prof. dr hab. Andrzej Bałaban i dr Przemysław Kledzik, Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej – na przykładzie unormowań dotyczących wydawania decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego
Artykuł dotyczy kwestii ostateczności oraz prawomocności decyzji administracyjnej. Problematykę tę autorzy rozważają na tle ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

dr Ewa Cisowska-Sakrajda, Doręczanie transgranicznych dokumentów urzędowych i sądowych w świetle prawa do dobrej administracji
Artykuł przedstawia i analizuje problematykę doręczenia dokumentów w obrocie zagranicznym z perspektywy zasad ogólnych prawa Unii Europejskiej (prawo do dobrej administracji, prawo do sądu).


dr Paweł Daniel, mgr Filip Geburczyk, Merytoryczne orzekanie i kształtowanie aktów organów administracji publicznej przez sądy administracyjne – uwagi prawnoporównawcze
Artykuł dotyczy problematyki tzw. merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne, w związku z art. 145a § 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z jednoczesnym odniesieniem do rozwiązań obowiązujących w systemach prawnych Francji, Niemiec i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.


dr Wojciech Kręcisz, glosa do postanowienia NSA z dnia 30 grudnia 2014 r. (II OSK 3070/14)
Autor porusza zagadnienia związane z problematyką referendum lokalnego.


dr Dorota Lebowa, glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2012 r. (I FZ 477/12)
Glosa dotyczy kwestii jednoczesnego złożenia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu środka zaskarżenia z powodu uchybienia terminowi i wniosku o przywrócenie terminu.


dr Marcin Rulka, glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 r. (III SA/Lu 123/15)
Glosa dotyczy zagadnień związanych z wygaśnięciem mandatu radnego.