Trzeba zauważyć pierwsze w literaturze, po zmianach ustawodawczych, studium współautorstwa Romana Hausera, Andrzeja Skoczylasa i Wojciecha Piątka pt. Środki odwoławcze w postępowaniu sądowoadministracyjnym w świetle ustawy nowelizującej  z  dnia 9 kwietnia 2015 r. - analiza najistotniejszych zmian. Autorzy wnikliwie dociekają skutków nowelizacji dla praktyki orzeczniczej sądów administracyjnych.

Innym niezwykle aktualnym zagadnieniem jest przedstawiony przez Roberta Stefanickiego Status uchodźcy w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem wyroku NSA z 24 lutego 2011 r.). Regulacje wewnętrzne państw mogą określać wyższy poziom ochrony niż standardy prawa konwencyjnego i unijnego, jednak z zastrzeżeniem dochowania wymogu proporcjonalności.

Wskazania wymaga opracowanie Veslavy Ruskan i Piotra Pietrasza  pt. Zastosowanie technologii komunikacyjnych i informacyjnych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi na Litwie.

Z orzecznictwa TSUE wybrano ważny wyrok dotyczący zagadnień związanych z rozpatrywaniem  pytania prejudycjalnego, natomiast z ETPC orzeczenie dotyczące problematyki doręczeń w kontekście prawa do sądu.