Dyscyplina finansów publicznych to pojęcie znane i często występujące w sferze gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Często się słyszy, że wójt czy burmistrz naruszył dyscyplinę finansów publicznych, jednak nie pociąga to za sobą refleksji, czy działania te posiadają cechy określone w ustawie z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Potoczne rozumienie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, utożsamiane najczęściej z oceną zachowania z punktu widzenia jego celowości i gospodarności, a faktyczne popełnienie jednego z czynów enumeratywnie wymienionych w przywołanej ustawie – to dwie różne sprawy. A już procedury związane z dochodzeniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wójt (burmistrz) poznaje dopiero wówczas, gdy sprawa dotyczy go osobiście.
Dlatego w niniejszym numerze „Finansów Komunalnych” z przyjemnością publikujemy część dorobku ogólnopolskiej konferencji „Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”, która odbyła się w dniach 23–24.04.2015 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Organizatorami konferencji byli rzecznicy dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji w Opolu i we Wrocławiu oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Centrum Studiów Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.
Ponadto, zachęcamy do lektury dwóch tekstów powstałych na podstawie „Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014 r.”, przedłożonego Sejmowi i Senatowi przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych w czerwcu 2015 r.: Małgorzaty Natoniewskiej-Stasiak pt. „Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014 r.” oraz Tadeusza Dobka „Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2014 r. Omówienie Sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”.