W pierwszym numerze ZNSA, który ukazał się w 2017 r., została przedstawiona problematyka z zakresu szeroko pojmowanego prawa konstytucyjnego oraz administracyjnego, zarówno w ujęciu prawnomaterialnym, jak i procesowym.

Roli sądów administracyjnych w systemie organów władzy publicznej poświęcony został artykuł wprowadzający autorstwa prof. dr. hab. Huberta Izdebskiego, zatytułowany Sądy administracyjne a podział władz. Autor rozważając historyczne uwarunkowania zasady trójpodziału władzy argumentuje, że sądy administracyjne, podobnie jak Trybunał Konstytucyjny, wyłamują się z tradycyjnego sposobu jej rozumienia.

W artykule zatytułowanym Doręczanie za granicę dokumentów urzędowych i sądowych w świetle prawa rodzinnego, dr Ewa Cisowska-Sakrajda przekonująco uzasadniła brak możliwości zastosowania rozporządzenia nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych, do spraw z zakresu administracji publicznej. Przedstawione w artykule argumenty pozwolą organom stosującym prawo na jednoznaczną ocenę dopuszczalności zastosowania tego rozporządzenia w sprawach administracyjnych.

Mgr Dariusz Czarkowski w rozważaniach zatytułowanych Konstytucyjne prawo do sądu w świetle zmiany art. 3 § 2 pkt 4 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (nowelizacja z dnia 9 kwietnia 2015 r.) dokonuje oceny tej regulacji z punktu widzenia zapewnienia stronie prawa do sądu wynikającego z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka oraz art. 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich.

W rozważaniach poświęconych Uchyleniu przez sąd administracyjny decyzji administracyjnej części obejmującej uzasadnienie lub jego fragmenty, mgr Jakub Turski dokonał szerokiej analizy poglądów wyrażonych w doktrynie i w orzecznictwie sądowym, w odniesieniu do przedstawionego tematu pracy. Zdaniem autora, jednostka ma prawo zaskarżenia decyzji w części mającej lub mogącej mieć wpływ na ukształtowanie jej sytuacji prawnej, a sąd administracyjny jest władny uchylić decyzję lub postanowienie jedynie w tej części.

W glosie do postanowienia NSA z 8 czerwca 2016 r., sygn. akt I OZ 533/16, dr Jan Olszanowski w sposób krytyczny odnosi się do zajętego przez sąd stanowiska w kwestii dopuszczalności uznania, że dokument nadesłany faksem jest odpisem dokumentu oryginalnego. Autor dokonał w glosie pogłębionych rozważań na temat relacji pomiędzy podpisem własnoręcznym a jego mechanicznym odwzorowaniem.