Zwrot opłaty reprograficznej
W grudniowym numerze kwartalnika ZNUJ zachęcamy do lektury ciekawego artykułu prof. Doroty Sokołowskiej poświęconego zwrotowi opłaty reprograficznej. Problematyka zwrotu tzw. opłaty reprograficznej, uiszczonej przez zobowiązany podmiot, została uwzględniona m.in. w wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z 5.03.2015 r. w sprawie C-463/12, Copydan Bandkopi. Copydan (duńska organizacja zbiorowego zarądzania prawami autorskimi do utworów dźwiękowych i audiowizualnych) wniósł przeciwko Nokii przed sądem krajowym powództwo z żądaniem opłaty reprograficznej z tytułu importu kart pamięci do telefonów komórkowych w latach 2004–2009.

Zdaniem Copydan, karty pamięci powinny być objęte systemem godziwej rekompensaty z tytułu wyjątku od prawa do zwielokrotnienia (z wyjątkiem kart o niewielkiej pojemności). Więcej na ten temat w samym przydatnym w praktyce artykule.

Artystyczne wykonanie jako przedmiot ochrony – uwagi na tle najnowszego orzecznictwa sądowego
Ponadto, godny uwagi jest artykuł dr. Krzysztofa Kurosza zatytułowany „Artystyczne wykonanie jako przedmiot ochrony – uwagi na tle najnowszego orzecznictwa sądowego”. Wykonanie utworu jest pojęciem trudnym do zdefiniowania zarówno dla doktryny, jak i orzecznictwa. Pomimo treści art. 85 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r., nadal nie wiadomo do końca, co znaczy „artystyczne” wykonanie. Autor próbuje w interesujący sposób przybliżyć najnowsze orzecznictwo dotyczące, chociażby pośrednio, zakresu pojęcia „artystyczne wykonanie utworu” oraz ukazać konsekwencje teoretycznoprawnych przyjętych rozstrzygnięć sądowych w różnorodnych typach spraw, niekiedy pozornie odległych od praw pokrewnych, jak np. kwestie wykorzystania wizerunku aktorów w reklamie.

Nowelizacja europejskiego prawa znaków towarowych
W numerze także interesujący artykuł dr. Piotra Kostańskiego i Tomasza Marka dotyczący wybranych zagadnień nowelizacji europejskiego prawa znaków towarowych. Prowadzone obecnie prace nad nowelizacją europejskiego prawa znaków towarowych dotyczą zarówno wspólnotowego znaku towarowego, jak i zmian dyrektywy 2008/95/WE mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich UE odnoszących się do znaków towarowych. Proponowane zmiany są daleko idące, a poprzez nowelizację tej dyrektywy będą oddziaływały na prawo krajowe. Wszechstronna prezentacja tych zmian nie jest możliwa w jednym artykule, dlatego autorzy przedstawili jedynie dwie istotne zmiany dyrektywy, które w znaczący sposób zmienią dotychczasowy model ochrony znaków towarowych.