Szósty numer ZNSA otwiera artykuł prof. dr hab. Małgorzaty Jaśkowskiej zatytułowany Wybrane problemy dostępu do informacji publicznej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zarówno liczba, jak i rozpiętość przedstawionego w artykule orzecznictwa wskazują, że zagadnienia z zakresu dostępu do informacji publicznej z biegiem czasu nie tracą na aktualności.

W artykule zatytułowanym Wybrane problemy z zakresu administracyjnego przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności prof. dr hab. Robert Stefanicki poddaje analizie zarówno zakres podmiotowy jak i przedmiotowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz jego ewolucję. Autor zwraca ponadto uwagę na zasadę ekwiwalentności w procesie dokonywanych przekształceń oraz na reguły gospodarki rynkowej.

W opracowaniu poświęconym Skardze na orzeczenie w przedmiocie dofinansowania projektu ze środków przeznaczonych na realizację polityki spójności dr Robert Talaga podejmuje analizę zagadnień proceduralnych powstałych na tle wykładni ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zagadnieniom z zakresu nadużycia prawa poświęcone zostały dwa opracowania autorstwa mgr. Michała Szwasta oraz mgr. Marcina Szweda (pt. Nadużycie prawa do sądu w postępowaniu sądowoadministracyjnym) oraz dr. Jerzego Parchomiuka (pt. Przesłanka potrzeby ochrony prawnej jako instrument przeciwdziałania nadużyciu prawa do skargi w niemieckim postępowaniu sądowoadministracyjnym).

Mgr Janusz Wilczyński w artykule pt. Autokontrola w trybie art. 179a p.p.s.a. – zagadnienia procesowe skupił się na analizie proceduralnej nowej regulacji względnej dewolutywności skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

W glosie do wyroku NSA z 30 marca 2016 r., sygn. akt I GSK 1471/14, dr Mirosława Laszuk analizuje dopuszczalność zwolnienia od należności celnych przywozowych mienia osobistego przewożonego przez osoby fizyczne przenoszące swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Unii.

Z kolei w glosie do wyroku NSA z 20 listopada 2015 r., sygn. akt I OSK 1003/14, dr Marta Kopacz analizuje zapadłe rozstrzygnięcie na tle regulacji dotyczącej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.