Zmiana modelu ochrony znaków towarowych, jaka nastąpiła w ostatnich latach, skłania do postawienia pytania: czy posłużenie się cudzym znakiem towarowym w wypowiedzi komercyjnej może stanowić naruszenie prawa ochronnego? Rezygnacja z wymogu stwierdzenia niebezpieczeństwa konfuzji jako przesłanki naruszenia prawa wyłącznego w przypadku znaków renomowanych oraz tzw. podwójnej identyczności wywołuje obawy, że prawo ochronne na znak towarowy może stanowić przeszkodę dla swobodnego wyrażania opinii i poglądów, jeśli wypowiedź taka łączy się z użyciem chronionego oznaczenia.

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska formułuje kryteria oceny, kiedy wypowiedzi takie są prawnie dopuszczalne. Artykuł jej autorstwa zatytułowany „Swoboda wypowiedzi a prawo ochronne na znak towarowy” przeczytają Państwo w pierwszym tegorocznym 119 numerze ZNUJ.

„Coś, co powstaje za pieniądze publiczne, jest własnością publiczną” – taką deklarację złożył premier Donald Tusk w maju 2011 r. W październiku 2011 r. Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Polska nie dokonała implementacji dyrektywy 2003/93/WE2 w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, instytucji określanej często mianem re-use. Wreszcie w grudniu 2011 r. weszła w życie stosowna nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej, wprowadzająca ową instytucję do polskiego porządku prawnego. Krzysztof Felchner w artykule pt. „Re-use utworu (bazy danych)” na łamach najnowszego ZNUJa porusza problematykę ponownego wykorzystywania informacji publicznej chronionej prawem autorskim i prawem producenta bazy danych.

Wizerunek w różnych krajach może być rozumiany podobnie, jednak odmienny może być zakres i sposób unormowania tego dobra osobistego w obowiązujących w danym kraju przepisach prawnych. Agnieszka Kotas przedstawia wybrane zagadnienia dotyczącye prawa do wizerunku i jego ochrony w świetle polskich i hiszpańskich przepisów. Porównanie niektórych zagadnień może doprowadzić do wniosków de lege ferenda lub utwierdzić w przekonaniu, że obowiązujący w Polsce stan prawny chroni wizerunek we właściwy sposób. Artykuł pt. „Prawo do wizerunku w prawie hiszpańskim i prawie polskim – wybrane zagadnienia” znajdą Państwo również w najnowszym ZNUJu.