania, że Konstytucja RP stanowi najwyższe prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Konsekwencją tego jest także zasada, że przepisy Konstytucji RP stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja RP stanowi inaczej. Szczegółowo tę kwestię analizuje Walerian Sanetra w artykule Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Sąd Najwyższy.

Mikołaj Rusiński, Dowód z dokumentu elektronicznego i wydruku w procesie cywilnym w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu postępowania cywilnego
Zachodzący w coraz szybszym tempie rozwój technologii informacyjnych wywiera istotny wpływ na obrót prawny, a pośrednio także na przebieg procesu cywilnego. Oddziaływanie to widoczne jest m.in. na gruncie postępowania dowodowego, w trakcie którego coraz powszechniejsze staje się korzystanie z dowodów w postaci elektronicznej. Szczegółowo to zagadnienie omawia Mikołaj Rusiński w artykule Dowód z dokumentu elektronicznego i wydruku w procesie cywilnym w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Marcin Orecki, Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28.09.2016 r. (I ACa 843/16)
Autor krytycznie ocenia rozstrzygnięcie sądu, które zostało wydane na podstawie znowelizowanych przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących postępowania o uchylenie wyroku sądu polubownego. Orzeczenie porusza istotne kwestie związane z charakterem prawnym skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, terminem do jej wniesienia oraz skutkami jego niedochowania. Zdaniem Autora postanowienie to nie zasługuje na aprobatę ze względu na nietrafną kwalifikację skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego jako środka podobnego do apelacji, a w konsekwencji przypisanie takich samych skutków wniesieniu skargi do sądu niewłaściwego. Jednocześnie glosowane orzeczenie unaocznia fragmentaryczność przepisów intertemporalnych nowelizujących kodeks postępowania cywilnego, która może prowadzić do pozbawienia stron uprawnienia do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego.