Przemysław Domagała i Maciej Kiełbik, Nowelizacja ustawy o skardze na przewlekłość postępowania
W wyroku w sprawie Rutkowski i in. przeciwko Polsce Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że ustawa z 17.06.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki nie jest środkiem skutecznym i efektywnym w rozumieniu Europejskiej konwencji praw człowieka.

W związku z tym konieczne okazały się zmiany legislacyjne. Dnia 30 listopada 2016 r. Sejm przyjął stosowną nowelizację. Wprowadzone przepisy nakazują stosowanie przez sądy polskie standardów strasburskich. Przemysław Domagała i Maciej Kiełbik w artykule Nowelizacja ustawy o skardze na przewlekłość postępowania oceniają pozytywnie wprowadzone zmiany. Autorzy opracowania analizują również kwestie: wysokości rekompensaty, repartycji, ograniczenia prawa do skargi, odpowiedzialność dyscyplinarna, a także omawiają zagadnienia intertemporalne.

Adam Błachnio, Przestępstwo znieważenia pomnika na gruncie kodeksu karnego
Problematykę opisanego w art. 261 k.k. przestępstwa znieważenia pomnika przedstawia Adam Błachnio w artykule Przestępstwo znieważenia pomnika na gruncie kodeksu karnego. Autor omawia zagadnienia związane z definicją pojęcia „pomnik” na gruncie prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem jego materialnej i niematerialnej natury. Zdaniem Autora przedmiotem ochrony omawianego czynu zabronionego jest cześć, jaka jest oddawana osobom lub zdarzeniom, które pomnik upamiętnia, a także mienie o określonej wartości. Adam Błachnio analizuje również znamiona strony podmiotowej (umyślność w zamiarze ewentualnym lub bezpośrednim) oraz przedmiotowej czynu z art. 261 k.k.

Mirosław Nesterowicz w Glosie do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 15.07.2014 r. (I ACa 25/14) omawia sprawę dotyczącą szkody wyrządzonej dziecku przy porodzie na skutek błędu diagnostycznego (błędu rozpoznania). Jest to błąd, który zdaniem Autora wywiera zazwyczaj najdonioślejsze konsekwencje, ponieważ wpływa ujemnie na dalsze postępowanie medyczne i często powoduje nieodwracalne skutki.