Dzięki nowym możliwościom technicznym archiwa, muzea i biblioteki mogą spełniać swoje funkcje o wiele bardziej skutecznie niż wcześniej. Dokonując jednak zwielokrotniania, użyczania lub publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nie mogą one naruszać praw autorskich.

W artykule pt. „Muzea, biblioteki i archiwa w Unii Europejskiej – głos za rozszerzeniem zakresu dozwolonego użytku” autorzy z Niemiec pokazują m.in., jakie wyjątki dla owych „instytucji pamięci” przewiduje pod tym względem prawo unijne. Postulują także, że wyjątki te powinny mieć szerszy zakres i przedstawiają możliwe rozwiązania prawne. Czytelnicy zainteresowani tym zagadnieniem znajdą więcej informacji w najnowszym, 118. numerze kwartalnika ZNUJ.

Nadmierna ochrona podmiotu praw autorskich i niepewność co do interpretacji przepisów związanych z umowami dotyczącymi programów komputerowych istotnie utrudniają rozpowszechnianie tych utworów. Janusz Barta i Ryszard Markiewicz w artykule zatytułowanym „Z perspektywy legalnego dysponenta programu komputerowego” wskazują, jakimi możliwościami powinien dysponować licencjobiorca na podstawie prawa polskiego i unijnego, ponadto rozważają czy jest możliwa odsprzedaż egzemplarza programu komputerowego nabytego w ramach umowy licencyjnej bez jednoczesnego odsprzedania licencji, a także analizują najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości dotyczące wyczerpania prawa do programu komputerowego udostępnianego on-line.

Czy w ramach dozwolonego użytku można wykorzystywać utwory, jeśli dzięki temu uzyskają do nich dostęp niepełnosprawni? W artykule „Użytek utworów dla celów osób niepełnosprawnych na tle prawa unijnego i polskiego” Krzysztof Gienas pokazuje, jak odnosi się do tego zagadnienia prawo wspólnotowe (obecnie prawo unijne), jak reguluje tę kwestię polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jakie rozwiązania przyjęto w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, m.in. w Grecji. Na tej podstawie autor wskazuje, jakie jeszcze zasady można by wprowadzić do prawa polskiego, aby niepełnosprawni mieli lepszy dostęp do rozpowszechnianych utworów.