Dr Agnieszka Damasiewicz „Czy film fabularny jest sposobem rozpowszechnienia scenariusza filmowego (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)?”
W najnowszym, wrześniowym numerze kwartalnika zapraszamy do lektury interesującego artykułu dr Agnieszki Damasiewicz dotyczącego kwestii autorskoprawnych związanych z rozpowszechnianiem scenariuszy filmowych. Zasadnicze pytanie sprowadza się do tego: czy film jest, czy nie jest, sposobem rozpowszechniania scenariusza, na podstawie którego został zrealizowany, i jakie są konsekwencje prawne rozstrzygnięcia tej kwestii?

Chodzi tu o skonfrontowanie spojrzenia prawnika ze spojrzeniem filmowca. Inaczej mówiąc – te dwie perspektywy: z jednej strony prawna, a z drugiej strony oparta na rozumieniu sztuki filmowej i na odpowiednim ujęciu relacji między scenariuszem i filmem – pozwalają na zrekonstruowanie norm prawnych w pełnym zakresie.

Michał Bohaczewski „Zakres prawa ochronnego na znak towarowy a uprawnienia osób trzecich związane z używaniem nazwiska i nazw handlowych”
W dalszej części numeru Michał Bohaczewski w artykule pt. „Zakres prawa ochronnego na znak  towarowy a uprawnienia osób trzecich związane z używaniem nazwiska i nazw handlowych” pisze, że prawo ochronne na znak towarowy przyznaje uprawnionemu monopol na używanie oznaczenia w obrocie, w którym funkcjonują także inne oznaczenia indywidualizujące (np. nazwisko, firma, itd.). Nieunikniona jest zatem kolizja interesów uprawnionych do znaków i innych oznaczeń w razie ich identyczności lub podobieństwa.  Autor próbuje więc ocenić, pod jakimi warunkami używanie innych oznaczeń może prowadzić do naruszenia prawa ochronnego oraz kiedy jest uzasadnione ograniczenie sfery wyłączności wynikającej z rejestracji znaku towarowego ze względu na uprawnienia osób trzecich.

Katarzyna Jasińska „Suma przymusowa w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach z zakresu własności intelektualnej”
Z kolei Katarzyna Jasińska  zajęła się sprawą z zakresu własności intelektualnej, a konkretnie: sumą przymusową w postępowaniu zabezpieczającym. Ustawą z 16.09.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, dodano do k.p.c. art. 756(2), umożliwiający już na etapie postępowania zabezpieczającego zagrożenie obowiązanemu zapłatą tzw. sumy przymusowej na wypadek niezastosowania się przez niego do treści postanowienia o zabezpieczeniu. Autorka próbuje wyjaśnić niektóre wątpliwości dotyczące interpretacji tego nowego przepisu i zastosowania specyficznej instytucji, jaką jest tzw. suma przymusowa, na etapie postępowania zabezpieczającego w sprawach z zakresu szeroko pojętej własności intelektualnej.