Wart zainteresowania jest artykuł Zbigniewa Czarnika pt. W sprawie charakteru prawnego tzw. postępowań hybrydowych, w którym przeprowadzono analizę zagadnień  związanych z postępowaniami będącymi mieszanką cech pochodzących przynajmniej z dwóch procedur prawnych o różnej naturze.

Z kolei w opracowaniu Zbigniewa Kmieciaka pt. Współczesna formuła ochrony interesów w prawie administracyjnym aspekt procesowy dotyka trwającego w Europie i na świecie procesu poszukiwania mechanizmów umożliwiających wyważanie wszelkich rodzajów interesów i racji oraz sposobów ich ochrony.

Artykuł Sebastiana Gajewskiego pt. Model postępowania w sprawach udzielania świadczeń ze środków publicznych w drodze umowy porusza zagadnienia związane ze współczesnym zjawiskiem prywatyzacji form działania administracji publicznej.

Warto także zwrócić uwagę na referaty dotyczące stosowania prawa intertemporalnego. Pierwszy autorstwa Jarosława Mikołajewicza i Andrzeja Skoczylasa pt. Problem konstytucyjności prawa intertemporalnego w procesie jego administracyjnosądowego stosowania, drugi Krzysztofa Ślebzaka pt. Działanie prawa intertemporalnego na ekspektatywę prawa a nabycie prawa in abstracto