Wydatki na kształcenie specjalne w budżetach jednostek samorządu terytorialnego

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego w październikowym FK kontynuujemy wątki związane z oświatą. Artykuł Urszuli Rabiej „Wydatki na kształcenie specjalne w budżetach jednostek samorządu terytorialnego” jest poświęcony zmianom związanym z nową regulacją prawną, która wymaga korekty w podejściu do planowania wydatków finansowanych częścią oświatową subwencji ogólnej poprzez ujmowanie w budżetach jednostek samorządu terytorialnego wydatków na kształcenie specjalne w wysokości nie mniejszej niż kwota wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe zostały zobowiązane do dokonania stosownych zmian w terminie do 31 marca 2015 r.

Nieprawidłowości związane z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych jako podstawa dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Wykorzystanie środków unijnych wymaga stosowania przez beneficjentów wielu norm wynikających z konieczności zapewnienia prawidłowego wydatkowania funduszy. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione instytucje, że środki wykorzystywane są w sposób niewłaściwy, niezgodny z określonymi procedurami lub przeznaczeniem, zastosowanie znajdują różne mechanizmy eliminowania stwierdzanych nieprawidłowości. Artykuł Rafała Cieślaka „Nieprawidłowości związane z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych jako podstawa dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” koncentruje się na analizie regulacji prawnych Unii Europejskiej i uregulowań krajowych w zakresie przesłanek i skutków nieprawidłowego gospodarowania tymi środkami w perspektywach finansowych 2007–2013 i 2014–2020, w kontekście możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez podmioty uczestniczące w systemie absorpcji środków europejskich.

Glosa do wyroku w sprawie waloryzacji wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w umowie o zamówienie publiczne 

Czy jest dopuszczalna waloryzacja wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w umowie o zamówienie publiczne? To zagadnienie jest przedmiotem krytycznej glosy do wyroku Sądu Najwyższego z 22.10.2014 r. (II CSK 773/13) autorstwa prof. Ryszarda Szostaka. Strony umowy o zmówienie publiczne mogą zastrzec, poprzez zastosowanie art. 3581 § 2 kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 ust. 1 prawa zamówień publicznych, postanowienie zawierające klauzulę o charakterze waloryzującym (adaptacyjną) dotyczącą wysokości ustalonego w umowie wynagrodzenia należnego wykonawcy od zamawiającego. Zastosowanie klauzuli adaptacyjnej należy uznać za dopuszczalne, pod warunkiem że informacja o tym będzie zawarta w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o przetargu.