W piątym numerze ZNSA zamieszczona została bogata problematyka z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, w tym m.in. aktualnych w bieżącym orzecznictwie sądów administracyjnych zagadnień z zakresu dopuszczalności wymierzania kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy o grach hazardowych.

W obrębie pierwszego zakresu tematycznego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski oraz dr Tomasz Grzybowski w artykule zatytułowanym Udział sądów najwyższych w legitymizacji polskiego porządku prawnego dokonują refleksji na temat roli i znaczenia sądów, w tym przede wszystkim sądów znajdujących się na najwyższych ustrojowo poziomach, w konkretnych uwarunkowaniach prawnych z ostatniego roku, a zwłaszcza konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

W ramach zagadnień materialnoprawnych dr hab. Piotr Korzeniowski w artykule pt. W sprawie modelu odpowiedzialności administracyjnoprawnej w ochronie środowiska poddaje analizie zarówno etyczne, jak i prawne aspekty tej odpowiedzialności, w tym zagadnienia dotyczące tzw. sankcyjnej decyzji zobowiązującej oraz sankcyjnej decyzji wstrzymującej.

Problematyce ochrony środowiska poświęcone także zostało opracowanie dr. Krzysztofa Gruszeckiego, zatytułowane Postępowanie dowodowe w sprawach wymierzania kar pieniężnych za zniszczenie zieleni.

W obrębie zagadnień proceduralnych na szczególną uwagę zasługuje artykuł prof. dr. hab. Wojciecha Chróścielewskiego pt. Konsekwencje prawne złożenia odwołania przez osobę, która nie jest stroną postępowania administracyjnego. Rozważania dotyczą istotnej kwestii legitymacji procesowej w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

Zagadnieniom proceduralnym poświęcony został ponadto artykuł dr Karoliny Wojciechowskiej pt. Sobota jako dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy w postępowaniu administracyjnym na gruncie orzecznictwa sądowego. Autorka podjęła się w tym opracowaniu wykładni art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W ramach problematyki dopuszczalności wymierzania kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy o grach hazardowych, opublikowane zostały dwie przeciwstawne w swojej treści glosy do uchwały NSA z dnia 16 maja 2016 r., sygn. akt II GPS 1/16, autorstwa mgr. Grzegorza Heleniaka oraz dr. Piotra Stanisławiszyna.