prof. Ryszard Kata, Polityka podatkowa gmin jako narzędzie stymulowania przedsiębiorczości lokalnej
Obciążenia fiskalne, zwłaszcza podatkowe, niewątpliwie wpływają na podejmowanie decyzji gospodarczych. Ich zróżnicowanie może skłaniać podatników do wyboru lokalizacji prowadzonej działalności. Może również prowadzić do przenoszenia siedziby przedsiębiorstwa lub uruchomienia samodzielnego oddziału lub zakładu.

W artykule „Polityka podatkowa gmin jako narzędzie stymulowania przedsiębiorczości lokalnej” prof. Ryszard Kata dokonuje charakterystyki preferencji podatkowych będących przejawem władztwa podatkowego gmin w Polsce oraz opisuje poziom ubytku dochodów gmin z tytułu preferencji stosowanych przez te jednostki samorządu terytorialnego w latach 2012–2014. Na podstawie badań ankietowych przedsiębiorców indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich autor podejmuje próbę oceny skuteczności stosowania bodźców podatkowych jako narzędzi stymulowania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.

Daniel Kolasa, Tomasz Walach, Prawo opcji w zamówieniach publicznych
Instytucja prawa opcji, choć obecna w ustawie – Prawo zamówień publicznych od początku jej obowiązywania, nie jest często stosowana przez zamawiających. Wiąże się to przede wszystkim z minimalistycznym uregulowaniem tej instytucji w ustawie. Podmioty zamawiające obawiają się, by przeprowadzone przez nich postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie było kwestionowane przez organy kontroli, takie jak regionalne izby obrachunkowe. Artykuł Daniela Kolasy i Tomasza Walacha „Prawo opcji w zamówieniach publicznych” przybliża instytucję prawa opcji, poruszając praktyczne aspekty jej stosowania z uwzględnieniem wykładni zarówno prezentowanej przez Urząd Zamówień Publicznych, jak i wynikającej z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.

Dariusz Melerowicz, Magdalena Batkiewicz, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli regionalnych izb obrachunkowych 
W artykule przedstawiono, jak na przestrzeni ostatnich lat kształtują się trendy w zakresie poziomu poszczególnych grup nieprawidłowości stwierdzanych przez regionalne izby obrachunkowe w kontrolowanych podmiotach samorządowych. Zaprezentowane dane stanowią ciekawy materiał poznawczy, który może być wykorzystany przez jednostki do identyfikacji obszarów narażonych na wysokie ryzyko występowania nieprawidłowości i w ten sposób przyczynić się do poprawy funkcjonowania tych podmiotów sektora finansów publicznych.