Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

W związku z rozpoczęciem nowego roku przedszkolnego i wprowadzeniem od 1 września 2015 r. możliwości pełnego finansowania działalności przedszkoli przez JST, we wrześniowym FK podejmujemy tematykę związaną z dotacją dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Artykuł Artura Tomasza Olszewskiego zawiera omówienie wybranych zagadnień po zmianach wprowadzonych reformą przedszkolną z 2013 r. Uwzględnia też zmiany uzupełnione kolejną nowelizacją ustawy o systemie oświaty dokonaną 31 marca 2015 r. na mocy ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. 

Nowa ustawa o funduszu sołeckim 

Nowa ustawa o funduszu sołeckim jest przedmiotem artykułu Iwony Szymańskiej. Uregulowania uchwalone w ustawie z 21 lutego 2014 r. dotyczą zarówno kwestii proceduralnych, jak i materialnych. Wykonywanie poprzedniej ustawy z 2009 r. ujawniło istnienie wielu mankamentów przyjętych rozwiązań prawnych oraz niekompletność uregulowań. Interpretacja przepisów tego aktu budziła wiele wątpliwości. Zgłaszano także nowe postulaty, takie jak: możliwość realizacji przez sołectwa wspólnych przedsięwzięć, zmiana wnioskowanych przedsięwzięć, czy zwiększenie zwrotu z budżetu państwa wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Nowe brzmienie ustawy miało uwzględniać zgłaszane rozwiązania, a redakcja przepisów odpowiadać zasadom techniki prawodawczej. Czytelne regulacje prawne, które sprostają oczekiwaniom jednostek samorządu terytorialnego, a przede wszystkim zwiększenie zaangażowania państwa we wspomaganiu tej formy budżetu partycypacyjnego na szczeblu lokalnym miały przyczynić się do zwiększenia zainteresowania tworzeniem funduszu sołeckiego. Autorka podjęła próbę oceny wprowadzonych uregulowań w kontekście ich stosowania.

Emisja obligacji przychodowych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

Prawie 14 lat trwało oczekiwanie na pierwszą emisję obligacji przychodowych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Czy dokonana w 2014 r. przez miasto Lublin emisja przyczyni się do rozwoju rynku tych papierów wartościowych? W artykule „Obligacje przychodowe – nowa perspektywa dla jednostek samorządu terytorialnego?” Mateusz Klupczyński podejmuje próbę zdiagnozowania barier, które wstrzymują rozwój rynku obligacji przychodowych, oraz określenia perspektywy na najbliższe lata.

Odliczenie VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych, których efekt został przekazany do samorządowego zakładu budżetowego – glosa do postanowienia NSA

W ostatnich latach ukształtowała się linia orzecznictwa, zgodnie z którą jednostka samorządu terytorialnego ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych, których efekt został przekazany do samorządowego zakładu budżetowego i jest przez niego użytkowany do sprzedaży opodatkowanej. Tej tematyki dotyczy glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17.03.2015 r. (I FSK 1725/14). Omawianym orzeczeniem – które wprawdzie formalnie artykułuje jedynie wątpliwości sądu pytającego w powyższej kwestii – skład orzekający zdaje się kwestionować tę linię orzeczniczą. Autor glosy – Adam Bartosiewicz - krytycznie odnosi się do argumentacji uzasadniającej orzeczenie.