W pierwszym tegorocznym, marcowym numerze ZNUJ polecamy intersujący artykuł dr. Krzysztofa Gienasa. Oprogramowanie komputerowe stwarza obecnie możliwość przetwarzania danych dla celów analiz na szeroką skalę. Zadaniem postawionym sobie przez autora w opracowaniu pt. Data mining jako problem prawa autorskiego jest przybliżenie relacji pomiędzy konstrukcjami prawa autorskiego a tzw. data minig.

Wyjątkowość takiej sytuacji polega na skupieniu się na warstwie informacyjnej, która nie jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego. Tylko w nielicznych państwach rozstrzygnięto w prawie autorskim dopuszczalność tego typu analiz, a najbardzie reprezentatywnymi przykładami w tej mierze są Wielka Brytania i Japonia. Aktualnie w prawie unijnym nie obowiązują konstrukcje regulujące możliwość przetwarzania danych w ramach data mining. Co ciekawe, we wrześniu 2016 r. opublikowano projekt dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, który ma wprowadzić nową konstrukcję dozwolonego użytku, związaną bezpośrednio z data mining dla wszystkich państw członkowskich UE.
Ponadto, w numerze mamy godny polecenia artykuł Justyny Zygmunt zawierający opis procesu przesyłania plików za pomocą sieci peer-to-peer oraz rozważania dotyczące tego, czy technologiczne uwarunkowania przesyłania plików pozwalają na zakwalifikowanie tego działania jako rozpowszechniania utworu w rozumieniu prawa autorskiego z 1994 r. Tekst wyodrębia dwa stany faktyczne, które mogą zachodzić w czasie przesyłania zestawów danych za pomocą sieci p2p. Po pierwsze, użytkownik może dysponować kompletnym plikiem zawierającym utwór, a po drugie - użytkownik może być w posiadaniu jedynie części pliku, która nie pozwala na zapoznanie się z utworem bądź jego częścią. Opracowanie zawiera, poza opisem procesu technologicznego zachodzącego w ramach peer-to-peer oraz analizą dogmatyczną, odniesienie do polskiego orzecznictwa w tym zakresie.
I wreszcie, zwracamy uwagę na artykuł Grzegorza Mani pt. Cytat w muzyce - o potrzebie reinterpretacji przesłanek poświęcony zaganieniu cytatu w muzyce. Badany jest status prawny cytatu par excellence muzycznego, tj. przeszczepu wycinka twórczości muzycznej do innego dzieła muzycznego. W artykule badany jest ponadto cytat empiryczny, polegający na dosłownym przeniesieniu cudzej twórczości do własnego dzieła. Przy czym warto zaznaczyć, że polska regulacja cytatu należy do grupy regulacji o szerokim charakterze, dopuszczających m.in. cytat artystyczny. W artykule analizie poddawane są też przesłanki dopuszczalności cytatu. Z zawartch w opracowaniu rozważań płyną dwa, w pewnym sensie, uboczne wnioski. Pierwszy z nich dotyczy gatunków granicznych, hybrydowych, łączących w sobie element różnorodnych kategorii prawnoautorskich. Drugi wniosek dotyczy szeroko dyskutowanego obecnie wątku dopuszczalności analogii oraz wykładni rozszerzającej przepisów regulujących dozwolony użytek.