W najnowszym numerze „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” zapraszamy do lektury artykułu Joanny Banasiuk pt. „Wspólność praw autorskich do utworu współautorskiego”. W tekście zostało przedstawione stanowisko polskiej i niemieckiej doktryny i judykatury, omówiono także charakter wspólności autorskich prawa majątkowych oraz zbadano dopuszczalność objęcia wspólności autorskich praw osobistych.

Polecamy również I część artykułu Małgorzaty Pęk pt. „Ochrona nadań w prawie międzynarodowym”. Autorka omawia charakter tej ochrony, genezę i uzasadnienie ochrony nadań, analizuje także formy ochrony z perspektywy konwencji rzymskiej i umowy TRIPS.

Ostatnim tekstem tego numeru jest opracowanie Igora Nestoruka pt. „Marketing ekologiczny w prawie polskim – przegląd regulacji”, w którym Autor dokonuje analizy powstających ram prawnych ekomarketingu w Polsce w odniesieniu do prawa unijnego oraz soft law.