W numerze 134 ZNUJ (ostatnim z 2016 r.) zwracamy Państwa uwagę na artykuł prof. Anny Wojciechowskiej pt. „Uwagi do nowelizacji postanowień art. 108 - Prawo własności przemysłowej dotyczących zgłoszenia wzorów przemysłowych”. W artykule są omawiane istotne zmiany, jakie nastąpiły w 2015 r. w obszarze ochrony wzorów przemysłowych w wyniku nowelizacji ustawy - prawo własności przemysłowej z 2000 r.

Autorka najpierw kieruje uwagę na art. 108 ust. 1 pkt 3 p.w.p., w którym uchylono wcześniejsze postanowienie nakazujące sporządzić opis wyjaśniający ilustrację wzoru przemysłowego, wskazując, że tym samym pozornie osiągnięto zgodność z postanowieniami dyrektywy 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów oraz rozporządzenia (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów przemysłowych. Formułuje też wstępne propozycje de lege ferenda w tym zakresie, wskazując na konieczność dokonania zmian w ustawie - Prawo własności przemysłowej oraz w przepisach wykonawczych.
Ponadto, polecamy interesujący artykuł Olgi Wrzeszcz dotyczący trollingu prawnoautorskiego. Trolling prawnoautorski jest stosunkowo nowym procederem, powstałym jako efekt uboczny walki z piractwem internetowym, kontrowersyjnym zarówno pod względem prawnym, jak i etycznym. Istotą trollingu prawnoautorskiego jest uzyskanie korzyści majątkowych pod pozorem ochrony praw autorskich. Modus oprerandi trolli prawnoautorskich opiera się na rozsyłaniu wezwań do zapłaty do użytkowników sieci peer-to-peer w związku z rzekomym rozpowszechnianiem utworu bez zgody twórcy. Artykuł stanowi próbę znalezienia jak najbardziej trafnej definicji trollingu prawnoautorskiego oraz przeprowadzenia dokładnej analizy zagadnień prawnych z nim związanych. Artykuł jest też nastawiony na wskazanie luk w polskim systemie prawa, które sprzyjają działaniu trolli prawnoautorskich oraz instrumentalnemu traktowaniu danych osobowych, a także postępowania karnego.
I wreszcie zachęcamy do lektury ciekawego artykułu Karoliny Pytlak zatytułowanego „Ghostwriting i pokrewne zjawiska nieprawidłowej atrybucji autorstwa w świetle polskiego prawa”, w którym nakreśla ona definicje pojęć ghostwritingu i osoby ghostwritera, a także omawia podstawowe różnice pomiędzy prawami autorskimi osobistymi w krajach doktryny common law oraz Europy kontynentalnej - od rodzaju koncepcji autorskich praw osobistych i majątkowych w obydwu tych systemach po fundamentalne różnice w podejściu tych systemów prawnych do obywatela i zagadnienia swobody umów. Ponadto, autorka próbuje umiejscowić zjawisko ghostwritingu w warunkach polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. , czyli w szczególności w świetle zakazu rozporządzania autorskimi prawami osobistymi wyrażonym wprost w art. 16 powyższej ustawy. W podsumowaniu znajduje się próba odpowiedzi na zasadnicze pytanie: czy w polskim prawie autorskim może się znaleźć miejsce dla zjawiska, jakim jest anglosaski ghostwriting.