Konferencja Finanse samorządów – doświadczenia i perspektywy 

Od 2010 r. w „Finansach Komunalnych” prezentujemy materiały będące pokłosiem ogólnopolskich Konferencji, których tematyka dotyczy finansów samorządowych.

Z inicjatywy Redakcji naszego miesięcznika od 2009 r. spotykają się przedstawiciele nauki, samorządowcy, przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych, sędziowie sądów administracyjnych, przedstawiciele administracji rządowej oraz innych instytucji i debatują nad złożonymi, podlegającymi ciągłym zmianom legislacyjnym zagadnieniami dotyczącymi: zadań publicznych wykonywanych przez samorząd terytorialny, komunalnej gospodarki finansowej, a także nadzoru i kontroli, orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucjonalnego w sprawach samorządu.

Tegoroczna siódma edycja konferencji odbyła się w dniach 8–9.06.2015 r. w Jachrance k. Warszawy. Patronat honorowy objął Minister Administracji i Cyfryzacji. Konferencja została organizowana pod auspicjami wydawnictwa Wolters Kluwer SA, Redakcji „Finansów Komunalnych”, Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Partnerem konferencji był Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Bank DNB.

Temat konferencji: „Finanse samorządów – doświadczenia i perspektywy” nawiązywał do dwudziestopięciolecia funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Zamierzeniem organizatorów było dokonanie przez zaproszonych gości, referentów i uczestników oceny efektywności funkcjonowania mechanizmów finansowania zadań realizowanych przez samorządy z perspektywy 25 lat jego działalności, ze szczególnym odniesieniem się do sytuacji bieżącej samorządu. W listopadowym numerze czasopisma prezentujemy dorobek konferencji, który stanowi większość wygłoszonych referatów, które przybrały formę artykułów naukowych.

Gośćmi konferencji byli: Hanna Majszczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Marek Wójcik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Ponadto w konferencji uczestniczyli: pracownicy naukowi szkół wyższych, prezesi i członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, liczna grupa wójtów, burmistrzów i skarbników, a także przedstawiciele innych instytucji. Sekretarzem merytorycznym konferencji był Tadeusz Dobek, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Konferencja w roku jubileuszu samorządu terytorialnego wpisała się w ogólnopolską debatę nad rolą tego samorządu w realizacji zadań publicznych w Polsce. Uczestniczący po raz pierwszy w naszej konferencji przedstawiciele rządu omówili aktualne problemy samorządu terytorialnego i proponowane w tym zakresie uregulowania prawne. W referatach i w dyskusji podnoszone były konkretne problemy, w tym także, co należy szczególnie podkreślić, sposoby ich rozwiązania przez np. wskazywanie dobrych praktyk czy sygnalizowanie koniecznych zmian w prawie. W tym też zakresie konferencja okazała się forum, na którym podjęto dyskusję o aktualnej kondycji samorządów i wymianie doświadczeń między samorządowcami, przedstawicielami nauki i organów nadzoru.