Czy współautorstwo może polegać na usunięciu z utworu niektórych zdań? W tym właśnie duchu orzekł Sąd Najwyższy
w wyroku z 25.05.2011 r., uznając wkład twórczy trzech lekarzy, którzy z artykułu naukowego usunęli kilka tez nieznajdujących potwierdzenia w obecnej wiedzy medycznej.

Dorota Sokołowska w artykule „Kreacja przez eliminację w prawie autorskim” rozważa ogólną kwestię, czy osoba, której działanie polega na eliminacji, może być uznana za współautora w świetle polskiej ustawy prawnoautorskiej, a także zagadnienie bardziej szczegółowe - jak można zakwalifikować taki wkład pracy w przypadku utworu naukowego.

Oprócz tego w 115 numerze ZNUJ przeczytasz o prawnoautorskiej kwalifikacji gier komputerowych, które przeważnie postrzegane są jako programy komputerowe. Mimo to, gdy gra taka jest wyświetlana na ekranie monitora,
może być ona uznana za rodzaj interfejsu użytkownika, co umożliwia poszukiwanie innych środków ochrony niż w przypadku programów. Podobieństwo współczesnych gier do utworów filmowych pozwala na rozważenie możliwości stosowania do nich przepisów dotyczących utworów audiowizualnych. Skuteczna ochrona gier komputerowych wymaga ich precyzyjnej kwalifikacji. To właśnie zagadnienie jest analizowane przez Sebastiana Wiśniewskiego w artykule „Prawnoautorska kwalifikacja gier komputerowych - program komputerowy czy utwór audiowizualny?”.

Kolejnym problemem analizowanym na łamach kwartalnika jest dominujące obecnie podejście do ochrony korespondencji rodzi poważne wątpliwości. Obarczone błędami przepisy i zbudowana na nich koncepcja ochrony korespondencji przyznają m.in. zbyt duże uprawnienia nadawcy, a ponadto, prowadzą czasem do nieracjonalnych konsekwencji. Michał Markiewicz w artykule „Cywilnoprawna ochrona korespondencji„ przedstawia obecną, a następnie proponowaną przez siebie koncepcję ochrony korespondencji w prawie cywilnym. W ramach szczegółowych analiz została rozważona ochrona korespondencji na płaszczyznach: dóbr osobistych (prawa do prywatności i tajemnicy korespondencji), zgody adresata
na rozpowszechnianie korespondencji oraz praw autorskich.