prof. B. Banaszak i dr Justyna Michalska, Artykuł 145 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w świetle Konstytucji RP 
Artykuł dotyczy ważkich zagadnień w sprawie konstytucyjności wprowadzonych do p.p.s.a. zmian umożliwiających w wyjątkowych sytuacjach merytoryczne rozstrzyganie przez sądy administracyjne.

dr Marta Kopacz, Wymagania formalne skargi w postępowaniu sądowoadministracyjnym i ich ocena
Artykuł ukazuje tytułowy problem w sposób wszechstronny, a ponadto jest źródłem poznania interesujących orzeczeń sądów administracyjnych oraz poglądów innych autorów w zakresie przedstawianej tematyki, co stanowi jeden z walorów opracowania.

dr Agnieszka Piskorz-Ryń i dr Joanna Wyporska-Frankiewicz, Dostęp do informacji publicznej a ochrona informacji niejawnych. Zagadnienia wybrane
W artykule przedstawiono relacje między dostępem do informacji publicznej a ochroną informacji niejawnych przez ukazanie związku między ustawami regulującymi tę tematykę. Analiza autorek jest ukierunkowana na problematykę ochrony informacji niejawnych.

dr Magdalena Sieniuć, Skarga na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wyrażającą sprzeciw od decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego
Celem artykułu jest ukazanie aspektów prawnych problematyki zaskarżalności do sądu administracyjnego decyzji opisanej w tytule i dopuszczenia w tych sprawach - obok legitymacji skargowej formalnej np. rektora - legitymacji materialnej przysługującej osobom (badaczom zagranicznym) ubiegającym się o nadanie uprawnień równoważnych.

Filip Majdowski (doktorant na UW), Zróżnicowane kryteria zwalczania zjawiska unikania opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych
W artykule interesująco zostały poruszone ważne zagadnienie tworzenia i stosowania klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania. Autor kładzie nacisk na tzw. kryterium sztuczności przy ocenie operacji dokonanych przez podatnika, zwracając uwagę na wystąpienie różnic w stosowaniu tej klauzuli między operacjami transgranicznymi a operacjami w sferze niezharmonizowanej.

doc. Marek Szubiakowski, Glosa do wyroku NSA z 14 stycznia 2015 r., II OSK 3332/14
Glosa dotyczy kontrowersyjnej problematyki stosowania do oceny dowodów w postępowaniu administracyjnym przepisów kodeksu postępowania cywilnego.