W numerze 3/2016 opublikowano materiały z obrad dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA w dniu 18 kwietnia 2016 r.: wystąpienie Prezesa NSA prof. Marka Zirk-Sadowskiego, w którym przedstawił informację o działalności sądów administracyjnych w 2015 r., oraz listy od Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów. Zamieszczono - także w przekładzie na język angielski, sprawozdanie z przebiegu obrad, w którym warto zwrócić uwagę m.in. na wystąpienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf i Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego.

Artykuł trzech autorów: dra hab. Wojciecha Piątka, prof. Andrzeja Skoczylasa, dra hab. Marcina Wiącka pt. Względna dewolutywność skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym dotyczy zupełnie nowej regulacji procesowej dodanej do p.p.s.a. (art. 179a) mocą nowelizacji z 9 kwietnia 2015 r. Polega ona na możliwości uchylenia zaskarżonego skargą kasacyjną orzeczenia sądu I instancji przez ten sąd z pominięciem przekazania sprawy do rozpoznania NSA.

Dr Gabriel Radecki w artykule pt. Właściwość rzeczowa w sprawach zezwoleń dotyczących zbierania oraz przetwarzania odpadów dokonał przeglądu i analizy przepisów w tym zakresie, wskazując liczne mankamenty ustawodawcy przy ich uchwalaniu będące w praktyce źródłem poważnych rozbieżności skutkujących niejednokrotnie wnioskami do NSA o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego lub sporu o właściwość.

Artykuł dr Natalii Buchowskiej pt. Problematyka stosowania umów międzynarodowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Uwagi na tle wyroku NSA z dnia 19 marca 2015 r. (sygn. akt II GSK 151/14) zawiera analizę prawną kwestii dotyczących stosowania prawa międzynarodowego. Przedmiotem dociekań uczyniono ocenę charakteru i skutku prawnego przystąpienia do umowy międzynarodowej przed wejściem w życie Konstytucji z 1997 r. oraz podjęto próbę określenia rangi i miejsca nieratyfikowanych umów międzynarodowych w polskim porządku prawnym.

Glosa mecenasa Józefa Forystka do postanowienia TK z dnia 28 października 2015 r., sygn. akt P 6/13, porusza ważne problemy prawne - dystynkcję pomiędzy zaniechaniem prawodawczym a pominięciem legislacyjnym oraz kwestię rekompensaty za grunty warszawskie.