Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych w jednym z przepisów reguluje odpowiedzialność za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych. W związku z tym powstaje pytanie: czy w przypadkach bezprawnego wkroczenia w monopol prawnoautorski uzasadnione jest stosowanie ogólnych przepisów prawa cywilnego dotyczących instytucji deliktowych?
Ewa Laskowska szeroko omawia trzy koncepcje, stanowiące konkurencyjne odpowiedzi na to pytanie.

Czytelników zainteresowanych zagadnieniem zapraszamy do lektury artykułu pt. „Podstawa prawna odpowiedzialności za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych – uwagi do stosowania przepisów kodeksu cywilnego w prawie autorskim” w najnowszym, 120. numerze kwartalnika ZNUJ.

Coraz częstszym zjawiskiem jest przysyłanie informacji handlowych za pośrednictwem technologii Bluetooth. Paweł Fedczyszyn i Zbigniew i Pinkalski odpowiadają na pytania związane z prawnymi aspektami wysyłania informacji handlowych za pośrednictwem nadajników Bluetooth. Czytelnicy dowiedzą się m.in., jak tego typu praktyki sytuują się na tle obowiązującego w Polsce prawa dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną, telekomunikacji oraz konkurencji, oraz jakie kryteria powinno spełniać zapytanie poprzedzające przesłanie takiej informacji i kiedy można uznać, że jego odbiorca wyraził zgodę na jej przesłanie?

Normy kolizyjne zawarte w art. 6 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rzym II określają prawo właściwe dla zobowiązań wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji. W najnowszym numerze ZNUJa Rafał Sikorski dokonuje kwalifikacji pojęcia „czyn nieuczciwej konkurencji”, odwołując się do prawodawstwa wtórnego Unii Europejskiej, aktów międzynarodowych oraz ustawodawstw państw członkowskich. Z kolei prezentując szczegółowe rozwiązania kolizyjne zawarte w art. 6 rozporządzenia Rzym II Autor zastanawia się nad tym, czy wyodrębnianie szczególnych reguł dla deliktów nieuczciwej konkurencji jest w ogóle zasadne, a także rozważa, czy analizowane rozwiązania kolizyjnoprawne umożliwiają osiąganie celów, jakie przyświecają ustawodawstwu z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji w poszczególnych państwach.