Przedsiębiorcy planujący kampanie reklamowe z oczywistych względów uwzględniają okoliczność, że dzieci stanowią znaczącą grupę nabywców różnego rodzaju produktów, wywierają także wpływ na wybory rynkowe dorosłych. Wiedzę  o rynku i jego ofercie czerpią przede wszystkim z reklam.

Docierają one do dzieci z wielu źródeł, do niedawna głównie z przekazów telewizyjnych, obecnie także z ekranów komputerów. Jeżeli zważyć, że reklama stanowi ważny instrument kreowania potrzeb, wskazuje sposoby ich zaspokajania, wyznacza styl życia, buduje wzorce osobowościowe, to trudno nie dostrzec jej znaczenia dla kształtowania osobowości młodego człowieka. Przepisy określające zasady tworzenia „reklamy dziecięcej” omawia w najnowszym, 123 numerze "Zeszytów Naukowych UJ" Ewa Nowińska.

Prawa wyłączne mogą przysługiwać wspólnie kilku podmiotom. Wspólność patentowa coraz częściej stanowi wynik współpracy naukowo-finansowej pomiędzy uniwersytetami, instytutami badawczo-rozwojowymi oraz niezależnymi spółkami. Rosnące znaczenie współpracy, w szczególności w innowacyjnych sektorach gospodarki, uzasadnia odniesienie się do zagadnień teoretycznych związanych z wykonywaniem wspólnego patentu, w tym zasad kreacji prawa na rzecz osób trzecich. Wycinkiem tej problematyki jest udzielenie licencji na korzystanie z wynalazku. Powstaje pytanie, czy i w jakim zakresie udzielenie licencji wymaga współdziałania wszystkich współuprawnionych. Zagadnienie to, pozostające w literaturze na uboczu głównych dociekań związanych ze wspólnością patentową, obecnie zyskuje coraz większą doniosłość praktyczną. Agnieszka Sztoldman zmierza do ustalenia reguł udzielania licencji oraz pozycji prawnej podmiotów działających we wspólności w art. pt. „Wspólność patentowa a udzielenie licencji”.

Na podstawie obecnie obowiązującej ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej powinnością Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej jest sporządzenie i doręczenie osobie zgłaszającej do ochrony wynalazek lub wzór użytkowy dokumentu określanego w ustawie jako „sprawozdanie o stanie techniki”. Dokument ten, opatrywany w różnych wypowiedziach epitetami umniejszającymi jego znaczenie („wstępny”, „orientacyjny”), jest – wbrew temu, co można by na tej podstawie sądzić – dokumentem o dużym znaczeniu praktycznym, a w ostatnim okresie jego znaczenie zdaje się wzrastać. Artykuł pt. "Sprawozdanie o stanie techniki z art. 47 p.w.p. – charakter i funkcja" autorstwa Marcina Ożoga, opublikowany w aktualnym numerze "Zeszytów Naukowych UJ", stanowi krytyczne spojrzenie na charakter i funkcję tego dokumentu, a przy okazji na pewne ogólniejszej natury zagadnienia związane z postępowaniami patentowymi toczącymi się przed UP RP.