W najnowszym numerze kwartalnika „ZNUJ” (133/3/2016) polecamy m.in. artykuł prof. Wojciecha Machały dotyczący dozwolonego użytku informacyjnego w prawie autorskim (uwagi na tle art. 25 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.). Efektywna i szybka informacja należy obecnie do podstawowych potrzeb społecznych. Powstałe na wcześniejszych etapach rozwoju cywilizacyjnego instytucje prawne - w tym prawa własności intelektualnej - bywają postrzegane jako przeszkody w zaspokajaniu tych potrzeb.

Autor w ciekawy sposób rozważa możliwości, jakie daje prawo ponownego rozpowszechniania w prasie, radiu, telewizji i Internecie, przewidziane w art. 25 wspomnianej powyżej ustawy.

Ponadto, godny uwagi jest artykuł dr Ewy Laskowskiej pt. Kolizja praw autorskich majątkowych współtwórców w ocenie ekonomicznej analizy prawa. Ochrona współtwórcy w relacjach zewnętrznych nie budzi zasadniczych wątpliwości w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwłaszcza z uwagi na treść art. 9 tej ustawy. Problematyczne wydaje się jednak przyznanie odpowiednich roszczeń w stosunkach wewnętrznych między współautorami. Tylko pozornie rozstrzygnięcie tego problemu pozostaje bez skutków dla całości konstrukcji prawnoautorskiej. Autorka w ciekawy sposób sięga do rozwiązań ekonomicznej analizy prawa, w szczególności do powracającej niedawno dyskusji o charakterze praw wyłącznych w prawie autorskim.

Na końcu numeru znajdziemy natomiast interesujący artykuł Michała Walczaka dotyczący reklamy produktów leczniczych w prawie Unii Europejskiej. Ogromy rozwój rynku farmaceutycznego, jaki dokonał się ostatnimi laty, spowodował konieczność ujęcia zasad, form i sposobów prezentacji reklamy produktów leczniczych w odpowiednie ramy prawne. Z uwagi na ochronę konsumenta, niezbędne jest wdrażanie i odpowiednia wykładnia przepisów unijnych, aby przyczynić się do wypracowania europejskich standardów oraz lepszej harmonizacji prawa w przedmiocie reklamy produktów leczniczych i obrotu nimi. Celem autora było przedstawienie genezy i rozwoju prawodawstwa unijnego (dawniej wspólnotowego) oraz analiza aktualnych rozwiązań normatywnych dotyczących reklamy tych produktów w prawie UE.