Numer 2(71) 2017 ZNSA otwiera artykuł dr. hab. Wojciecha Piątka na temat Wyroku reformatoryjnego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor dokonuje w nim analizy nowego brzmienia art. 188 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi argumentując, że z uwagi na szybkość oraz efektywność postępowania sądowego powinien on znajdować częste zastosowanie w praktyce orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W artykule zatytułowanym Charakter i skutki prawne wyroków stwierdzających niekonstytucyjność pominięcia prawodawczego dr Jan Podkowik skoncentrował swoje rozważania wokół skutków prawnych orzeczenia TK stwierdzającego niekonstytucyjność pominięcia prawodawczego. Pośród poruszonych w pracy zagadnień zwrócono uwagę na znaczenie tego rodzaju orzeczeń dla praktyki stosowania prawa, w tym także w kontekście możliwości wznowienia postępowania.

Artykuł dr. Wojciecha Kręcisza, zatytułowany O zbiegu (kolizji) postępowań administracyjnych w sprawach regulowanych ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych przedstawiony został problem relacji dwóch postępowań, a mianowicie pierwszego, uruchamianego z urzędu – w sprawie cofnięcia zezwolenia na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych oraz drugiego, z wniosku strony, o zmianę zezwolenia, w tym w zakresie odnoszącym się do zmiany akt weryfikacyjnych.

Mgr Aleksander Sikorski w artykule poświęconym Przymusowi adwokacko-radcowskiemu w postępowaniu sądowoadministracyjnym dokonał przedstawienia roli profesjonalnego pełnomocnika w przypadku obligatoryjnego zastępstwa strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

W opracowaniu noszącym tytuł Znaczenie uchwał TK ustalających powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw dla orzecznictwa sądów administracyjnych po 1997 r. autor mgr Krzysztof Riedl dokonał analizy wybranych orzeczeń sądów administracyjnych po 1997 r., poruszając istotne zagadnienie roli i znaczenia uchwał wśród materiałów interpretacyjnych w oparciu o które można ustalić treść przepisów prawnych.

W opracowaniu zatytułowanym Bronisław Hełczyński jako Pierwszy Prezes Najwyższego Trybunału Administracyjnego (1934-1939) mgr Krzysztof Zaorski podjął pierwszą w literaturze próbę ukazania sylwetki Bronisława Hełczyńskiego jako sędziego i Pierwszego Prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

W glosie do wyroku ETPCz z 5 czerwca 2015 r. w sprawie Lambert i in. v. Francja mgr Michał Górski skupił uwagę na trudnej kwestii z zakresu bioetyki, dotyczącej zaprzestania sztucznego odżywiania i dokarmiania pacjenta w stanie wegetatywnym, a w konsekwencji zgodności takiego działania z art. 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.