prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski, Przepisy porządkowe w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym – racjonalne odmienności czy nieuzasadnione zróżnicowanie rozwiązań prawnych?
Autor podejmuje się analizy odmienności proceduralnych instytucji technicznoprocesowych występujących w ustawach: kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa oraz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stawiając jednocześnie pytanie co do celowości utrzymywanie różnic w tym względzie.

prof. dr hab. Robert Stefanicki, Prawo do obrony na przykładzie wdrażania unijnych reguł ochrony konkurencji w interesie publicznym
Artykuł jest poświęcony jednemu z podstawowych praw jednostki, jakim jest prawo do obrony zarówno w postępowaniach sądowych, jak i administracyjnych, które ma swoje źródło normatywne również w systemie prawa Unii Europejskiej, tj. w Karcie Praw Podstawowych UE oraz rozporządzeniach Rady (WE)

dr Piotr Pietrasz, Konstytucyjne uwarunkowania informatyzacji postępowania przed sądami administracyjnymi
Celem artykułu jest wskazanie konstytucyjnych podstaw wprowadzenia do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi rozwiązań prawnych w zakresie zastosowania w tym postępowaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych

dr Michał Kowalski, Nadużycie prawa do informacji publicznej
Autor rozważa istotę nadużycia, wskazuje jego postaci i odnosi je do prawa do informacji publicznej. Podkreśla przy tym cechy prawa do informacji, które mogą sprzyjać jego nadużyciu, zwraca uwagę na postacie nadużycia materialnego, procesowego, omawia również stosowane mechanizmy, np. wymóg sprecyzowania wniosku przy żądaniu dokumentu z akt sprawy, odmowę prawa pomocy.

mgr Angelika Drelichowska, Egzekucja administracyjna ze wspólnego rachunku bankowego
Autorka poddaje analizie i ocenie przepisy prawne obowiązujące w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

dr Katarzyna Celińska-Grzegorczyk, glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2015 r. (II OZ 631/15) 
Autorka porusza problematykę związaną z instytucją wyłączenia sędziego.

mgr Anna Sikorowska-Ciesielska, glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2015 r. (II SA/Wa 1304/15)
Glosa dotyczy art. 149 p.p.s.a. jako podstawy rozpoznania skargi na bezczynność czy przewlekłość i wymierzenia grzywny.

dr Przemysław Ostojski i dr hab. Wojciecha Piątek, Kasacyjne orzeczenia austriackich sądów administracyjnych